Managementrapportage en uittreksel zelfevaluatie BRP

Gemeenten rapporteren vóór 14 februari 2019 de resultaten van de zelfevaluatie. Dit doen zij aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Uittreksel

De Kwaliteitsmonitor maakt een uittreksel met de resultaten van de zelfevaluatie. Deze is na 3 januari 2019 beschikbaar. Het uittreksel moet ondertekend worden door het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders kan het resultaat in het uittreksel toelichten, maar dat is niet verplicht. Gemeenten sturen het uittreksel vóór 14 februari 2019 naar RvIG.

Managementrapportage zelfevaluatie BRP

De gegevens van de vragenlijst en de resultaten van de bestandscontrole staan in de Kwaliteitsmonitor. De resultaten van de vragenlijst ENSIA worden in de Kwaliteitsmonitor samengevoegd met de resultaten van de gegevens van de vragenlijst.

Zodra de resultaten van de vragenlijst ENSIA aan de resultaten van de gegevens van de vragenlijst BRP zijn toegevoegd, maakt de Kwaliteitsmonitor een managementrapportage aan. Gemeenten kunnen deze managementrapportage gebruiken om aan het college van burgemeester en wethouders voor te leggen. Maar gemeenten kunnen ook zelf een rapportage schrijven of de tekst van de managementrapportage herschrijven en aanvullen.

Het college van burgemeester en wethouders stuurt vóór 14 februari 2019 een uittreksel van deze rapportage aan de minister van BZK en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Analyse resultaten zelfevaluatie BRP

Nadat de gemeenten de uittreksels hebben ingediend, analyseert RvIG de resultaten. Uit deze analyse ontstaat een beeld van de inrichting, de beveiliging en de verwerking van gegevens van de BRP.

Op basis van het landelijke beeld bepaalt het ministerie van BZK de acties die het jaar na de evaluatie worden ondernomen om de kwaliteit van de BRP te verbeteren.