UC11 Nummer uit verkeer halen

De use case 'Nummer uit verkeer halen' beschrijft de stappen voor het uit verkeer halen van een Burgerservicenummer.

Hoofdscenario

Initiatie

Ontvang bericht “nummer uit verkeer halen”

De use case start met de ontvangst van het bericht “nummer uit verkeer
halen”. In dit bericht staan de volgende gegevens:

 • Vraagbericht
 • Identificatie afzender
 • Berichtnummer afzender
 • Instantie
 • BSN
 • Datum-tijd van uit verkeer halen

Leg bericht “nummer uit verkeer halen” vast

Het BV BSN-berichtnummer wordt toegekend en het vraagbericht wordt
vastgelegd. Zie use case “Leg bericht vast”.

Autoriseer verzoek

De autorisatie wordt aangevraagd en verleend. Zie use case “Autoriseer verzoek” (zie Alternatieve scenario´s 1).

Verwerking

Controleer bericht

Hier wordt gecontroleerd of de velden uit het vraagbericht goed gevuld zijn. De inhoud van het bericht moet voldoen aan de volgende eisen:

 • De afzender moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario´s 2)
 • Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario´s 3)
 • De instantie moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario´s 4)
 • Het BSN moet gevuld zijn (zie ook Alternatieve scenario´s 5)
 • Het BSN moet voldoen aan de 11-proef (zie ook Alternatieve scenario´s 6)

Daarnaast is het wenselijk dat de datum-tijd van uit verkeer halen juist is.
(zie ook Alternatieve scenario’s 7).

Controleer validiteit van het verzoek

Het systeem controleert de validiteit van het verzoek. Het verzoek is valide indien:

 • Het nummer in het nummerregister is geregistreerd en de status “in verkeer” heeft (zie Alternatieve scenario’s 8 en 9)

Registreer uit verkeer halen in het nummerregister

Voordat de wijziging in het nummerregister wordt doorgevoerd, wordt de
oude situatie in de nummerhistorie vastgelegd. Het systeem wijzigt de gegevens van het opgegeven BSN (Zie Alternatieve scenario´s 11):

 • De status van het nummer wordt omgezet naar “uit verkeer”.
 • De instantie die uit verkeer gehaald heeft wordt vastgelegd.
 • De datum/tijd van uit verkeer halen uit het inkomende bericht wordt geregistreerd.
 • Datum/tijd van wijziging

Afronding

Stel antwoordbericht “nummer uit verkeer halen” samen

Het systeem stelt het antwoordbericht samen. In dit bericht staan de volgende gegevens:

Antwoordbericht

 • Berichtnummer afzender
 • BV BSN Berichtnummer
 • BSN
 • Berichtresultaatcode (11000)
 • Omschrijving berichtresultaat (“Nummeruit verkeer gehaald”)

Leg antwoordbericht “nummer uit verkeer halen” vast

Het antwoordbericht wordt vastgelegd. Zie use case “Leg bericht vast”.

Bied antwoordbericht “nummer uit verkeer halen” aan

Het antwoordbericht wordt aangeboden aan de actor.

Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (zie Alternatieve scenario´s 12):

Auditlog
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN
berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie De stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde
stap
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het
antwoordbericht


Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens
van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Datum-tijd van de eerste stap
van het auditlog van betreffende
bericht
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN
berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie
 
"Bericht verwerkt”
Resultaat van de uitgevoerde actie "Succesvol"
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het
antwoordbericht

Alternatieve scenario's

Alternatief 1: Autorisatie mislukt

Indien de autorisatie wordt geweigerd, wordt de volgende melding
verstuurd naar de afzender “Afzender niet geautoriseerd”
(berichtresultaatcode 4).

Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen.
Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het
antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving
worden opgenomen.

Alternatief 2: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie afzender van het vraagbericht niet gevuld is,
wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De afzender
van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 8).
Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het
antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving
worden opgenomen.

Alternatief 3: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld berichtnummer afzender van het vraagbericht niet gevuld
is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het
berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 9).
Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 4: Instantie in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld instantie van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De instantie moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 11002). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het
antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 5: BSN is niet gevuld

Indien het veld BSN van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het BSN moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 11001).
Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 6: BSN voldoet niet aan de 11-proef

Indien het opgegeven nummer niet aan de 11-proef voldoet, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd: “Nummer voldoet niet aan de 11-proef” (berichtresultaatcode 11005). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 7: Datum-tijd van uit verkeer halen is niet juist

Indien het veld datum-tijd van uit verkeer halen van het vraagbericht niet gevuld is of een onjuiste datum (onjuist datumformaat of een datum in de toekomst) bevat, wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd.
In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout
optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “Datum-tijd van uit verkeer halen is niet juist”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht. Hierna wordt verdergegaan met de verwerking. Als het nummerregister
wordt gemuteerd ten behoeve van de toekenning, wordt de datum niet
gevuld.

Alternatief 8: BSN is niet gevonden
Indien het BSN niet gevonden is, wordt de volgende foutmelding naar de
afzender verstuurd “Het opgegeven nummer bestaat niet”
(berichtresultaatcode 11003).
Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het
antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving
worden opgenomen.

Alternatief 9: Nummer heeft niet de status in verkeer

Indien het nummer niet de status ‘in verkeer’ heeft, wordt de melding “Het opgegeven nummer is niet in verkeer en kan niet uit verkeer gehaald worden” (berichtresultaatcode 11004) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving
worden opgenomen.

Alternatief 11: Fout bij registreren uit verkeer nemen

Indien zich fouten voordoen bij het wijzigen van de status in het nummerregister naar ‘uit verkeer’, wordt de melding ”Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) in het antwoordbericht opgenomen. Het nummerregister wordt teruggebracht in de toestand, zoals die was voor de start van de verwerking van het bericht.
Daarnaast wordt een melding aan het systeemfoutenlogboek toegevoegd. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 12: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt eenmelding in het
systeemfoutenlogboek opgenomen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding “Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) verstuurd. De verwerking van het bericht zal stoppen. Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de
afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen. Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

Subprocessen

Niet van toepassing.

Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

Precondities

 • De actor die het bericht verstuurt is geauthenticeerd (zie use case: authenticeren).

Postcondities

 • Alle ondernomen acties zijn vastgelegd in het auditlog;
 • Er is een antwoordbericht verstuurd naar de actor.

Extensies

Niet van toepassing

Speciale eisen

Niet van toepassing