Machtigingsformulier Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Hierbij geef ik:

Achternaam:    
Voorletters:
Geboortedatum:

Toestemming aan:

Achternaam:
Voorletters:
Geboortedatum:

Om namens mij een melding in te dienen bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. Ik geef het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken. Ik geef ook toestemming om mijn gegevens voor zover nodig te delen met de instanties die nodig zijn om tot een oplossing van de melding te komen, zoals Gemeenten, de Belastingdienst, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en uitvoeringsinstellingen van sociale verzekeringswetten. De verwerking vindt plaats conform de privacyverklaring die te vinden is op www.rvig.nl/privacy.

De melding gaat over (korte omschrijving):

Ondertekening door beide partijen:

Plaats:                                      Plaats:
Datum:                                     Datum:

Handtekening:                        Handtekening: