Managementrapportage en uittreksel zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP)

Uittreksel

De Kwaliteitsmonitor maakt een uittreksel met de resultaten van de zelfevaluatie. Deze is na 3 januari 2020 beschikbaar. Het uittreksel moet ondertekend worden door het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders kan het resultaat in het uittreksel toelichten, maar dat is niet verplicht.

Gemeenten sturen het uittreksel vóór 14 februari 2020 naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Managementrapportage zelfevaluatie BRP

De Kwaliteitsmonitor maakt na 3 januari 2020 ook een managementrapportage. Deze is beschikbaar in het onderdeel ‘Historische gegevens’. En op de pagina waar de vragenlijst definitief moet worden gemaakt in de Kwaliteitsmonitor. Per onderwerp wordt aangegeven op welke punten verbetering mogelijk is. Dit wordt getoond als actiepunten. Er zijn 2 typen:
1.    Actiepunten waaraan de gemeente moet voldoen conform de wettelijke norm;
2.    Actiepunten die een aanbeveling bevatten.

De gemeenten kunnen in de Kwaliteitsmonitor de eigen resultaten vergelijken met die van andere gemeenten. Dit is mogelijk vanaf het moment dat het uittreksel en de managementrapportage gegenereerd kunnen worden.

Analyseresultaten zelfevaluatie BRP

Nadat de gemeenten de uittreksels hebben ingediend, analyseert RvIG de resultaten. Uit deze analyse ontstaat een beeld van de inrichting, de beveiliging en de verwerking van gegevens van de BRP.

Op basis van het landelijke beeld bepaalt het ministerie van BZK de acties die het jaar na de evaluatie worden ondernomen. Dit om de kwaliteit van de BRP te verbeteren.