Driemeting kwaliteit Stelsel van Basisregistraties

Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft een monitor opgesteld waarmee de kwaliteit van het Stelsel van Basisregistraties gevolgd kan worden.
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft in samenwerking met CBS de statistiek van de kwaliteitsindicatoren en data opgeleverd voor de kwaliteitsmonitor van het Stelsel van Basisregistraties. Deze is op het CBS dashboard gepubliceerd.

Reden van de meting

De meting is uitgevoerd om de onderlinge samenhang van de registers te bestuderen. Hierbij wordt gekeken naar verschillende kwaliteitsindicatoren, zoals adressen in de BRP die ook in de BAG voorkomen en andersom (BRP-BAG).

6 basisregistraties vergeleken

Bij deze driemeting is gekeken naar de volgende basisregistraties: de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het Handelsregister (HR), de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Niet alle kwaliteitsmetingen zijn door CBS zelf uitgevoerd. Voor de BRP-BAG heeft RvIG de kwaliteitsindicatoren berekend en data opgeleverd aan CBS.

Conclusie

De belangrijkste conclusie die we uit deze meting kunnen trekken is dat bij elk van de kwaliteitsindicatoren over het algemeen sprake is van een goede match.

Bekijk de resultaten

De resultaten en de technische toelichting van de kwaliteitsmetingen zijn maandag 31 maart door CBS gepubliceerd in een dashboard. Bekijk de resultaten op de Dashboards.CBS.nl.

Het dashboard is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en onder begeleiding van de stichting ICT uitvoeringsorganisatie (ICTU).