UC19 Leg bericht vast

De use case 'Leg bericht vast' beschrijft de stappen voor het vastleggen van een bericht in het berichtenlogboek. Het gaat hierbij om een vraag- of een antwoordbericht.

Hoofdscenario

Initiatie

Ontvang berichtgegevens

Vanuit de aanroepende use case worden de berichtgegevens aangeleverd en het feit of het een vraag- of antwoord bericht betreft.

Verwerking

Toekennen BV BSN berichtnummer

Als het bericht een vraagbericht (inkomend bericht) betreft, wordt een uniek BV BSN berichtnummer aangemaakt. Als het bericht een antwoordbericht (uitgaand bericht) betreft, wordt het BV BSN berichtnummer dat reeds bij het vastleggen van het bijbehorende vraagbericht is aangemaakt, opgenomen.

Leg bericht vast in berichtenlogboek

Van ieder bericht worden de volgende gegevens vastgelegd in het berichtenlogboek:

Tabel
Gegevens berichtenlogboek Toelichting vraagbericht Toelichting antwoordbericht
BV BSN-berichtnummer Nieuw uniek nummer Hetzelfde nummer als in het
bijbehorende vraagbericht
Berichtnummer afzender
Identificatie afzender Identificatie afzender zoals deze
in het vraagbericht is
opgenomen
Nvt
Berichtsoort Inkomend Uitgaand
Dienstsoort Welje dienst wordt geleverd (zie aanvullende specificaties) idem
Datum/tijd Systeemdatum-tijd van het
vastleggen van het bericht
Systeemdatum-tijd van het
vastleggen van het bericht
Inhoud van het bericht Volledige inhoud van het
ontvangen vraagbericht, zoals
gespecificeerd in de betreffende
use case
Volledige inhoud van het te
versturen antwoordbericht,
zoals gespecificeerd in de
betreffende use case
Status protocollering “Niet verwerkt in protocol” “Niet verwerkt in protocol”

Indien het bericht niet opgeslagen kan worden, resulteert dit in een foutmelding (zie Alternatieve scenario’s 1).

Afronding

Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (zie Alternatieve scenario’s 2):

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Systeemtijd en datum
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN
berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit bericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit bericht
Uitgevoerde actie “Leg bericht vast”
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde
stap
Resultaatcode Nvt

Het vastleggen van een bericht in het berichtenlogboek wordt altijd uitgevoerd als onderdeel van een andere use case. Als de use case goed is doorlopen, worden de stappen, die ten behoeve van deze use case zijn opgenomen, verwijderd.

Alternatieve scenario's

Alternatief 1: Vastleggen bericht in berichtenlogboek mislukt

Indien het bericht niet in het berichtenlogboek vastgelegd kan worden, wordt de volgende melding naar de afzender verstuurd: “Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2). Daarnaast wordt een melding aan het systeemfoutenlogboek toegevoegd.
Hierna wordt de verwerking van het bericht gestopt en wordt verdergegaan met de afronding van de use case, die het verzoek tot vastleggen van het bericht heeft geïnitieerd.

Alternatief 2: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen en moet de verwerking van het bericht stoppen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding “Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) verstuurd. Hierna wordt verdergegaan met de afronding van de use case, die het verzoek tot het vastleggen van het bericht heeft geïnitieerd.

Subprocessen

Niet van toepassing.

Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

Precondities:

  • De actor die het bericht verstuurt, is geauthenticeerd (zie use case: authenticeren).

Postcondities:

  • De aanvraag voor autorisatie is beantwoord met een autorisatie of een weigering tot autorisatie. In het laatste geval heeft de gebruiker een melding gekregen.

Extensies

Niet van toepassing.

Speciale eisen

Niet van toepassing.