Logisch Ontwerp BRP 4.2

Op zondag 1 januari 2023 is versie 4.2 van het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP) in werking getreden.

In deze versie van het LO zijn drie wijzigingsvoorstellen opgenomen. Hieronder lichten we de wijzigingen toe.

W157 Gezag van rechtswege na erkenning

Dit initiatiefwetsvoorstel is op 22 maart 2022 door de Eerste Kamer aangenomen en treedt – onder verantwoordelijkheid van de Minister van J&V – per 1 januari 2023 in werking. Vanaf die datum leidt erkenning in principe tot gezag voor de erkenner. Maar als het gaat om een geboorte na 1 januari 2023 en een erkenning ongeboren vrucht voor die datum, leidt dit niet tot gezag voor de erkenner. Omdat in de BRP niet is vastgelegd wanneer de erkenning ongeboren vrucht heeft plaatsgevonden, is in het LO als overgangsmaatregel een passage opgenomen dat gedurende de eerste tien maanden van 2023 in de gevallen waarin de erkenning ongeboren vrucht nog in 2022 heeft plaatsgevonden, de gemeente ambtshalve het gezag (dat in dat geval uitsluitend bij de moeder berust) opneemt. Vanaf november 2023 treedt dit probleem niet meer op, omdat erkenning ongeboren vrucht – die tijdens de zwangerschap moet plaatsvinden – dan altijd in 2023 zal hebben plaatsgevonden.

W162 Haal Centraal fase I

Het is uiteindelijk de bedoeling dat met behulp van informatievragen (in plaats van vragen om BRP-gegevens) dataminimalisatie wordt bereikt. Iemands leeftijd bevat bijvoorbeeld minder informatie dan iemands geboortedatum. Hiervoor wordt in 2023 een Experiment opgestart. Ter voorbereiding daarop, wordt nu al een omgeving ingericht waarbij de gebruiker een informatievraag stelt, maar die vraag wordt ‘vertaald’ naar een gegevensvraag en de gegevens in het antwoord worden ‘terugvertaald’ naar de gevraagde informatie. Daarbij wordt ervaring opgedaan met de beoogde  techniek van API’s (Application Programming Interfaces) , die de BRP op een nieuwe manier bevragen. Er zijn vijf API’s voorzien:

  • Personen
  • Tabellen
  • Historie
  • Bewoning
  • Reisdocumenten

In deze versie van het LO treden de eerste twee, Personen en Tabellen, in werking.

W163 Ad hoc adresvraag

Sinds LO BRP 4.1 worden bij inschrijving als niet-ingezetene in de BRP ook bereikbaarheidsgegevens opgenomen. Een van die gegevens is het tijdelijk verblijfsadres. Bij woon- en briefadressen bestaat de mogelijkheid om met behulp van een ad hoc adresvraag te achterhalen welke personen op dat adres staan ingeschreven. Met behulp van deze wijziging is het voor afnemers, mits ze hiervoor zijn geautoriseerd, ook mogelijk om een dergelijke vraag te stellen voor een tijdelijk verblijfsadres. Het is (nog) niet mogelijk om in één vraag zowel de vaste bewoners als de personen die tijdelijk op dat adres wonen, op te vragen. In zo’n geval moet de gebruiker twee vragen stellen en de antwoorden te combineren.