UC06 Hang registratie om bij BSN

De use case 'Hang registratie om bij BSN' beschrijft de stappen voor het omhangen van een registratie bij een Burgerservicenummer.

Hoofdscenario

Initiatie

Ontvang bericht “omhangen BSN”

De use case start met de ontvangst van het bericht “omhangen BSN”. In dit bericht staan de volgende gegevens:

Vraagbericht

 • Identificatie afzender
 • Berichtnummer afzender
 • Instantie
 • BSN
 • Doelregistratie
 • Datum-tijd van omhangen

Leg bericht “omhangen BSN” vast

Het BV BSN-berichtnummer wordt toegekend en het vraagbericht wordt vastgelegd. Zie use case “Leg bericht vast”.

Autoriseer verzoek

De autorisatie wordt aangevraagd en verleend. Zie “Autoriseer verzoek” (zie Alternatieve scenario´s 1).

Verwerking

Controleer bericht

Hier wordt gecontroleerd of de velden uit het vraagbericht goed gevuld zijn. De inhoud van het bericht moet voldoen aan de volgende eisen:

 • De afzender moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario´s 2)
 • Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario´s 3)
 • De instantie moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario´s 4)
 • Het BSN moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario´s 5)
 • Het BSN moet voldoen aan de 11-proef (zie ook Alternatieve scenario´s 6)
 • De doelregistratie moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario’s 7)
 • De doelregistratie mag niet gelijk zijn aan de registratie van de afzender (zie ook Alternatieve scenario’s 8)

Daarnaast is het wenselijk dat de datum-tijd van omhangen juist is. (zie ook Alternatieve scenario’s 9)

Controleer validiteit van het verzoek

Het systeem controleert in het nummerregister de validiteit van het verzoek. Het verzoek is valide indien:

 • het nummer in het nummerregister is geregistreerd en de status “in verkeer” heeft;
 • de registratie van de afzender (uit het bericht) overeenkomt met de registratie die vermeld staat in het nummerregister.

De volgende alternatieve situaties worden onderkend:

 • Het nummer is niet gevonden (zie Alternatieve scenario’s 10)
 • BSN niet geregistreerd bij registratie van de afzender (zie Alternatieve scenario’s 11)
 • BSN reeds geregistreerd bij doelregistratie (zie Alternatieve scenario’s 12)
 • Het nummer heeft niet de status “in verkeer” (zie Alternatieve scenario’s 13)

Registreer omhanging

Voordat de wijziging in het nummerregister wordt doorgevoerd, wordt de oude situatie in de nummerhistorie vastgelegd.

Het systeem wijzigt de gegevens van het opgegeven BSN (zie Alternatieve
scenario´s 14) in het nummerregister:

 • De registratie wordt gewijzigd in de opgegeven doelregistratie.
 • De instantie (uit het vraagbericht) die de omhanging heeft bewerkstelligd, wordt geregistreerd
 • De datum/tijd van omhangen wordt vastgelegd (indien de tijd niet is aangeleverd wordt 00:00:00 vastgelegd).
 • Datum/tijd van wijziging

Afronding

Stel antwoordbericht “omhangen BSN” samen

Het systeem stelt het antwoordbericht samen. In dit bericht staan de volgende gegevens:

Antwoordbericht

 • Berichtnummer afzender
 • BV BSN Berichtnummer
 • BSN
 • Berichtresultaatcode (6000)
 • Omschrijving berichtresultaat (“Nummer omgehangen”)

Leg antwoordbericht “omhangen BSN” vast

Het antwoordbericht wordt vastgelegd. Zie use case “Leg bericht vast”.

Bied antwoordbericht “omhangen BSN” aan

Het antwoordbericht wordt aangeboden aan de afzender.

Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (zie Alternatieve scenario´s 15):

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN
berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie De stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde
stap
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het
antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens
van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Datum-tijd van de eerste stap
van het auditlog van betreffende
bericht
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN
berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie “Bericht verwerkt”
Resultaat van de uitgevoerde actie “Succesvol"
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het
antwoordbericht

Alternatieve scenario's

Alternatief 1: Autorisatie mislukt

Indien de autorisatie wordt geweigerd, wordt de volgende melding verstuurd naar de afzender “Afzender niet geautoriseerd” (berichtresultaatcode 4). Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 2: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De afzender van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 8). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving
worden opgenomen.

Alternatief 3: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld berichtnummer afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 9). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving
worden opgenomen.

Alternatief 4: Instantie in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld instantie van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De instantie moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 6006). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het
antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 5: BSN is niet gevuld

Indien het veld BSN van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “Het BSN moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 6003).
Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 6: BSN voldoet niet aan de 11-proef

Indien het opgegeven nummer niet aan de 11-proef voldoet, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd: “Nummer voldoet niet aan de 11-proef” (berichtresultaatcode 6005). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het
antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 7: Doelregistratie is niet gevuld

Indien het veld doelregistratie van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “De doelregistratie moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 6007). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het
antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 8: Doelregistratie mag niet gelijk zijn aan registratie afzender

Indien het veld doelregistratie gelijk is aan de registratie van de afzender, wordt de melding “Doelregistratie mag niet gelijk zijn aan de registratie van de afzender.” (berichtresultaatcode 6008) naar de afzender gestuurd. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 9: Datum-tijd van omhangen is niet juist

Indien het veld datum-tijd van omhangen van het vraagbericht niet gevuld is of een onjuiste datum (onjuistdatumformaat of datum in de toekomst) bevat, wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd
In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout
optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “Datum-tijd van omhangen is niet juist”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht. Hierna wordt verdergegaan met de verwerking. Als het nummerregister
wordt gemuteerd ten behoeve van de toekenning, wordt de datum niet gevuld.

Alternatief 10: BSN niet gevonden

Het nummer in het aangeleverde bericht is niet aanwezig in BV BSN en kan dus niet omgehangen worden. De melding “Het opgegeven nummer bestaat niet” (berichtresultaatcode 6004) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 11: BSN niet geregistreerd bij registratie van de afzender

Indien het BSN niet geregistreerd is bij de registratie van de afzender, wordt de melding “Het BSN is niet geregistreerd bij de registratie van de afzender” (berichtresultaatcode 6009) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving
worden opgenomen.

Alternatief 12: BSN reeds geregistreerd bij doelregistratie

Indien het BSN reeds geregistreerd is bij de doelregistratie van de afzender, wordt de melding “Het BSN is reeds geregistreerd bij de opgegeven doelregistratie” (berichtresultaatcode 6001) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 13: Nummer heeft niet de status “in verkeer”

Indien het nummer niet de status ‘in verkeer’ heeft, wordt de melding “Het opgegeven nummer is niet in verkeer en kan niet omgehangen worden” (berichtresultaatcode 6002) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving
worden opgenomen.

Alternatief 14: Fout bij registreren omhanging

Indien zich fouten voordoen bij het registreren van de omhanging, wordt de melding ”Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) in het antwoordbericht opgenomen. Het nummerregister wordt teruggebracht in de toestand, zoals die was voor de start van de verwerking van het bericht. Daarnaast wordt een melding “ aan het systeemfoutenlogboek
toegevoegd.

Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 15: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd. De verwerking van het bericht zal stoppen. Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de
afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen. Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

Subprocessen

Niet van toepassing.

Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

Precondities

 • De afzender die het bericht verstuurt, is geauthenticeerd (zie use case: authenticeren).

Postcondities

 • Alle ondernomen stappen zijn vastgelegd in het auditlog;
 • Er is een antwoordbericht verstuurd naar de afzender.

Extensies

Niet van toepassing.

Speciale eisen

Niet van toepassing.