UC12 Match identificerende gegevens

De use case 'Match identificerende gegevens' beschrijft de stappen voor het zoeken naar het bestaan van een Burgerservicenummer of sociaal-fiscaal nummer op basis van een set identificerende gegevens.

Hoofdscenario

Initiatie

Ontvang bericht “match identificerende gegevens”

De use case start met de ontvangst van het bericht “match identificerende gegevens”. In dit bericht staan de volgende gegevens:

Vraagbericht
Algemeen deel

 • Identificatie afzender
 • Berichtnummer afzender
 • Instantie

1 of meerdere vragen

 • Vraagnummer
 • Voornamen
 • VoorvoegselGeslachtsnaam
 • Geslachtsnaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Geslachtsaanduiding
 • Nationaliteit
 • Gemeente van inschrijving
 • Datum aanvang adres buitenland

Leg bericht “match identificerende gegevens” vast

Het BV BSN-berichtnummer wordt toegekend en het vraagbericht wordt vastgelegd. Zie use case “Leg bericht vast”.

Autoriseer verzoek

De autorisatie wordt aangevraagd en verleend. Zie use case “Autoriseer verzoek” (zie Alternatieve scenario´s 1).

Verwerking

Controleer bericht

Het bericht moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Het vraagnummer moet bij 1 beginnen (zie Alternatieve scenario’s 2)
 • De vraagnummers moeten oplopend zijn (zie Alternatieve scenario’s 3)
 • Het bericht moet minimaal één vraag bevatten (zie Alternatieve scenario’s 4)
 • Het bericht mag niet meer vragen bevatten dan het toegestane maximum, waarbij dit maximum een instelbare waarde heeft en initieel wordt ingesteld op 1 (zie Alternatieve scenario’s 5)
 • De afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 6)
 • Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 7)
 • De instantie moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 8)
 • De vraagnummers moeten gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 9)

De volgende stappen (zie activiteitendiagram) worden voor iedere vraag in
het bericht herhaald.

Controleer validiteit van de set van identificerende gegevens

In deze stap wordt gecontroleerd of de set van identificerende gegevens voldoet aan het volgende zoekpad (Zie ook alternatieve scenario´s 10):

Zoekpad
Voornamen  O
Voorvoegsels geslachtsnaam  O
Geslachtsnaam  V
Geboortedatum  V
Geboorteplaats  O
Geboorteland  O
Geslachtsaanduiding  V
Nationaliteit  O
Gemeente van inschrijving  O
Datum aanvang adres buitenland  O

“V” = verplichte velden
“O” = optioneel
Andere velden dan genoemd in de tabel mogen niet aanwezig zijn.

Haal gegevens op uit registraties op basis van verplichte zoekpad

Er wordt in de betreffende registraties (GBA, RNI en BVR) gezocht met de identificerende gegevens. Eerst wordt gezocht met de meeneemlijst (het verplichte zoekpad) met per veld alle voor dat veld vastgestelde zoekmethoden (zie ook alternatieve scenario’s 11).
De methode van zoeken is beschreven in het Functioneel Ontwerp van de beheercomponent van de betreffende registratie. De volgende gegevens dienen opgehaald te worden:

Gegevens

 • BSN
 • Voornamen
 • Adellijke titel/predikaat
 • Voorvoegsels geslachtsnaam
 • Geslachtsnaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Geslachtsaanduiding
 • Aanduiding gegevens in onderzoek persoon
 • Datum ingang onderzoek persoon
 • Datum einde onderzoek persoon
 • Nationaliteit
 • Aanduiding gegevens in onderzoek nationaliteit
 • Datum ingang onderzoek nationaliteit
 • Datum einde onderzoek nationaliteit
 • Datum overlijden
 • Aanduiding gegevens in onderzoek overlijden
 • Datum ingang onderzoek overlijden
 • Datum einde onderzoek overlijden
 • Omschrijving reden opschorting
 • Indicatie geheim
 • Gemeente van inschrijving
 • Functie adres
 • Gemeentedeel
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Huisletter
 • Huisnummertoevoeging
 • Aanduiding bij huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaatsnaam
 • Locatiebeschrijving
 • LandAdresBuitenland
 • DatumAanvangAdresBuitenland
 • Regel1AdresBuitenland
 • Regel2AdresBuitenland
 • Regel3AdresBuitenland
 • Land vanwaar ingeschreven
 • Aanduiding gegevens in onderzoek adres
 • Datum ingang onderzoek adres
 • Datum einde onderzoek adres

De velden “Nationaliteit”,“Aanduiding gegevens in onderzoek nationaliteit”, “Datum ingang onderzoek nationaliteit” en “Datum einde onderzoek nationaliteit” kunnen meerdere keren voorkomen. Als dit het geval is, dienen alle nationaliteiten en bijbehorende gegevens in
onderzoek opgehaald te worden voor opname in het antwoordbericht.

Controleer zoekresultaat

Het aantal resultaten wordt gecontroleerd:

 • Als er geen resultaten gevonden zijn, wordt dit teruggemeld aan de afzender (zie alternatieve scenario’s 12).
 • Als er in totaal (GBA, RNI en BVR) meer dan tien (dit is een instelbaar aantal) resultaten gevonden zijn, wordt de volgende zoekstap uitgevoerd: Het optionele veld met de hoogste wegingsfactor* wordt toegevoegd aan de meeneemlijst en wordt opnieuw gezocht, maar nu in de resultaten, die in de vorige stap uit de registraties zijn opgehaald. Er wordt hierbij gezocht met alle voor dat veld vastgestelde zoekmethoden (Zie ook de aanvullende specificaties).

Deze stap wordt herhaald totdat er in totaal maximaal tien (dit is een instelbaar aantal) resultaten gevonden zijn of totdat er geen velden meer aan de meeneemlijst toegevoegd kunnen worden.

 • Toelichting: Alle gegevens die in een identificerende gegevensset in een vraag opgenomen kunnen worden, zijn binnen de BV BSN in een instelbare prioriteitsvolgorde gezet. De relatieve positie van ieder gegeven in deze prioriteitsvolgorde heet “wegingsfactor”. Een lage wegingsfactor betekent dat het gegeven relatief onbelangrijk is, terwijl een hoge wegingsfactor betekent dat het gegeven relatief belangrijk is. Een wegingsfactor is uniek per gegeven.

Controleer gevonden BSN

Indien er meerdere gelijke BSN’s zijn gevonden, wordt een melding aan de afzender en het nummerfoutenlogboek gestuurd (zie Alternatieve scenario’s 13).
Het in ieder zoekresultaat gevonden BSN wordt in het nummerregister gecontroleerd.
De volgende resultaten worden uit het zoekresultaat verwijderd:

 • Het BSN heeft niet de status “in verkeer” (zie Alternatieve scenario’s 14)
 • Het BSN is niet afkomstig uit de registratie, die in het nummerregister bij het BSN geregistreerd staat. (zie Alternatieve scenario’s 15)

Voor deze gevallen wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek
toegevoegd.

Hierna wordt het aantal zoekresultaten gecontroleerd:

 • Als er meer dan tien resultaten zijn, wordt dit in het antwoord aan de afzender gemeld (zie Alternatieve scenario’s 16).
 • Als er geen resultaten zijn, wordt dit in het antwoord aan de afzender gemeld (zie Alternatieve scenario’s 12).
 • Als er tien of minder resultaten zijn, worden deze resultaten in het antwoordbericht opgenomen.

Afronding

Stel antwoordbericht “match identificerende gegevens” samen

Op basis van de verkregen antwoorden uit de registraties wordt het antwoordbericht samengesteld.

Antwoordbericht
Algemeen deel

 • Berichtnummer afzender
 • BV BSN Berichtnummer
 • Berichtresultaatcode (12000)
 • Omschrijving berichtresultaat (“Verwerking bericht succesvol”)

1 of meerdere antwoorden

 • Vraagnummer
 • Resultaatcode (12002)
 • Omschrijving resultaat (“Resultaat gevonden”)

Per match

 • Volgnummer match
 • Registratie
 • Score
 • BSN (of sofi-nummer)
 • Voornamen
 • Adellijke titel/predikaat
 • Voorvoegsels geslachtsnaam
 • Geslachtsnaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Geslachtsaanduiding
 • Aanduiding gegevens in onderzoek persoon
 • Datum ingang onderzoek persoon
 • Nationaliteit
 • Aanduiding gegevens in onderzoek nationaliteit
 • Datum ingang onderzoek nationaliteit
 • Datum overlijden
 • Aanduiding gegevens in onderzoek overlijden
 • Datum ingang onderzoek overlijden
 • Omschrijving reden opschorting
 • Indicatie geheim
 • Gemeente van inschrijving
 • Functie adres
 • Gemeentedeel
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Huisletter
 • Huisnummertoevoeging
 • Aanduiding bij huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaatsnaam
 • Locatiebeschrijving
 • LandAdresBuitenland
 • DatumAanvangAdresBuitenland
 • Regel1AdresBuitenland
 • Regel2AdresBuitenland
 • Regel3AdresBuitenland
 • Land vanwaar ingeschreven
 • Aanduiding gegevens in onderzoek adres
 • Datum ingang onderzoek adres

Opmerkingen:

 • Nationaliteit en datum ingang onderzoek nationaliteit
  Deze velden kunnen meerdere malen voorkomen
 • Gegevens in onderzoek
  Als in de registratie de datum ingang onderzoek is gevuld en de datum
  einde onderzoek niet is gevuld, dan betekent dit dat de betreffende
  gegevens in onderzoek zijn. De aanduiding gegevens in onderzoek is
  dan gevuld. In alle andere gevallen betekent het dat de betreffende gegevens niet in onderzoek zijn. De datum ingang onderzoek en de aanduiding gegevens in onderzoek worden dan niet in het antwoordbericht opgenomen. Datum einde onderzoek wordt niet in het antwoordbericht opgenomen.
 • Reden opschorting
  Als in de registratie de omschrijving reden opschorting gelijk is aan “O” (overlijden), “E” (emigratie) of “M” (ministerieel besluit), worden, in tegenstelling tot de verificatievragen, alle gegevens doorgegeven.
 • Score
  De score is afhankelijk van de volgende factoren:
  * Weging van het veld
  * Mate van match van het veld
  * De maximale matchwaarde van het veld (is 1)
  * Aantal velden waarmee de match heeft plaatsgevonden

De formule voor het berekenen van de score is dan:

De velden, die niet zijn meegenomen in de uitgevoerde zoekstappen, worden niet in de berekening van de score opgenomen. Dat betekent dat als op basis van het verplichte
zoekpad d.m.v. exacte match één resultaat wordt gevonden, deze de score 100% krijgt. Ook al zijn alle andere opgegeven velden ongelijk aan de gevonden velden in het zoekresultaat. Afhankelijk van het veld en de zoekmethode wordt een matchwaarde bepaald.

Leg antwoordbericht “match identificerende gegevens” vast

Het antwoordbericht wordt vastgelegd. Zie use case “Leg bericht vast”.

Bied antwoordbericht “match identificerende gegevens” aan

Het antwoordbericht wordt aangeboden aan de actor.

Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (zie ook Alternatieve scenario´s 17):

Auditlog
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemene uit vraagbericht
Uitgevoerde actie De stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde stap
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Datum-tijd van de eerste stap van het auditlog van betreffendebericht
Identificatie afzender      
 
DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie "Bericht verwerkt"
Resultaat van de uitgevoerde actie "Succesvol"
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

Alternatieve scenario's

Alternatief 1: Autorisatie mislukt

Indien de autorisatie wordt geweigerd, wordt de volgende melding verstuurd naar de afzender “Afzender niet geautoriseerd” (berichtresultaatcode 4).
Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.
Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 2: Vraagnummer begint niet bij nummer 1

Indien de vraagnummer niet bij nummer 1 begint, wordt de volgende melding verstuurd naar de afzender “Vraagnummer begint niet bij 1” (berichtresultaatcode 13). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 3: Vraagnummers zijn niet oplopend

Indien de nummering van vraagnummers niet oplopend +1 zijn, wordt de volgende melding verstuurd naar de afzender “Vraagnummers zijn niet oplopend” (berichtresultaatcode 14). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 4: Bericht bevat geen vragen

Indien het inkomende bericht geen vragen bevat, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het bericht moet minimaal één vraag bevatten” (berichtresultaatcode 7). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 5: Bericht bevat teveel vragen

Indien het inkomende bericht meer dan n vragen bevat, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “Het bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum” (berichtresultaatcode 6). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 6: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De afzender van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 8).Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 7: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld berichtnummer afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 9). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving
worden opgenomen.

Alternatief 8: Instantie in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld instantie van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De instantie moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 12001).Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 9: Eén of meer vraagnummers niet ingevuld

Indien een of meer vraagnummers niet ingevuld zijn, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “De vraagnummers moeten gevuld zijn” (berichtresultaatcode 11). Hierna wordt verdergegaan met deafronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 10: Set van identificerende gegevens niet valide

Indien de set van identificerende gegevens niet voldoet aan één van de zoekpaden, wordt voor deze set “Vraag voldoet niet aan een toegestaan zoekpad” (resultaatcode 12004) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 11: Fout bij ophalen gegevens

Indien zich fouten voordoen bij het ophalen van gegevens, wordt de melding ”Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) in het antwoordbericht opgenomen. Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 12: Geen resultaten gevonden

Indien er geen resultaten zijn gevonden, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd “Geen resultaten gevonden” (resultaatcode 12001). Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 13: Meerdere resultaten met hetzelfde BSN gevonden

Indien er meerdere resultaten met hetzelfde BSN in het zoekresultaat voorkomt, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “Uniciteitsprobleem geconstateerd” (resultaatcode 12005). Er wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd.
In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Nummerfoutenlogboek
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout  “Meerdere resultaten met hetzelfde BSN
gevonden”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht. Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 14: In registratie gevonden BSN heeft niet de status “in verkeer”

Indien het in de registratie gevonden nummer in het nummerregister niet
de status “in verkeer’” heeft, wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd. In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “In registratie gevonden BSN heeft niet de
status “in verkeer”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht. Hierna wordt met de beschreven flow verder gegaan.

Alternatief 15: Gevonden BSN is niet afkomstig uit de registratie, die in het nummerregister geregistreerd staat.

Indien het BSN is niet afkomstig uit de registratie, die in het nummerregister bij het BSN geregistreerd staat, wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd.
In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout
optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout BSN is in register [GBA/RNI/BVR] gevonden,
maar staat volgens nummerregister in
[RNI/GBA/BVR]
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht. Hierna wordt met de beschreven flow verder gegaan.

Alternatief 16: Te veel resultaten gevonden

Indien er teveel resultaten worden gevonden, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “Te veel resultaten gevonden” (resultaatcode 12003).Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 17: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het
systeemfoutenlogboek opgenomen en moet de verwerking van het bericht stoppen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding “Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) verstuurd. Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.
Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet
de afzender hierover geïnformeerd worden.

Subprocessen

Niet van toepassing.

Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

Precondities

 • De actor die het bericht verstuurt, is geauthenticeerd (zie use case: authenticeren).

Postcondities

 • Alle ondernomen acties zijn vastgelegd in het auditlog;
 • Er is een antwoordbericht verstuurd naar de actor.

Extensies

Niet van toepassing.

Speciale eisen

Niet van toepassing.