Werkinstructie melden van vermoeden van mogelijke fraude

Per 1 oktober 2017 is in de paspoortuitvoeringsregeling vastgelegd dat een burger vermoeden van fraude met een kopie of het documentnummer van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) kan melden bij de gemeente. Onderstaand vindt u een werkinstructie hoe u, als medewerker van een gemeente, moet handelen bij een melding.

Slachtoffer mogelijke (kopie) fraude

Het komt voor dat iemand slachtoffer wordt van fraude door oneigenlijk gebruik van een kopie of documentnummer van zijn paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Daarnaast kan iemand een gegronde reden hebben om te vrezen dat hij slachtoffer wordt van deze fraude. De fraude hoeft dan nog niet te zijn gepleegd.  
In deze gevallen kan het nummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart gesignaleerd worden in het Basisregister reisdocumenten. Hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel als mogelijk voorkomen.

Niet digitaal melden

Mogelijke (kopie)fraude kan niet digitaal door de burger worden gemeld! Het document moet direct worden ingeleverd bij de gemeente.

Bij een melding van (kopie) fraude handelt u als volgt: 

  1. De burger overlegt een proces-verbaal (indien aanwezig want is niet noodzakelijk).
  2. Aan de hand van het C15-formulier verklaart de burger slachtoffer te zijn van mogelijke identiteitsfraude. Het C15-formulier wordt als bijlage aan het aanvraagdossier toegevoegd. De burger levert het originele document in. Het document wordt definitief aan het verkeer onttrokken door vernietiging op de voorgeschreven wijze. U mag het document ongeldig retour geven aan de burger als u het op de voorgeschreven manier onbruikbaar maakt. Als de burger niet meer in bezit is van het originele document wordt dit geregistreerd als een vermissing in de Basisregistratie personen. Ook bij een vermissing wordt het document opgenomen in het Basisregister reisdocumenten.
  3. Als de burger een nieuw reisdocument aanvraagt wordt het C15-formulier bewaard in de reisdocumentenadministratie. Als de burger niet direct een nieuw reisdocument aanvraagt wordt het C15-formulier als brondocument BRP gearchiveerd en conform bijlage 6 van het Besluit BRP 16 jaar bewaard. Als een proces-verbaal van de politie aanwezig is wordt dit bij het C15-formulier gevoegd.
  4. In de Basisregistratie personen wordt het document op ingehouden/ingeleverd (‘I’) gezet.
  5. Het documentnummer van het ingenomen document wordt doorgegeven aan RvIG door middel van een C7-formulier. Op het C7-formulier kruist u als reden aan: vermoeden van (kopie) fraude. Hierdoor wordt het nummer opgenomen in het Basisregister reisdocumenten. Het formulier wordt opgestuurd naar het adres dat op C7-formulier staat of gemaild naar basisregister.mailbox@rvig.nl .  
  6. U kunt slachtoffers van identiteitsfraude verwijzen naar het Centraal meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI). Het CMI ondersteunt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude. 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 088 - 900 10 00 (lokaal tarief)
Internet: rijksoverheid.nl/identiteitsfraude
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.