Invoering Logisch Ontwerp GBA versie 3.12

Per 1 juli 2019 wijzigt het Logisch Ontwerp (LO) GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens). In de nieuwe versie, LO GBA 3.12, worden 2 wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn:

  • Terugmeldvoorziening (TMV) versie 2.0;
  • GBA-berichtenverkeer via webservices.

Hieronder vindt u een korte toelichting op deze aanpassingen. De vastgestelde teksten van deze wijzigingen vindt u via de links onder 'Documenten' op deze pagina. Dezelfde wijzigingen worden, voor zover van toepassing, ook doorgevoerd in het LO RNI (Registratie niet-ingezetenen). Op de website vindt u ook de complete nieuwe versies van LO GBA (versie 3.12) en LO RNI (versie 2.13).

Vergoeding invoering Logisch Ontwerp GBA 3.12

De gemeenten krijgen een vergoeding voor het wijzigen van hun applicatie. De vergoeding aan gemeenten voor LO GBA versie 3.12 is (afgerond) 1 eurocent per inwoner.

Nieuwe versie TMV

De huidige TMV wordt vervangen door TMV 2.0. Met de invoering van TMV 2.0 worden de interne, technische voorzieningen van de TMV gemoderniseerd. En er komen meer faciliteiten en mogelijkheden beschikbaar met betrekking tot het terugmelden. Deze aanpassingen zijn uitgevoerd om tegemoet te komen aan de wensen van gemeenten en afnemers. Met de invoering van TMV 2.0 wordt ook de communicatie tussen TMV en de gemeenten enerzijds en die met de afnemers anderzijds via Digimelding-standaarden mogelijk. Daarmee wordt voor de TMV een koppelvlak in gebruik genomen dat wordt gebruikt voor terugmeldingen naar alle basisadministraties. TMV 2.0 is al beschikbaar en is al in gebruik. Per 1 juli 2019 is de volledige functionaliteit beschikbaar.

GBA-berichtenverkeer via webservices

Via het mailboxberichtenverkeer worden jaarlijks 140 miljoen berichten verstuurd. Zo’n 4 miljoen berichten zijn tussen gemeenten onderling. De overige berichten zijn tussen GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening) en afnemers/gemeenten/RNI. Verschillende gebruikers van de Basisregistratie Personen hebben gemeld dat er alternatieven zijn voor de huidige techniek, die beter aansluiten bij hun eigen ICT-infrastructuur. Door het toevoegen van een webservice in GBA-V voor deze berichtuitwisseling wordt hieraan gevolg gegeven. In het LO GBA 3.12 is een webservice beschreven waarmee ook mailboxverkeer met GBA-V kan plaatsvinden. Medewerkers van gemeenten, de afnemers en de RNI kunnen hun berichtenverkeer dan rechtstreeks bij GBA-V ophalen en versturen. Dit in plaats van via de mailbox. Inhoudelijk wijzigen de berichten niet, dus de impact op de achterliggende systemen is beperkt. Alle geautoriseerde partijen kunnen zelf kiezen of en zo ja, wanneer, zij willen overschakelen op de nieuwe webservice.