Risicogerichte huisbezoeken verhogen kwaliteit GBA

Adressen en hun bewoners met huisbezoek controleren is nodig, maar kost capaciteit. Gericht adresonderzoek op basis van signalen blijkt effectiever dan lukraak van deur naar deur. Voor gericht onderzoek is nu een methodiek beschikbaar.

In opdracht van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het adresgegeven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) via gerichte huisbezoeken. In het onderzoek zijn gericht huisbezoeken afgelegd aan de hand van signalen dat er iets aan de hand is met een adres. Deze signalen komen uit de meldingen van uitvoeringsorganisaties zoals onder andere de belastingdienst, de sociale verzekeringsbank, Dienst Uitvoering Onderwijs en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Zij beschikken in bepaalde gevallen over meer informatie over de verblijfsplaats van inwoners.

Het onderzoek heeft een concrete methodiek opgeleverd waarmee gemeenten jaarlijks eenduidig adresonderzoek kunnen doen. Hierdoor worden de onderzoeksgegevens van verschillende gemeenten en over verschillende jaren heen vergelijkbaar en kan de kwaliteit van de GBA nog beter gemeten worden.

Aan het onderzoek hebben 51 gemeenten meegewerkt. Zij hebben in totaal bij 5.399 adressen de inschrijving van de bewoners gecontroleerd.

In het onderzoekis een methodiek ontwikkeld voor risicogestuurd adresonderzoek, een methodiek waarbij hoofdzakelijk adressen worden bezocht waarvan mogelijk de gegevens onjuist zijn. Deze adressen worden geselecteerd op basis van risicosignalen. In de praktijk is de methodiek effectief gebleken en positief gewaardeerd. Deze methodiek kan door alle gemeenten worden toegepast.

Verder is in het onderzoek de kwaliteit van de GBA gemeten. De kwaliteit is onder andere uit te drukken in het landelijk percentage correct ingeschreven personen. Dit is nu 97,7%. Gerichte inzet van risicogestuurde adresonderzoeken biedt mogelijkheden om dit percentage verder te verhogen. Van het totaal aantal huisbezoeken (5.399) aan de risicoadressen was er gemiddeld met 14,7% iets aan de hand en is verder onderzoek verricht om zo nodig te corrigeren.

Aandachtspunt voor toekomstige huisbezoeken is nog wel dat gebruikers van de GBA wel bereid zijn om adresbestanden aan te leveren, maar voor het uitvoeren van huisbezoeken nog niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar hebben.