Optreden tegen advertenties aanbod woon- en/of briefadressen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) treedt op tegen advertenties die in strijd zijn met de wet Basisregistratie Personen (wet BRP). Het gaat om het aanbod van woon- en/of briefadressen op internet waarvan duidelijk is dat het leidt tot een incorrecte inschrijving, of het ontbreken van inschrijving in de BRP. Deze zijn beide niet toegestaan en kunnen een opstap betekenen voor fraude.

Drie typen aanbiedingen

BZK ziet in advertenties op internet drie vormen van illegaal aanbod van huurwoningen, kamers en inschrijfadressen. Het aanbod dat als illegaal aanbod kan worden omschreven, heeft de volgende vormen:

  • een woning of kameromschrijving waarbij de aanbieder de bewoner niet toestaat om zich op dat adres in te schrijven bij de gemeente;
  • een woonadres waarop iemand zich mag inschrijven als bewoner zonder er daadwerkelijk te gaan wonen;
  • een briefadres voor mensen waarvoor dit niet is toegestaan (bijvoorbeeld voor mensen die in het buitenland wonen).

Waarom is actie nodig?

Het illegaal aanbod van woon- of briefadressen kan grote gevolgen hebben voor gemeenten en andere overheidsinstanties. Het niet of onjuist inschrijven in de BRP kan een opstap zijn naar fraude. Niet- ingeschrevenen kunnen (gemeentelijke) belastingen ontduiken en op deze manier onvindbaar blijven voor schuldeisers. Het onjuist inschrijven maakt fraude mogelijk met overheidsvoorzieningen, zoals uitkeringen en toeslagen of het onterecht ontvangen van hypotheekrenteaftrek.

Wat doet BZK?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vraagt hier uw aandacht voor. Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) is begonnen met het opsporen van illegaal adresaanbod. Als een advertentie wordt gevonden, worden de adverteerder en de advertentiesite gewaarschuwd dat het aanbod illegaal is en moet worden verwijderd. Als duidelijk is om welke gemeente het gaat, wordt contact met de betreffende gemeente opgenomen.

Wat wordt van u verwacht?

BZK vraagt uw medewerking als er illegaal adresaanbod in uw gemeente wordt aangetroffen. Als gemeente heeft u de mogelijkheid en de taak om bij gerede twijfel te controleren of de inschrijving correct is. Wij zullen u in het geval van misleidende advertenties binnen uw gemeente op de hoogte stellen, zodat u actie kunt ondernemen.

Bovendien willen wij handhaving op dit onderwerp stimuleren. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid tot het opleggen van de bestuurlijke boete. Sinds 6 januari kunnen gemeenten zowel een bestuurlijke boete opleggen aan burgers die niet of foutief staan ingeschreven in de BRP, als aan de aanbieders die de betreffende woning of het briefadres beschikbaar stellen, mits van dit aanbod gebruik wordt gemaakt. De boete kan oplopen tot 325 euro (WBP artikel 4.17) per geval. Het uitschrijven van deze boete zal op den duur een preventieve werking hebben.

Meer informatie over de WBP kunt u vinden via de volgende link: Wet Basisregistratie Personen.

Als u zelf signalen opvangt van lokaal aanbod in uw gemeente, bijvoorbeeld via regionale dagbladen, horen wij dat uiteraard graag. Voor de terugkoppeling en voor andere vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen door te e-mailen naar: agentschap@bprbzk.nl of te bellen met het contactcentrum: 088 900 1000.