ENSIA en de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP)

De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) richt zich op de gemeentelijke verantwoording rond de informatieveiligheid. Dit is op basis van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG.

Aanleiding ENSIA

Om de administratieve lasten voor de gemeenten te beperken is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om vermindering van de auditlast. Dit verzoek is de aanleiding voor het invoeren van ENSIA.

Wijzigingen zelfevaluatie BRP

In 2019 blijven de huidige zelfevaluaties paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (Reisdocumenten) bestaan. Dit omdat ENSIA alleen verantwoording aflegt over vragen met betrekking tot informatieveiligheid. De implementatie van ENSIA hebben tot de volgende wijzigingen in het evaluatie-instrument voor gemeenten geleid:

1.    Aanpassingen vragenlijsten zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP)
De vragen over informatieveiligheid zijn uit de vragenlijst BRP overgebracht naar de ENSIA-vragenlijst. De vragen in de vragenlijsten BRP over specifieke BRP-onderwerpen blijven bestaan.
 
2.    Kwaliteitsmonitor versus ENSIA-tool
De vragenlijsten met de BRP-vragen zijn beschikbaar via de Kwaliteitsmonitor. Vragen die specifiek gaan over Informatieveiligheid BRP/PNIK zijn beschikbaar via de ENSIA-tool.
 
3.    Uittreksels
De uitkomsten van de vragen over informatieveiligheid BRP/PNIK en de uitkomsten van de vragenlijst BRP worden gepresenteerd in 2 afzonderlijke uittreksels uit zowel de kwaliteitsmonitor als de ENSIA-tool.
 

Overzicht data 2019

BRP-vragen in Kwaliteitsmonitor

BIG-vragen in ENSIA-tool

Vragenlijst beschikbaar

1 juli 2019

1 juli 2019

Deadline invullen vragenlijst

31 december 2019

31 december 2019

Deadline uittreksel

14 februari 2020

14 februari 2020

30 april 2020*

* Collegeverklaring en assurancerapport