Update: Gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018

In ons nieuwsbericht van 26 juni 2017 hebben wij u geïnformeerd over de herindelingen die per 1 januari 2018 in werking treden. Inmiddels kunnen we u meedelen dat de herindelingen bij wet zijn vastgesteld. De herindelingen vinden plaats in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland.

Gelderland

In de provincie Gelderland worden de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden samengevoegd en gaan verder als de gemeente Zevenaar.

Groningen

In de provincie Groningen ontstaan 2 nieuwe gemeenten. De gemeente Westerwolde en
de gemeente Midden-Groningen.

  • Gemeente Westerwolde ontstaat uit de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde.
  • De gemeente Midden-Groningen ontstaat uit de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde.

Friesland

De gemeente Littenseradiel wordt opgeheven en het grondgebied wordt opgesplitst en verdeeld naar 3 gemeenten.

  • Aan de bestaande gemeente Leeuwarden wordt toegevoegd de gemeente Leeuwarderadeel en het noordoostelijke deel van Littenseradiel. De woonplaatsen die van de gemeente Littenseradiel aan de gemeente Leeuwarden worden toegevoegd zijn: Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Húns, Jellum, Jorwert, Leons, Mantgum en Weidum.
  • Aan de bestaande gemeente Súdwest-Fryslân wordt het zuidelijke deel van Littenseradiel toegevoegd. De woonplaatsen die van de gemeente Littenseradiel aan de gemeente Súdwest-Fryslân worden toegevoegd zijn: Boazum, Britswert, Easterein, Easterwierrum, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Waaksen, Wiuwert en Wommels.
  • De nieuwe gemeente Waadhoeke wordt gevormd door een samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en het noordwestelijke deel van Littenseradiel. De woonplaatsen die van de gemeente Littenseradiel aan de gemeente Waadhoeke worden toegevoegd zijn: Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp.

Wijziging gemeentecodes per 1 januari 2018

De gemeentecodes van de nieuwe/overblijvende en opgeheven gemeenten zijn:

Nieuwe gemeentecode Nieuwe/overblijvende gemeente Opgeheven gemeentecode Opgeheven gemeente

0299

Zevenaar 0196 Rijnwaarden
1950 Westerwolde

0048

0007

Vlagtwedde

Bellingwedde

1952 Midden-Groningen

0040

1987

0018

Slochteren

Menterwolde

Hoogezand-Sappermeer

0080 Leeuwarden 0081 Leeuwarderadeel
1900 Súdwest-Fryslân 0140 Littenseradiel
1949 Waadhoeke

0070

0063

1908

Franekeradeel

het Bildt

Menameradiel

Update 10-10-2017: gemeentecode Littenseradiel aangepast van 0014 in 0140

Update 14-11-2017: typefout gecorrigeerd. De plaatsnaam het Bildt begint met een kleine letter.

Acties gemeenten en afnemers

Wij informeren u de komende maanden over de ontwikkelingen met betrekking tot de herindelingen van de gemeenten in 2018 en eventuele acties die u hierop als gemeente of afnemer van de Basisregistratie Personen moet ondernemen.