Inwerkingtreding Paspoortbesluit

Per 1 januari 2021 is de Paspoortwet gewijzigd, met de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Hierbij is ook een nieuw Paspoortbesluit in werking getreden.

De reden van de wijziging is de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het Basisregister reisdocumenten. 

In het algemene deel van de nota van toelichting behorend bij het Paspoortbesluit  staat beknopte informatie over  de belangrijkste onderwerpen die in dit besluit aan de orde komen:

  • vaststelling van andere reisdocumenten dan genoemd in de Paspoortwet;
  • nadere vaststelling van gegevens die in reisdocumenten worden opgenomen;
  • het publieke identificatiemiddel;
  • aanspraken op en geldigheid van reisdocumenten; 
  • tot uitvoering van de Paspoortwet bevoegde autoriteiten in bijzondere gevallen;
  • nadere bepalingen over gegevensverwerkingen in verschillende registers.

Verwijzingen naar relevante informatie