Uitsluiting van het kiesrecht en registratie in de BRP

Op 25 september 2018 heeft de Eerste Kamer een wet aangenomen waardoor de rechter ook bij een reeks misdrijven die zijn gepleegd met een terroristisch oogmerk, uitsluiting van het kiesrecht als aanvullende straf kan opleggen. 

In Nederland zijn op dit moment enkele tientallen personen uitgesloten van het kiesrecht, met name op grond van gedragingen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze personen hebben een aantekening in de Basisregistratie Personen (BRP) staan dat zij zijn uitgesloten van het kiesrecht, waardoor zij bij verkiezingen geen stempas ontvangen.

Volgens artikel 54, tweede lid van de Grondwet zijn personen van het kiesrecht uitgesloten als zij bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak zijn veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste 1 jaar vanwege het begaan van een daartoe in de wet aangewezen delict, en hierbij als aanvullende straf tevens zijn ontzet van het kiesrecht.

Wat betekent dit voor u als medewerker van een gemeente?

Wanneer een burger uit uw gemeente wordt uitgesloten van het kiesrecht, ontvangt u van het Openbaar Ministerie een brief met informatie hierover. De brief van het Openbaar Ministerie moet worden opgenomen als brondocument, en kent volgens de Regeling BRP een bewaartermijn van 1 jaar. Hoe u uitsluiting van het kiesrecht verwerkt in de BRP staat beschreven in de Handleiding uitvoeringsprocedure (HUP), procedure 6.8. 

Vragen?

Heeft u vragen over het verwerken van de uitsluiting van het kiesrecht in de BRP? Neem dan contact op met het Contactcentrum. Het kan voorkomen dat er vragen ontstaan over het al dan niet terecht zijn van de uitsluiting van het kiesrecht, maar dat u niet meer beschikt over het brondocument.  Als u wilt nagaan of deze uitsluiting al dan niet terecht is, kan dit op de volgende manieren:

 • Voor personen die uit het kiesrecht zijn uitgesloten als gevolg van een onherroepelijke uitspraak van de rechter, kunt u contact opnemen met Justid:
  De Justitiële Informatiedienst
  t.a.v. de Frontoffice
  Egbert Gorterstraat 6
  7607 GB Almelo
  e-mail: info@justid.nl
  Telefoon: 088 – 998 90 00
 • Voor personen die vanwege gedragingen uit de Tweede Wereldoorlog zijn uitgesloten uit het kiesrecht, kunt u contact opnemen met het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging.
 • Mocht u om wat voor reden dan ook problemen ervaren  bij het nagaan of een uitsluiting al dan niet terecht is, dan kunt u contact opnemen met het Team Verkiezingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: postbus.verkiezingen@minbzk.nl.