Circulaire legalisatie verlengd

De Circulaire legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen, alsmede de toepassing van DNA-onderzoek is ook dit jaar weer verlengd. De circulaire  loopt nu tot 1 januari 2023.

De circulaire is ten opzichte van de vorige op één punt gewijzigd. Die wijziging gaat over het toekomstige legalisatiebeleid. Deze tekst staat op de eerste pagina van de circulaire:

“Met de onderhavige circulaire wordt de voorgaande met een jaar verlengd. De betrokken ministeries treffen voorbereidingen voor een nieuw toekomstbestendig legalisatieproces in te voeren per 1 januari 2023. Mocht in de eerste helft van 2022 blijken dat de realisatie van een toekomstbestendig legalisatieproces meer tijd nodig heeft, dan zal door betrokken partijen een tussentijdse werkwijze worden uitgewerkt en voorgelegd aan het directeurenoverleg Legalisatie, gelet op de intentie van het ministerie van BZ om per 01/01/23 met legalisatie in de huidige vorm te eindigen”

Toekomstbestendig legalisatiebeleid

Sinds 2021 is een werkgroep bezig om een toekomstbestendig legalisatiebeleid te ontwikkelen. In deze werkgroep zitten de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en RvIG. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil in de toekomst geen actieve rol meer spelen bij de legalisatie van buitenlandse documenten.

De werkgroep heeft twee alternatieve scenario’s voor legalisatie uitgewerkt op hoofdlijnen.

  • Wenselijk scenario op basis van een expertteam: De controle op legalisatieaspecten wordt in Nederland centraal georganiseerd met een expertteam. Het expertteam bestaat uit documentspecialisten met kennis en ervaring in het beoordelen van brondocumenten. Het expertteam voert een structurele controle uit op de echtheid van buitenlandse brondocumenten.
  • Minimale scenario:Instanties die gebruik maken van buitenlandse brondocumenten zullen tijdens het proces, waarvoor de documenten zijn aangeleverd, de controle op echtheid zelf moeten uitvoeren. Het advies hierbij is dat de medewerkers die de controle uitvoeren gecertificeerd zijn.

In het directeurenoverleg Legalisatie van 28 oktober 2021 is bepaald dat het wenselijke scenario de voorkeur heeft. Dit moet nog verder onderzocht worden om helderheid over impact, kosten en randvoorwaarden scherp te krijgen. Daarvoor is een projectvoorstel opgesteld en een opdrachtnemer gezocht om het project uit te voeren. Het project zal enkele maanden tijd kosten.

Samen met de NVVB houden wij je op de hoogte.