Logisch Ontwerp GBA 3.14

Het Logisch Ontwerp Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (LO GBA) beschrijft de eisen aan de systemen van de beheerders en afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP). Versie 3.14 is op 2 januari 2022 in werking getreden.

De belangrijkste veranderingen in deze versie zijn:

  1. Registratie van Levenloos geboren kinderen;
  2. De doorwerking van enkele wijzigingen uit het LO GBA 3.14 (schrijfwijze adellijke titels/predicaten, schrijfwijze ‘predicaat’, nieuwe waarde voor adres in onderzoek, webservice Opvragen A-nummervoorraad, eisen wachtwoorden GBA-V.)

Wijzigingen Logisch Ontwerp GBA 3.14

W15 Dubbelloop/deelresultaat adresonderzoek

Burgers die verhuizen naar een nieuw adres worden soms geconfronteerd met het feit dat er nog andere personen op dat adres staan ingeschreven. Afnemers beschouwen de Basisregistratie Personen (BRP) als leidend. Daarom kan dit problemen veroorzaken bij bijvoorbeeld de beoordeling van een aanvraag voor huurtoeslag of het bepalen van het aantal inwoners bij het bepalen van de verontreinigingsheffing. Omdat gemeenten termijnen moeten hanteren bij het corrigeren van een inschrijving van zo’n ‘spookbewoner’, blijft dit probleem voor die nieuwe bewoners mogelijk enkele weken bestaan. Voor de afnemers is enkel het in onderzoek zetten van het adresgegeven door de gemeente onvoldoende reden om hun beoordeling daarop aan te passen. Er is immers geen onderscheid zichtbaar tussen verschillende redenen van onderzoek. Daarom wordt een nieuwe waarde in het onderzoeksgegeven geïntroduceerd (089999). Deze geeft specifiek aan dat de gemeente heeft vastgesteld dat deze persoon niet meer op dit adres woont, maar dat het onderzoek naar waar dan hij of zij dan wel woont, nog loopt. Dit biedt afnemers de mogelijkheid om bij een dergelijk adresonderzoek de gegevens van deze spookbewoner niet in de beoordeling te betrekken, terwijl gemeenten de voorgeschreven onderzoekstermijnen kunnen blijven hanteren.

W85 Documentindicatie

Er bleken twee inconsistenties binnen het LO te bestaan in de registratie van de documentindicatie (08.75.10). Zowel voor het kunnen plaatsen van een documentindicatie op een R-PL (een in de RNI aangelegde persoonslijst van een persoon die nooit ingezetene in de BRP is geweest) als voor het moment waarop de indicatie wordt verwijderd, is een keuze gemaakt. De indicatie wordt pas verwijderd nadat de onderliggende documenten zijn beoordeeld en zo nodig verwerkt.

W122 Adellijke titel/predicaat

De Hoge Raad van Adel heeft aangegeven dat adellijke titels en predicaten met een kleine beginletter moeten worden geschreven; de schrijfwijze in tabel 38 is daarom onjuist. Hoewel deze gegevens in tabel 38 staan, kan deze wijziging niet als gewone tabelwijziging worden doorgevoerd omdat tabel 38 volgens het LO een niet-wijzigbare tabel is. In het LO wordt daarom een conversie van tabel 38 opgenomen. De codes op de persoonslijst blijven gelijk (dus hoofdletters), maar de omschrijving van de code wijzigt. Bijvoorbeeld B = “Baron“ wordt B = “baron“. Met deze wijziging wordt meteen meegenomen dat de schrijfwijze van het woord predicaat is gewijzigd. Waar in de Wet GBA sprake was van ‘predikaat’, spreekt de Wet BRP over ‘predicaat’. De schrijfwijze ‘predicaat’ met een ‘c’ is nu overal in het LO doorgevoerd.

W133 Recht op verwijderen van gegevens

Op grond van artikel 2.57 hadden burgers al het recht om gegevens te overschrijven die verwezen naar de situatie vóór de geslachtswijziging van de persoon zelf, diens ouders, diens ex-partners en diens kinderen. Tevens bestond al het recht om bij deze gerelateerden de gegevens van na de geslachtswijziging te overschrijven, zodat uit de persoonslijst niet blijkt dat de geslachtswijziging bij een gerelateerde heeft plaatsgevonden. In de Verzamelwet zijn beide mogelijkheden uitgebreid met het toepassen van dit recht op de gegevens van de huidige partner (huwelijkspartner of geregistreerd partnerschap). Deze wijziging in de Verzamelwet is ook in het LO doorgevoerd. Deze wijziging behoorde oorspronkelijk tot LO 3.13b, en is nu opgenomen in LO 3.14, omdat LO 3.13b en LO 3.14 tegelijk in werking treden.

W134 Overlijdensmelding aan de RNI

Wijziging van gegevens van reeds als niet-ingezetene geregistreerde personen kunnen uitsluitend op verzoek van de ingeschrevene of op verzoek van een aangewezen bestuursorgaan (ABO) worden geregistreerd. Omdat het overlijden niet door de ingeschrevene zelf kan worden gemeld, is de registratie van overlijden dan volledig afhankelijk van de melding door de ABO. Dat is ongewenst als het overlijden van een niet-ingezetene in Nederland heeft plaatsgevonden. In dat geval wordt de melding gedaan door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ABS), als niet-aangewezen bestuursorgaan, van de gemeente waar de persoon is overleden. Dit omdat de ABS kennis draagt van dit feit en hiervan een akte opmaakt. In de Verzamelwet is toegevoegd dat de ABS in deze gevallen de minister moet informeren over dit overlijden en dat de minister deze melding mag verwerken in de RNI. Hiervoor wordt het Tb02-bericht gebruikt net als voor het melden van een overlijden van een ingezetene in een andere gemeente dan de woongemeente. Deze wijziging behoorde oorspronkelijk tot LO 3.13b, en is nu opgenomen in LO 3.14, omdat LO 3.13b en LO 3.14 tegelijk in werking treden.

W141 A-nummervoorraad

In tegenstelling tot de uitgifte van burgerservicenummers, is de uitgifte van A-nummers een proces met veel handmatige acties. Met deze wijziging wordt een webservice geïntroduceerd die het aanvragen van een nieuwe A-nummervoorraad door gemeenten, het Caribisch deel van Nederland en de Registratie niet-ingezetenen afhandelt. Vanaf de invoering van LO 3.14 vervalt de oude mogelijkheid en moeten alle bijhoudende instanties de nieuwe webservice gebruiken.
W142 Italiaans persoonsnummer

Wanneer een Presentievraag gesteld wordt met als zoekcriterium een buitenlands persoonsnummer, geeft de Beheervoorziening BSN (BvBSN) een beoordelingsresultaat terug. Dit resultaat wordt door het gemeentelijke of RNI-systeem aan de gebruiker gepresenteerd. Omdat EER-landen hun beleid voor het wel of niet opnemen van nummers op identiteitsdocumenten of de opbouw van het nummer kunnen wijzigen, worden sommige meldingen die de BvBSN doet door de tijd achterhaald. Met deze wijziging wordt een aantal van die achterhaalde meldingen aangepast. De belangrijkste hiervan is dat er rekening mee wordt gehouden dat op Italiaanse ID-documenten ook een buitenlands persoonsnummer (Codice Fiscale) staat.

W143 Wachtwoordregels

Vanuit Informatiebeveiliging worden – met de toenemende dreiging van cybersecurity-aanvallen – de wachtwoordeisen steeds verder aangescherpt. Omdat de Berichtendienst (het GBA-netwerk) op een ander technisch platform draait dan de webservices, is ervoor gekozen om de eisen voor wachtwoorden voor webservices niet langer gekoppeld te houden aan die voor de Berichtendienst. Concreet betekent dit dat voor nieuwe wachtwoorden bij webservices een minimumlengte van 8 tekens gaat gelden (tot 2 januari 2022 blijft dat nog 6) en dat een wachtwoord tenminste een teken uit 3 van de 4 groepen hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens moet bevatten. Sinds maart 2021 is deze laatste wachtwoordeis al van toepassing voor de GBA-V.