Toegankelijkheidsonderzoek IDee Magazine

Het toegankelijkheidsonderzoek naar Website Magazine IDee van de RVIG is afgerond op woensdag 15 december 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Een terugkoppeling van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan staan in de managementsamenvatting.
WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. De richtlijnen zijn opgedeeld in vier principes (Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust). Elke richtlijn is vervolgens opgedeeld in meetbare succescriteria. Omdat WCAG techniek-onafhankelijk is opgesteld, kan hiermee de toegankelijkheid van alle content op het web worden onderzocht.

Onderzoeksresultaat

Bij dit onderzoek is uitgegaan van de Europese standaard voor toegankelijkheidseisen, de EN 301 549-norm, waarin wordt verwezen naar de internationale toegankelijkheidsrichtlijn WCAG 2. Sommige inhoud van websites hoeft op dit moment (nog) niet te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hiervoor geldt vanuit de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps een (tijdelijke) uitzondering. Het is natuurlijk wel aan te raden om de gevonden problemen op te lossen. Bezoekers met een beperking kunnen verminderd gebruik maken van deze inhoud. Blinden en slechtzienden kunnen bijvoorbeeld vaak slecht overweg met ontoegankelijke PDF's en niet-ondertitelde video's zijn nutteloos voor doven en slechthorenden.
Organisaties die zich beroepen op deze uitzondering, moeten in de toegankelijkheidsverklaring aangeven welke maatregelen ter verbetering zijn genomen, welke alternatieven er worden geboden en wanneer wel aan de verplichting zal worden voldaan. Zie voor de volledige uitleg https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties.
Op een groot aantal punten zijn de onderzochte webpagina’s al goed toegankelijk. De pagina’s zijn goed met het toetsenbord te bedienen. Dit is van belang voor mensen die de muis niet kunnen gebruiken, bijvoorbeeld blinden of mensen met een motorische beperking. De taal van de pagina’s is goed aangegeven, hierdoor kan hulpsoftware de pagina op de juiste manier presenteren. De informatie die getoond wordt is niet alleen van kleur afhankelijk, dit is van belang voor kleurenblinden. Wat dit betreft wordt dus al goed met toegankelijkheid rekening gehouden. Er zijn echter ook nog toegankelijkheidsproblemen gevonden. Zo zijn er problemen met alternatieve teksten. Deze zijn nodig voor blinden, er kan dan worden voorgelezen wat er op de afbeelding staat. Als een afbeelding decoratief is, is er juist geen alternatieve tekst nodig. Hulpsoftware kan de afbeelding dan negeren. Informatie die wordt overgebracht door presentatie kan niet overal door de software bepaald worden. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle koppen in de code opgemaakt als koppen. Dit is een probleem voor blinden, voorleessoftware kan deze informatie dan namelijk niet overbrengen Het linkdoel is niet overal te bepalen. Dit wil zeggen dat het niet duidelijk is waar de link naar toe gaat. Zie de rapportage voor een volledig overzicht van de gevonden problemen.
De tabel in het rapport geeft een overzicht van het aantal succescriteria waar op dit moment aan wordt voldaan: 44 van de 50 succescriteria zijn als voldoende beoordeeld.