UC16 Toets of nummer een BSN is

De use case 'Toets of nummer een Burgerservicenummer is' beschrijft de stappen voor het zoeken van een nummer in de Beheervoorziening Burgerservicenummer.

Hoofdscenario

Initiatie

Ontvang bericht “toets of nummer een BSN is”

De use case start met de ontvangst van het bericht “toets of nummer een BSN is”. In dit bericht staan de volgende gegevens:

Vraagbericht
Algemeen deel

 • Identificatie afzender
 • Berichtnummer afzender
 • Indicatie eindgebruiker

1 of meerdere vragen

 • Vraagnummer
 • BSN

Leg bericht “toets of nummer een BSN is” vast

Het BV BSN-berichtnummer wordt toegekend en het vraagbericht wordt vastgelegd. Zie use case “Leg bericht vast”.

Autoriseer verzoek

De autorisatie wordt aangevraagd en verleend. Zie use case “Autoriseer verzoek” (zie Alternatieve scenario´s 1).

Verwerking

Controleer bericht

Het bericht moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Het vraagnummer moet bij 1 beginnen (zie Alternatieve scenario’s 2)
 • De vraagnummers moeten oplopend zijn (zie Alternatieve scenario’s 3)
 • Het bericht moet minimaal één vraag bevatten (zie Alternatieve scenario’s 4)
 • Het bericht mag niet meer vragen bevatten dan het toegestane
 • maximum, waarbij dit maximum een instelbare waarde heeft en
 • initieel wordt ingesteld op 1 (zie Alternatieve scenario’s 5)
 • De afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 6)
 • Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 7)
 • De indicatie eindgebruiker moet gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 8)
 • De vraagnummers moeten gevuld zijn (zie Alternatieve scenario’s 9)

De volgende stappen (zie ook Activiteitendiagram) worden voor iedere vraag in het bericht herhaald.

Controleer validiteit van het opgegeven nummer

Het systeem controleert of het nummer is gevuld en of het voldoet aan de 11-proef (zie Alternatieve scenario´s 10 en 11).

Controleer status in het nummerregister

Het systeem controleert of het nummer in het nummerregister voorkomt en of het nummer de status “in verkeer” bij GBA of RNI heeft. Indien dit het geval is, wordt voor dit nummer “Nummer is een BSN” in het antwoordbericht opgenomen Indien dit niet het geval is, zie Alternatieve scenario´s 12).

Afronding

Stel antwoordbericht “toets of nummer een BSN is” samen

Het antwoord op de zoekvraag wordt samengesteld. In dit antwoordbericht staan de volgende gegevens:

Antwoordbericht
Algemeen deel

 • Berichtnummer afzender
 • BV BSN Berichtnummer
 • Berichtresultaatcode (16000)
 • Omschrijving berichtresultaat (“Verwerking bericht succesvol”)

1 of meerdere antwoorden

 • Vraagnummer
 • Resultaatcode (16002)
 • Omschrijving resultaat (“Nummer is een BSN”)

Leg antwoordbericht “toets of nummer een BSN is” vast

Het antwoordbericht wordt vastgelegd. Zie use case “Leg bericht vast”.

Bied antwoordbericht “toets of nummer een BSN is” aan

Het antwoordbericht wordt door het systeem aangeboden aan de afzender.

Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (Zie alternatieve scenario´s 13):

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN
berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie De stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde
stap
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het
antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Datum-tijd van de eerste stap
van het auditlog van betreffende
bericht
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie “Bericht verwerkt”
Resultaat van de uitgevoerde actie “Succesvol"
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het
antwoordbericht

Alternatieve scenario's

Alternatief 1: Autorisatie mislukt

Indien de autorisatie wordt geweigerd, wordt het volgende antwoordbericht verstuurd naar de afzender “Afzender niet geautoriseerd” (berichtresultaatcode 4). Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 2: Vraagnummer begint niet bij nummer 1

Indien de vraagnummer niet bij nummer 1 begint, wordt het volgende antwoordbericht verstuurd naar de afzender “Vraagnummer begint niet bij 1” (berichtresultaatcode 13). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 3: Vraagnummers zijn niet oplopend

Indien de nummering van vraagnummers niet oplopend +1 zijn, wordt het volgende antwoordbericht verstuurd naar de afzender “Vraagnummers zijn niet oplopend” (berichtresultaatcode 14). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 4: Bericht bevat geen vragen

Indien het inkomende bericht geen vragen bevat, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het bericht moet minimaal één vraag bevatten” (berichtresultaatcode 7). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 5: Bericht bevat teveel vragen

Indien het inkomende bericht meer dan n vragen bevat, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “Het bericht bevat meer vragen dan het toegestane maximum” (berichtresultaatcode 6). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 6: Identificatie afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld Identificatie afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De afzender van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 8). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 7: Berichtnummer afzender in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld berichtnummer afzender van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”Het berichtnummer van de afzender moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 9). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving
worden opgenomen.

Alternatief 8: Indicatie eindgebruiker in vraagbericht is niet gevuld

Indien het veld indicatie eindgebruiker van het vraagbericht niet gevuld is, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd ”De indicatie eindgebruiker van het bericht moet gevuld zijn” (berichtresultaatcode 10). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 9: Eén of meer vraagnummers niet ingevuld

Indien een of meer vraagnummers niet ingevuld zijn, wordt de volgende foutmelding naar de afzender verstuurd “De vraagnummers moeten gevuld zijn” (berichtresultaatcode 11). Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 10: BSN is niet gevuld

Indien bij het vraagbericht het BSN niet gevuld is, wordt de melding “BSN moet gevuld zijn” (resultaatcode 16003) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 11: Nummer voldoet niet aan de 11-proef

Indien het opggeven nummer niet voldoet aan de 11-proef, wordt de melding “Nummer is geen BSN” (resultaatcode 16001) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 12: Nummer niet aanwezig in nummerregister

Indien het nummer niet aanwezig is in het nummerregister of indien het nummer niet de status “in verkeer” heeft bij GBA of RNI, wordt de melding “Nummer is geen BSN” (resultaatcode 16001) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 13: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het
systeemfoutenlogboek opgenomen en moet de verwerking van het bericht stoppen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd.
Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen. Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet
de afzender hierover geïnformeerd worden.

Subprocessen

Niet van toepassing

Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

Precondities

 • De actor die het bericht verstuurt is geauthenticeerd (zie use case: authenticeren).

Postcondities

 • Alle ondernomen acties zijn vastgelegd in het auditlog;
 • Er is een antwoordbericht verstuurd naar de actor.

Extensies

Niet van toepassing.

Speciale eisen

Niet van toepassing.