Resultaten onderzoek kwaliteit adresregistraties BRP 2016

Op 17 augustus 2017 is het onderzoek Adreskwaliteit 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd.

Landelijke steekproef 2016

In het najaar van 2016 heeft het CBS op basis van een steekproef 2004 adressen bezocht verspreid over heel Nederland. Dit om te controleren of de feitelijke bewoning overeenkomt met de registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit dit onderzoek komen de volgende resultaten naar voren:

  • Het landelijk percentage correct geregistreerde personen op een adres is geschat op 96,26 % correct
  • Het landelijk percentage correct geregistreerde adressen is geschat op 93,56 % correct

De kwaliteit van de adresgegevens in de BRP lijkt hiermee iets lager te zijn dan op basis van een meting in 2014 was verondersteld. Die meting was gebaseerd op adresonderzoeken in de 91 gemeenten die in dat jaar deelnamen aan het project ‘Samen werken aan adreskwaliteit’. Doordat het CBS in 2016 een steekproef heeft uitgevoerd van adressen uit heel Nederland was een verfijndere onderzoeksopzet mogelijk en konden de statistische analyses worden verbeterd. De cijfers van de meting uit 2014 zijn volgens het CBS dan ook niet goed te vergelijken met de uitkomsten van dit onderzoek uit 2016.

Oorzaken van verschillen tussen feitelijke bewoning op een bepaald adres en de registratie daarvan in de BRP zijn - zo is de ervaring van gemeenten - bijvoorbeeld vaak verhuizingen die (nog) niet zijn doorgegeven of dat mensen vergeten hun briefadres weer te laten opheffen.

Belang van regelmatige controle adreskwaliteit

Niet iedereen geeft zijn adreswijziging op tijd en correct door aan de gemeente. Voor een goede dienstverlening van de overheid is het juist heel belangrijk dat iedereen op het juiste adres geregistreerd staat. Bijvoorbeeld voor het correct toekennen van toeslagen of uitkeringen. Sommigen mensen geven bewust een verkeerd adres door. Adresfraude kost de overheid en dus alle belastingbetalers, elk jaar tientallen miljoenen euro’s. Het is dus in ieders belang dat gegevens in de BRP kloppen.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Het CBS-onderzoek maakt duidelijk dat het vergroten van de adreskwaliteit van de BRP belangrijk is en blijft. Het maakt ook duidelijk dat de gemeenten voor een grote uitdaging staan. Daarom blijft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zich inzetten voor intensievere kwaliteitscontroles op adressen door gemeenten. BZK doet dit ondermeer door middel van projecten zoals de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

Op dit moment nemen ruim 220 gemeenten deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Medewerkers van deze gemeenten leggen huisbezoeken af op basis van signalen over bijvoorbeeld overbewoning, schijnverlating, of brieven die retour afzender worden verstuurd. Deze signalen komen van verschillende afnemers van de BRP, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Belastingdienst en de Nationale Politie. Door het combineren van deze signalen en de verspreiding ervan onder gemeenten wordt de trefkans van LAA-adresonderzoek hoger, stijgt het rendement van het adresonderzoek en hoeven gemeenten minder bewoners onnodig te benaderen.