Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek identificerend nummer voor iedereen die een relatie heeft met de Nederlandse overheid. Het nummer werd in 2007 ingevoerd en vervangt het sofinummer.

Met het burgerservicenummer kan men bij elk (digitaal) loket in de publieke sector terecht. Het heeft in het gegevensstelsel van de overheid een spilfunctie. Met dit persoonsnummer worden persoonsgebonden gegevens doelmatig en betrouwbaar uitgewisseld tussen overheden en tussen de overheid en burgers, binnen de wettelijke kaders die daarvoor zijn opgesteld.

BSN en de overheid

Het burgerservicenummer (BSN) is een onmisbare bouwsteen als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van de (elektronische) dienstverlening van de overheid. Het leidt daarnaast tot verlichting van administratieve lasten en bestrijding van identiteitsfraude. Bovendien is het BSN een belangrijke voorwaarde bij de totstandkoming van eenmalige gegevensverstrekking. Immers, één nummer in de verschillende administraties van de overheid maakt het onderling uitwisselen van persoonsgegevens eenvoudiger.

BSN en gemeenten

Gemeenten zijn op twee manieren betrokken bij het BSN: als gebruiker en als toekennende instantie. Een opsomming van de belangrijkste punten voor gemeenten omtrent het BSN:

  • De afdeling Burgerzaken kent het burgerservicenummer (BSN) toe. Voor niet-ingezetenen wordt de toekennende instantie nog bepaald.
  • Bij het toekennen van een BSN stelt Burgerzaken vast of diegene er al een heeft of dat er ooit een sofinummer aan deze persoon is toegekend. Dit controleert de afdeling aan de hand van het GBA-systeem en de Beheervoorziening BSN.
  • Het BSN wordt, net zoals nu het A-nummer, automatisch door het GBA-systeem aan een persoonslijst toegevoegd. Hiervoor is een functionaliteit ingericht om door het GBA-systeem voorraden BSN's op te vragen bij het nummerregister. Als in de communicatie met de burger een persoonsnummer wordt gebruikt, dan mag dat sinds invoering van de Wet BSN alleen het BSN zijn.
  • De Wet BSN heeft niet de wijze gewijzigd waarop overheidsorganisaties omgaan met het uitwisselen van persoonsgegevens.

BSN en de burger

Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). De samenstelling van het BSN is gelijk aan het sociaal-fiscaal nummer (sofinummer). Het BSN bestaat dus ook uit negen cijfers. Daar waar het sofinummer vooral werd gebruikt in contacten over fiscale aangelegenheden, heeft het BSN een breder gebruik. (Overheids)organisaties gebruiken het BSN in de communicatie met u als burger.

BSN en bedrijven

Werkgevers gebruiken de term burgerservicenummer in plaats van sofinummer in hun personeelssystemen en -formulieren. De regelgeving met betrekking tot het gebruik van het BSN is gelijk gebleven aan de eerdere wet- en regelgeving. Het BSN op zichzelf geeft geen rechten. Wanneer iemand een BSN heeft, wil dat niets zeggen over het feit of iemand wel of geen arbeid mag verrichten.