Rapport CBS gepubliceerd over kwaliteit adresgegevens BRP in 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het onderzoeksrapport Adreskwaliteit 2018, onderzoek naar de kwaliteit van adresgegevens in de BRP, gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) vrijwel stabiel is.

In 96,3% van de gevallen woont een persoon die in de BRP op een bepaald adres staat ingeschreven, daar ook daadwerkelijk. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport, dat het CBS op 16 augustus 2019 heeft gepubliceerd.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het CBS, net als in 2016, in het najaar van 2018 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP. Het CBS heeft daarvoor op basis van een steekproef 2500 adressen bezocht, verspreid over heel Nederland. Dit om te controleren of de feitelijke bewoning overeenkomt met de registratie in de BRP.

Uitkomsten van het onderzoek

Uit het onderzoek komen de volgende resultaten naar voren:

  • De kwaliteit van de adresgegevens in de BRP is, ten opzichte van het vorige onderzoek in 2016 , vrijwel gelijk gebleven.
  • Op persoonsniveau is de kwaliteit 96,3%. Dat betekent dat in 96,3% van de gevallen de personen die in de BRP op een bepaald adres staan ingeschreven daadwerkelijk op dat adres wonen.
  • Op adresniveau is de kwaliteit 93,8%. Dat betekent dat in 93,8% van de gevallen alle in de BRP ingeschreven personen op een bepaald adres daar ook daadwerkelijk wonen.

Belang van regelmatige controle adreskwaliteit

Adresgegevens in de BRP worden door de hele overheid gebruikt. Voor een goede dienstverlening van de overheid is het belangrijk dat burgers op het juiste adres geregistreerd staan. Bijvoorbeeld voor het correct toekennen van toeslagen of uitkeringen. Maar ook voor de burger zelf is een goede registratie van belang, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een paspoort of om mee te doen aan verkiezingen.

Het CBS-onderzoek maakt duidelijk dat aandacht voor de adreskwaliteit van de BRP belangrijk is en blijft. Daaraan wordt onder andere gewerkt via de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Bij deze aanpak zijn inmiddels ruim 260 gemeenten aangesloten, samen goed voor 80% van de inwoners van Nederland.