Start zelfevaluaties 2019

Vanaf 1 juli 2019 zijn de vragenlijsten voor de nieuwe zelfevaluatie beschikbaar. De benaming van de zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (voorheen PNIK) is dit jaar aangepast in zelfevaluatie “Reisdocumenten”. Dit is gebeurd na vele verzoeken.

De verdere integratie met ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is dit jaar een stapje dichterbij. Voor de Basisregistratie Personen (BRP) zijn de thema’s die betrekking hebben op de informatieveiligheid volledig overgeheveld naar de ENSIA-tooling. Met de verdere ontwikkeling naar de BIO (Baseline informatiebeveiliging Overheid) wordt de komende periode een pilot gehouden om de verdere integratie vorm te geven. De BIO is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen. Dit betreft het Rijk, de gemeenten, provincies en waterschappen.

Na het definitief maken van de zelfevaluatie 2019 worden uit zowel de Kwaliteitsmonitor als de ENSIA-tooling uittreksels gegenereerd. De resultaten worden niet samengevoegd. De uittreksels vormen samen de verantwoording voor de zelfevaluatie 2019. Dit geldt voor de vragenlijst BRP, Reisdocumenten en Reisdocumenten Aangewezen Gemeenten. In de kwaliteitsmonitor is de optie uploaden na het definitief maken hierop aangepast.