Wijzigingen Logisch Ontwerp GBA 3.14

Op zondag 3 oktober 2021 treedt Logisch Ontwerp (LO) GBA 3.14 in werking. Deze nieuwe versie van het LO bevat de volgende wijzigingen:

W15 Dubbelloop/deelresultaat adresonderzoek

Burgers die verhuizen naar een nieuw adres worden soms geconfronteerd met het feit dat er nog andere personen op dat adres staan ingeschreven. Afnemers beschouwen de Basisregistratie Personen (BRP) als leidend. Daarom kan dit problemen veroorzaken bij bijvoorbeeld de beoordeling van een aanvraag voor huurtoeslag of het bepalen van het aantal inwoners bij het bepalen van de verontreinigingsheffing. Omdat gemeenten termijnen moeten hanteren bij het corrigeren van een inschrijving van zo’n spookbewoner’, blijft dit probleem voor die nieuwe bewoners mogelijk enkele weken bestaan. Voor de afnemers is het in onderzoek zetten van het adresgegeven door de gemeente onvoldoende reden om hun beoordeling daarop aan te passen. Er is immers geen onderscheid zichtbaar tussen verschillende redenen van onderzoek. Daarom wordt een nieuwe waarde in het onderzoeksgegeven geïntroduceerd (089999). Deze geeft specifiek aan dat de gemeente heeft vastgesteld dat deze persoon niet meer op dit adres woont, maar dat het onderzoek naar waar dan hij of zij dan wel woont, nog loopt. Dit biedt afnemers de mogelijkheid om bij een dergelijk adresonderzoek de gegevens van deze spookbewoner niet in de beoordeling te betrekken, terwijl gemeenten de voorgeschreven onderzoekstermijnen kunnen hanteren.

W85 Documentindicatie

Er bleken 2 inconsistenties binnen het LO te bestaan in de registratie van de documentindicatie (08.75.10). Zowel voor het kunnen plaatsen van een documentindicatie op een R-PL (een in de RNI aangelegde PL van een persoon die nooit ingezetene in de BRP is geweest) als voor het moment waarop de indicatie wordt verwijderd, is een keuze gemaakt. De indicatie wordt pas verwijderd nadat de onderliggende documenten zijn beoordeeld en zo nodig verwerkt.

W122 Adellijke titel/predicaat

De Hoge Raad van Adel heeft al meermaals aangegeven dat adellijke titels en predicaten met een kleine beginletter moeten worden geschreven. Hoewel deze gegevens in tabel 38 staan, kan deze wijziging niet als tabelwijziging worden doorgevoerd, omdat tabel 38 volgens het LO een niet-wijzigbare tabel is. De codes op de PL blijven gelijk (dus hoofdletters), maar de vertaling van de code wijzigt. Bijvoorbeeld B = Baron wordt B = baron. Met deze wijziging wordt meteen meegenomen dat de schrijfwijze van het woord predicaat is gewijzigd. Waar in de Wet GBA sprake was van ‘predikaat’, spreekt de Wet BRP over ‘predicaat’.

W139 WhiteListAfnemers

In de Verzamelwet is een experimenteerartikel opgenomen. Deze wet treedt  na de nog te verwachten goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer in werking (gepland op 1 oktober 2021). Dit experimenteerartikel biedt de mogelijkheid om op basis van een Experimentenbesluit aanpassingen in de BRP in de praktijk te toetsen, voordat deze in de Wet BRP worden vastgelegd. Uiteraard stelt dit experimenteerartikel voorwaarden aan het doel, de duur en de omvang van zo’n experiment. Een van die (op dit moment 2 voorziene) experimenten betreft de mogelijkheid om de burger meer regie op de verstrekking van zijn gegevens te bieden. Dit gebeurt door via MijnOverheid de spontane verstrekking aan bepaalde organisaties aan en uit te kunnen zetten. Het gaat daarbij uiteraard niet om geautoriseerde bestuursorganen, maar bijvoorbeeld wel om de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Om dit mogelijk te maken, is een aanpassing van het LO noodzakelijk, omdat het aan- en uitzetten van afnemersindicaties op dit moment is voorbehouden aan de betreffende organisatie. Naast de betrokken organisaties, hun leveranciers en de GBA-V (de GBA-Verstrekkingsvoorziening) merken anderen niets van deze wijziging.

W141 A-nummervoorraad

In tegenstelling tot de uitgifte van burgerservicenummers (BSN’s), is de uitgifte van A-nummers een proces met veel handmatige acties. Met deze wijziging wordt een webservice geïntroduceerd die het aanvragen van nieuwe A-nummervoorraad door gemeenten, het Caribisch deel van Nederland en de Registratie niet-ingezetenen (RNI) afhandelt. Vanaf de invoering van LO 3.14 vervalt de oude mogelijkheid en moeten alle bijhoudende instanties de nieuwe webservice gebruiken.

W142 Italiaans persoonsnummer

Bij het stellen van de juiste presentievraag na het bij inschrijving of wijziging van een PL opnemen van een buitenlands persoonsnummer, geeft de Beheervoorziening BSN (BvBSN) een beoordelingsresultaat terug. Dit resultaat wordt door het gemeentelijke of RNI-systeem aan de gebruiker gepresenteerd. Omdat EER-landen hun beleid voor het wel of niet opnemen van nummers op identiteitsdocumenten of de opbouw van het nummer kunnen wijzigen, worden sommige meldingen die de BvBSN doet door de tijd achterhaald. Met deze wijziging wordt een aantal van die achterhaalde meldingen aangepast. De belangrijkste hiervan is dat er rekening mee wordt gehouden dat op Italiaanse ID-documenten ook een buitenlands persoonsnummer (Codice Fiscale) staat.

W143 Wachtwoordregels

Vanuit Informatiebeveiliging worden – met het sneller worden van computers – de wachtwoordeisen steeds verder aangescherpt. Omdat het aanpassen van de wachtwoordeisen voor de Berichtendienst (het GBA-netwerk) onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen, is ervoor gekozen om de eisen voor wachtwoorden voor webservices niet langer gekoppeld te houden aan die voor de Berichtendienst. Concreet betekent dit dat voor nieuwe wachtwoorden bij webservices een minimumlengte van 8 tekens gaat gelden (tot 3 oktober 2021 blijft dat nog 6) en dat een wachtwoord tenminste een teken uit 3 van de 4 groepen hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens moet bevatten. Die laatste eis (3 uit 4) is overigens nu al van toepassing.