LO-wijzigingsronde: Logisch Ontwerp GBA versie 3.13

Op 4 oktober 2020 treedt Logisch ontwerp GBA versie 3.13 (LO3.13) in werking.
Om deze versie te realiseren in de systemen van gemeenten, afnemers en de centrale voorzieningen zijn de werkzaamheden in volle gang. Inmiddels wordt er ook al Schouwing & Toetsing voor de eerste applicaties uitgevoerd.

Wijzigingen in LO3.13

LO3.13 bestaat uit vier LO-wijzigingen.:

  1. W125 Gezagsaanduidingen
  2. W131 Vb01 via webservices
  3. W133 Recht op verwijderen van gegevens
  4. W134 Overlijdensmelding aan de RNI

W125 Gezagsaanduidingen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) werkt aan een wetsontwerp voor het regelen van deelgezag. Deelgezag biedt een mogelijkheid om de relatie te versterken tussen het kind en anderen dan de ouders die een grote rol in diens verzorging en opvoeding spelen. De internetconsultatie van deze wet is afgerond. De verwachting is dat het wetsvoorstel in augustus naar de Raad van State kan voor advies. De inwerkingtreding vindt mogelijk begin 2021 plaats. Zie voor meer informatie https://www.internetconsultatie.nl/deelgezag.
Op dit moment kunnen in de Basis Registratie Personen (BRP) niet alle vormen van gezag worden geregistreerd die samenhangen met de in het gezagsregister vastgelegde gezagssituaties. Om vast te kunnen leggen dat één of beide ouders het gezag hebben, naast een of meer derde(n) die het deelgezag hebben, zal de reeks toegestane codes voor element 32.10 ‘Indicatie gezag minderjarige’ worden uitgebreid met de nieuwe code 3D. De codes zijn nu opgenomen in het Logisch Ontwerp (LO) in de beschrijving van het element 32.10. Om hier flexibel mee om te kunnen gaan, wordt een nieuwe wijzigbare landelijke tabel opgenomen.
De leveranciers van Burgerzakenapplicaties gebruiken de codes van ‘Indicatie gezag’ bijvoorbeeld in de Reisdocumentenmodule. Een tabelwijziging betekent een aanpassing van de programmatuur.
Het voordeel van de tabel is dat er een begin- en einddatum aan een code gekoppeld wordt. Voor het wijzigen van de codes is een wetswijziging nodig, dus zullen wijzigingen in de tabel ruim van tevoren bekend zijn.
In de Reisdocumentenmodule moet het mogelijk zijn om de waarde 3D om te zetten naar driemaal toestemming, zodra deze code wordt toegevoegd.
Voor de aanvraag van een reisdocument is straks geen toestemming nodig van de persoon die het deelgezag heeft.
De bestaande codes uit het LO worden op 4 oktober 2020 opgenomen in tabel 61 Gezagsver-houdingtabel. Nieuwe codes worden met ingang van de wetswijziging toegevoegd.

W131 Uitbreidingen webservices

In het Logisch Ontwerp (LO)3.12 is de mogelijkheid voor afnemers geïntroduceerd om de spontane gegevensverstrekking van GBA-V via webservices te ontvangen. Dit is een alternatief voor het berichtenverkeer via de bestaande GBA-mailbox.
In de praktijk ontstaat nu de wens bij afnemers om, naast de spontane gegevensverstrekking, ook de zogenaamde Vrije berichten (Vb01) via webservices te kunnen versturen. Dit geeft de betreffende afnemers namelijk de mogelijkheid om volledig op webservices over te stappen en de koppeling met de GBA-mailbox (VOA) uit te faseren.
De webservice Mailboxverkeer wordt uitgebreid met een webservice-variant voor het Vb01-bericht: het Vb02-bericht. De afnemer die overschakelt op de webservice-variant kan Vb02-berichten ophalen via de webservice. Op de achtergrond is dit een doorgestuurd Vb01-bericht dat door GBA-V uit de mailbox van de afnemer wordt gehaald.  Andersom kan een Vb02-bericht dat wordt aangeleverd via de webservice als een Vb01-bericht worden doorgestuurd naar een aangegeven mailbox.

W133 Recht op verwijderen van gegevens

In het huidige LO is ten onrechte een beperking opgenomen op het recht van de burger om in bepaalde situaties gegevens te laten verwijderen van zijn/haar persoonslijst (i.c. overschrijven met de oorspronkelijke waarden). Bij een verzoek betreffende geslachtswijziging van een huwelijkspartner is opgenomen dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap moet zijn ontbonden.
Met ingang van de inwerking treding van de verzamelwet BRP wordt deze beperking uit het LO verwijderd.
Voor gemeenten en RNI betekent dit mogelijk het schrappen van een controle op dit punt. Ook moet de HUP en de procedure bij gemeenten worden aangepast.
Deze LO-wijziging kan pas in werking treden als de verzamelwet BRP in werking is. De verwachting is dat dit medio 2021 zal zijn.

W134 Overlijdensmelding aan de RNI

De bijhouding in de RNI gebeurt op verzoek van een ABO of op verzoek van de ingeschrevene. Als geen van de ABO’s kennis draagt van het overlijden, wordt een overlijden niet in de RNI verwerkt, omdat de burger dat verzoek zelf ook niet (meer) kan indienen. Om die reden is ervoor gekozen om ten aanzien van het overlijden, als daar in Nederland een akte van wordt opgemaakt, de ABS te verplichten hiervan melding te doen aan de RNI.
In de Verzamelwet BRP wordt voorgesteld om artikel 2.70, derde lid van de Wet BRP, uit te breiden met een nieuw onderdeel C. Hiermee wordt een grondslag geboden waarmee, naast een opgave van een ABO, het overlijden van een niet-ingezetene in de BRP ook kan worden opgenomen. Dit kan door ontlening van dit gegeven aan een mededeling van de ambtenaar burgerlijke stand (ABS) die de akte van overlijden van de niet-ingezetene heeft opgemaakt (onderdeel M). In artikel 2.78 wordt vervolgens bepaald dat de betreffende ABS “terstond een mededeling doet” aan de minister van BZK, zodat deze het overlijden in de RNI kan registreren.
Deze LO-wijziging kan pas in werking treden als de verzamelwet BRP in werking is. De verwachting is dat dit medio 2021 zal zijn.
In de LO-wijziging is uitgewerkt dat gemeenten hiervoor het bestaande Tb02-bericht (toevallige gebeurtenis) kunnen gebruiken om de overlijdensmelding door te geven aan de RNI. De RNI kan deze melding dan geautomatiseerd verwerken.

Tekstuele wijziging in LO3.13

De omschrijving van de akte bij een geslachtswijziging wordt met ingang van LO3.13 gewijzigd.
De omschrijving is nu 1•S Aktewijziging in verband met transseksualiteit en wordt 1•S Wijziging van de geslachtsvermelding.
Hiervoor moet in het LO in de beschrijving van de berichtencyclus Toevallige gebeurtenis in paragraaf III.2.17 ook de tekst aangepast worden.
De akteletter kan overschreven worden. Bij het verwijderen van gegevens na een geslachtswijziging is het op grond van een uitspraak van de Hoge Raad van 28-02-1997 toegestaan om in rubriek 01/51.81.20 Aktenummer dit aktenummer te wijzigen van de 1•S akte in een 1•T akte. Het aktevolgnummer wijzigt hierbij niet.