UC37 Verwerken bulkvraag

De use case 'Verwerken bulkvraag' verwerkt de gestelde bulkvraag op een door het systeem bepaald moment. Hierna wordt het antwoord op de bulkvraag klaargezet, zodat dit kan worden opgehaald.

Hoofdscenario

Initiatie

Start proces “verwerken bulkvraag”

De use case start met het verwerken van de bulkvraag, als het systeem heeft bepaald dat hiervoor ruimte is. Hierbij wordt de bulkvraag met de oudste datum het eerst verwerkt.

Verwerking

De volgende stappen worden voor iedere vraag in het bericht herhaald.

Controleer validiteit van de set van identificerende gegevens

Bij deze stap wordt gecontroleerd of de set van identificerende gegevens voldoet aan één van de volgende zoekpaden (Zie ook Alternatieve scenario´s 1):

Tabel
Zoekpad 1 2
Voornamen O O
Voorvoegsels geslachtsnaam O O
Geslachtsnaam O V
Geboortedatum V V
Geboorteplaats O O
Geboorteland O O
Geslachtsaanduiding V V
Gemeente van inschrijving O O
Straatnaam O O
Huisnummer V O
Huisletter O O
Huisnummertoevoeging O O
Aanduiding bij huisnummer O O
Postcode V O
Locatiebeschrijving O O
Land vanwaar ingeschreven O O

“V” = verplichte velden
“O” = optioneel
Andere velden dan genoemd in de tabel mogen niet aanwezig zijn.

Bepaal meeneemlijst

Het zoekpad wordt als volgt gekozen:

 • Als de zoekvraag voldoet aan één van beide zoekpaden, dan wordt op basis van dit zoekpad gezocht.
 • Als de zoekvraag voldoet aan allebei de verplichte zoekpaden, dan wordt op basis van zoekpad 2 gezocht.

Haal gegevens op uit registraties

Er wordt in de betreffende registraties (GBA en RNI) gezocht met de identificerende gegevens uit de meeneemlijst. Eerst wordt gezocht met de meeneemlijst (het verplichte zoekpad) met per veld alle voor dat veld vastgestelde zoekmethoden (zie ook Alternatieve scenario’s 2). De methode van zoeken is beschreven in het Functioneel Ontwerp van de
beheercomponent van de betreffende registratie.

De volgende gegevens dienen opgehaald te worden:

Op te halen gegevens

 • BSN
 • Voornamen
 • Adellijke titel/predikaat
 • Voorvoegsels geslachtsnaam
 • Geslachtsnaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Geslachtsaanduiding
 • Aanduiding gegevens in onderzoek persoon
 • Datum ingang onderzoek persoon
 • Datum einde onderzoek persoon
 • Datum overlijden
 • Aanduiding gegevens in onderzoek overlijden
 • Datum ingang onderzoek overlijden
 • Datum einde onderzoek overlijden
 • Omschrijving reden opschorting
 • Indicatie geheim
 • Gemeente van inschrijving
 • Functie adres
 • Gemeentedeel
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Huisletter
 • Huisnummertoevoeging
 • Aanduiding bij huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaatsnaam
 • Locatiebeschrijving
 • LandAdresBuitenland
 • DatumAanvangAdresBuitenland
 • Regel1AdresBuitenland
 • Regel2AdresBuitenland
 • Regel3AdresBuitenland
 • Land vanwaar ingeschreven
 • Aanduiding gegevens in onderzoek adres
 • Datum ingang onderzoek adres
 • Datum einde onderzoek adres

Controleer zoekresultaat

Het aantal resultaten wordt gecontroleerd:

 • Als er geen resultaten gevonden zijn, wordt dit teruggemeld aan de afzender (zie Alternatieve scenario’s 3).
 • Als er in totaal (GBA én RNI) meer dan één resultaat gevonden is, wordt de volgende zoekstap uitgevoerd. Hiervoor wordt het optionele veld met de hoogste wegingsfactor* toegevoegd aan de meeneemlijst en wordt er gezocht in de resultaten die in de vorige stap uit de registraties zijn opgehaald. Er wordt hierbij gezocht met alle voor dat veld vastgestelde zoekmethoden (Zie ook de aanvullende specificaties).

Deze stap wordt herhaald totdat er in totaal maximaal één resultaat gevonden is of totdat er geen velden meer aan de meeneemlijst toegevoegd kunnen worden.

Alle gegevens die in een identificerende gegevensset in een vraag opgenomen kunnen worden, zijn binnen de BV BSN in een instelbare prioriteitsvolgorde gezet. De relatieve positie van ieder gegeven in deze prioriteitsvolgorde heet “wegingsfactor”. Een lage wegingsfactor betekent dat het gegeven relatief onbelangrijk is, terwijl een hoge wegingsfactor betekent dat het gegeven relatief belangrijk is. Een wegingsfactor is uniek
per gegeven.

Controleer gevonden BSN

Indien er meerdere gelijke Burgerservicenummers zijn gevonden, wordt een melding aan de afzender en het nummerfoutenlogboek gestuurd (zie Alternatieve scenario’s 4).

De volgende resultaten worden uit het zoekresultaat verwijderd:

 • Het BSN heeft niet de status “in verkeer” (zie Alternatieve scenario’s 5)
 • Het BSN is niet afkomstig uit de registratie, die in het nummerregister bij het BSN geregistreerd staat. (zie Alternatieve scenario’s 6)

Voor deze gevallen wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd.

Hierna wordt het aantal zoekresultaten gecontroleerd:

 • Als er meer dan één resultaat is, wordt dit in het antwoord aan de afzender gemeld (zie Alternatieve scenario’s 7).
 • Als er geen resultaten zijn, wordt dit in het antwoord aan de afzender gemeld (zie Alternatieve scenario’s 3).
 • Als er één resultaat is, wordt dit in het antwoordbericht opgenomen.

Afronding

Stel antwoordbericht “Bulkvraag” samen

Het bericht wordt als volgt samengesteld, namelijk:
Antwoordbericht
Algemeen deel

 • Berichtnummer afzender
 • BV BSN Berichtnummer
 • Berichtresultaatcode (37000)
 • Omschrijving berichtresultaat (“Verwerking bericht succesvol”)

1 of meerdere antwoorden

 • Vraagnummer
 • Resultaatcode (37002)
 • Omschrijving resultaat (”Resultaat gevonden”)
 • BSN
 • Voornamen
 • Adellijke titel/predikaat
 • Voorvoegsels geslachtsnaam
 • Geslachtsnaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Geslachtsaanduiding
 • Aanduiding gegevens in onderzoek persoon
 • Datum ingang onderzoek persoon
 • Datum overlijden
 • Aanduiding gegevens in onderzoek overlijden
 • Datum ingang onderzoek overlijden
 • Omschrijving reden opschorting
 • Indicatie geheim
 • Gemeente van inschrijving1
 • Functie adres1
 • Gemeentedeel1
 • Straatnaam1
 • Huisnummer1
 • Huisletter1
 • Huisnummertoevoeging1
 • Aanduiding bij huisnummer1
 • Postcode1
 • Woonplaatsnaam1
 • Locatiebeschrijving1
 • LandAdresBuitenland2
 • Antwoordbericht
 • DatumAanvangAdresBuitenland2
 • Regel1AdresBuitenland2
 • Regel2AdresBuitenland2
 • Regel3AdresBuitenland2
 • Land vanwaar ingeschreven1
 • Aanduiding gegevens in onderzoek adres1
 • Datum ingang onderzoek adres1

Gegevens in onderzoek

Als in de registratie de datum ingang onderzoek is gevuld en de datum einde onderzoek niet is gevuld, dan betekent dit dat de betreffende gegevens in onderzoek zijn. De aanduiding gegevens in onderzoek is dan gevuld. In alle andere gevallen betekent het dat de betreffende gegevens niet in onderzoek zijn. De datum ingang onderzoek en de
aanduiding gegevens in onderzoek worden dan niet in het antwoordbericht opgenomen. Datum einde onderzoek wordt niet in het antwoordbericht opgenomen.

Indicatie geheim
Het veld indicatie geheim wordt in het antwoordbericht als volgt
opgenomen:

 • Indien indicatie geheim = 0, dan wordt “Nee” opgenomen in het antwoordbericht.
 • Indien indicatie geheim <> 0, dan wordt “Ja” opgenomen in het antwoordbericht. Dit betekent dat er een beperking op de gegevensverstrekking van toepassing is en worden de verblijfplaatsgegevens (aangeduid met een 1 en 2 niet in het antwoordbericht opgenomen.

Reden opschorting
Als in de registratie de omschrijving reden opschorting gelijk is aan “O” (overlijden), “E” (emigratie) , “M” (ministerieel besluit) of gemeente van inschrijving = “Registratie Niet Ingezetenen (RNI) “, worden de binnenlandse verblijfplaatsgegevens (aangeduid met een
1) niet in het antwoordbericht opgenomen.

 • Als in de registratie de gemeente van inschrijving is ongelijk aan “Registratie Niet Ingezetenen (RNI) “, worden de buitenlandse verblijfplaatsgegevens (aangeduid met “2”) niet in het antwoordbericht opgenomen.

Leg antwoord bulkvraag vast

Het antwoord op de bulkvraag wordt vastgelegd bij het behandelnummer, zodat deze later opgehaald kan worden.

Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (zie ook Alternatieve scenario´s 8):

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN
berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie De stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde
stap
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het
antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Tabel
Gegevens auditlog Toelichting
Huidige datum en tijd Datum-tijd van de eerste stap
van het auditlog van betreffende
bericht
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN
berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie “Bericht verwerkt”
Resultaat van de uitgevoerde actie “Succesvol"
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het
antwoordbericht

Alternatieve scenario's

Alternatief 1: Set van identificerende gegevens niet valide

Indien de set van identificerende gegevens niet voldoet aan één van de zoekpaden, wordt voor deze set “Vraag voldoet niet aan een toegestaan zoekpad” (resultaatcode 37004) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 2: Fout bij ophalen gegevens

Indien er een fout optreedt bij het ophalen van de gegevens uit de registratie, wordt de melding ”Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) in het antwoordbericht verstuurd naar de afzender.. Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek
opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het
antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

Alternatief 3: Geen resultaten gevonden

Indien er geen resultaten zijn gevonden, wordt de melding “Geen resultaat gevonden” (resultaatcode 37001) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 4: Meerdere resultaten met hetzelfde BSN gevonden

Indien er meerderde resultaten zijn gevonden met hetzelfde BSN wordt de melding “Vraag heeft niet tot één persoon geleid” (37006) in het antwoordbericht opgenomen.
Er wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd.

In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “Meerdere resultaten met hetzelfde BSN gevonden”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht. Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig
is.

Alternatief 5: In registratie gevonden BSN heeft niet de status “in verkeer”

Indien het in de registratie gevonden nummer in het nummerregister niet de status “in verkeer’” heeft, wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd.
In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “In registratie gevonden BSN heeft niet de
status “in verkeer”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht. Hierna wordt met de beschreven flow verder gegaan.

Alternatief 6: Gevonden BSN is niet afkomstig uit de registratie, die in het nummerregister geregistreerd staat

Indien het BSN is niet afkomstig uit de registratie, die in het nummerregister bij het BSN geregistreerd staat, wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd.
In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Tabel
Gegevens nummerfoutenlogboek Toelichting
Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “BSN is in register [GBA of RNI] gevonden,
maar staat volgens nummerregister in [RNI of
GBA]”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht. Hierna wordt met de beschreven flow verder gegaan.

Alternatief 7: Meerdere resultaten met verschillende BSN’s gevonden

Indien er meerderde resultaten zijn gevonden met verschillende BSN’s, wordt de melding “Vraag heeft niet tot één persoon geleid” (37006) in het antwoordbericht opgenomen.
Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

Alternatief 8: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen en moet de verwerking van het bericht stoppen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd. Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde
berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen. Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

Subprocessen

Niet van toepassing.

Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

Precondities

 • Er is een bulkvraag aanwezig.

Postcondities

 • Alle ondernomen acties zijn vastgelegd in het auditlog;
 • Er is een antwoordbericht samengesteld.

Extensies

Niet van toepassing.

Speciale eisen

Niet van toepassing.

Speciale eisen
Niet van toepassing