Toestemmingsverklaring aanvullende contactgegevens RNI (Bulgaars - Български)

Декларация за съгласие за регистриране на допълнителни данни за контакт в Регистрация на нерезиденти (RNI)