Overslaan en naar de inhoud gaan

Zelfevaluatie BRP verbeterd

Sinds 1 juli is de Zelfevaluatie BRP verbeterd. De vragenlijst die gemeenten ontvangen via de kwaliteitsmonitor is aangepast. Hieronder leggen we uit waarom dit is gedaan en wat er is veranderd.

Jaarlijks voeren de gemeenten de zelfevaluatie BRP uit. Dit is een onderzoek naar de inrichting, werking en beveiliging van de Basisregistratie Personen, gecombineerd met een onderzoek naar de verwerking van gegevens. De Zelfevaluatie BRP bestaat uit een vragenlijst, een bestandscontrole en een inhoudelijke controle van persoonslijsten op basis van brondocumenten. De huidige vragen gaan vooral over de naleving van wettelijk verplichte en vaak operationele maatregelen. De vragen zijn niet gekoppeld aan toetsbare normen of beheersdoelstellingen. Dat maakt het voor de bestuurders van de gemeente lastig om te bepalen of de BRP dienstverlening aan de burgers voldoet aan de normen die de wet stelt. Het college van B&W neemt wel kennis van de managementrapportage over de Zelfevaluatie, maar in de praktijk wordt weinig gevolg gegeven aan het resultaat.

RvIG heeft samen met een aantal gemeenten, de NVVB en de VNG gezocht naar een betere manier van meten op en rapporteren over de kwaliteit van de BRP. Doelstelling hierbij was het opstellen van toetsbare normen en een beter beeld van de dienstverlening aan burgers. Daarbij is een onderscheid gemaakt in normen die toezien op het naleven van de wet- en regelgeving (rechtmatigheidsvragen) en normen die toezien op de sturing door gemeenten op de eigen kwaliteitsdoelen voor de BRP (volwassenheidsvragen). De rechtmatigheidsvragen zijn per 1 juli beschikbaar gesteld in de Kwaliteitsmonitor BRP. In de volgende paragrafen wordt de kern daarvan aangegeven.

Bij volwassenheidsvragen kunnen gemeenten zelf aangegeven op welk volwassenheidsniveau men zit. Op alle niveaus kunnen de gemeenten de vraag stellen: 'Wat kan er beter’? Hiermee wordt aangesloten op de algemene principes van kwaliteitsmanagement; het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen door het toepassen van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus op de eigen processen. Wij verwachten dat de uitkomsten van de volwassenheidsmeting beter aansluiten op de informatiebehoefte van college en raad, waardoor de kwaliteit van de BRP meer politieke aandacht krijgt. De uitkomsten van deze volwassenheidsmeting zijn bedoeld voor interne verantwoording en worden daarom niet opgenomen in de verantwoording aan de minister en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over de volwassenheidsvragen en de toetsbare normen vind je op de pagina Project verbeteren Zelfevaluatie BRP.

Delen

Scroll naar boven