Wijzigingen Logisch Ontwerp BRP 4.1

Op 22 oktober treedt versie 4.1 van het Logisch Ontwerp BRP in werking. In dit LO zijn vijf wijzigingsvoorstellen opgenomen:

W147 Schrappen adoptiegegevens

De Tweede Kamer heeft in juni 2021 besloten het overschrijven van gegevens op de persoonslijst (PL) van het adoptiekind uitsluitend op verzoek van het kind zelf kan worden gedaan, vanaf het moment dat het kind 16 jaar oud is. Deze bepaling is per 1 januari 2022 in werking getreden. Het LO wordt daar nu op aangepast.

W148 Correctie W85 documentindicatie

Per 1 januari 2022 is in het LO een voorschrift aangepast om ervoor te zorgen dat in alle RvIG-documentatie het verwerken van documentindicaties op dezelfde manier is beschreven. In de daarvoor gekozen formulering werd echter geen rekening gehouden met de uitzonderlijke situatie waarin een documentindicatie zowel het bij het actuele als het historische adres op de persoonslijst kan voorkomen. Bij het verwerken van de documentindicatie (conform het voorschrift) werd in die situatie de indicatie in de historie niet verwijderd. In het aangepaste voorschrift is opgenomen dat bij verwerking ook alle historische documentindicaties moeten worden verwijderd.

W149 Correctie W15 Deelresultaat adresonderzoek

Per 1 januari 2022 is in het LO een voorschrift opgenomen om, in de onderzoeksgegevens aan te geven dat is vastgesteld dat een persoon niet meer op het adres woont waar hij of zij staat ingeschreven. Dit is mogelijk via een speciale codering. De tekst zoals in het LO was opgenomen, zorgde ervoor dat deze onderzoeksgegevens niet automatisch worden verstrekt als deze in de historie zijn opgenomen. De tekst in het LO is hierop aangepast en BRP-V zorgt nu dat deze gegevens ook in de historie worden verstrekt.

W154 Bereikbaarheidsgegevens arbeidsmigranten

Om beter zicht te krijgen op waar arbeidsmigranten in Nederland verblijven en om meer mogelijkheden te krijgen om met hen in contact te komen, worden er extra gegevens in de RNI geregistreerd. Met deze wijziging worden bij inschrijving in de RNI naast het woonadres in het buitenland, ook het tijdelijk verblijfadres in Nederland en contactgegevens van betrokkene geregistreerd. Ook wordt verstrekking van deze gegevens vanuit BRP-V aan afnemers mogelijk gemaakt.

W158 Tabelberichten via StuurGBABericht

Een aantal afnemers is al overgestapt naar StuurGBABericht voor de communicatie met BRP-V. Deze communicatie vervangt de communicatie via de Berichtendienst. Omdat de wijzigingen in de landelijke tabellen (Dt01- en Dw01-berichten) uitsluitend via de Berichtendienst worden verstuurd, ontvangen deze afnemers deze wijzigingsberichten niet of in ieder geval niet geautomatiseerd. Dit wijzigingsvoorstel maakt het mogelijk dat ook deze afnemers (via StuurGBABericht) tabelwijzigingsberichten ontvangen.

Op deze pagina vind je gedetailleerde informatie over de wijzigingen.