Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

UC37 Verwerken Bulkvraag

Inleiding

De use case “Verwerken bulkvraag” verwerkt de gestelde bulkvraag (zie BV BSN UC33) op een door het systeem bepaald moment. Hierna wordt het antwoord op de bulkvraag klaargezet, zodat dit kan worden opgehaald (zie BV BSN UC34).

1. Hoofdscenario

1.1. Initiatie

1.1.1. Start proces “verwerken bulkvraag”

De use case start met het verwerken van de bulkvraag, als het systeem heeft bepaald dat hiervoor ruimte is. Hierbij wordt de bulkvraag met de oudste datum het eerst verwerkt.

1.2. Verwerking

De volgende stappen worden voor iedere vraag in het bericht herhaald.

1.2.1. Controleer validiteit van de set van identificerende gegevens

Bij deze stap wordt gecontroleerd of de set van identificerende gegevens voldoet aan één van de volgende zoekpaden (Zie ook Alternatieve scenario´s 1):

Zoekpad

1 2
Voornamen O O
Voorvoegsels geslachtsnaam O O
Geslachtsnaam O V
Geboortedatum V V
Geboorteplaats O O
Geboorteland O O
Geslachtsaanduiding V V
Gemeente van inschrijving O O
Straatnaam O O
Huisnummer V O
Huisletter O O
Huisnummertoevoeging O O
Aanduiding bij huisnummer O O
Postcode V O
Locatiebeschrijving O O
Land vanwaar ingeschreven O O

“V” = verplichte velden

“O” = optioneel
Andere velden dan genoemd in de tabel mogen niet aanwezig zijn.

1.2.2. Bepaal meeneemlijst

Het zoekpad wordt als volgt gekozen:

 • Als de zoekvraag voldoet aan één van beide zoekpaden, dan wordt op basis van dit zoekpad gezocht.
 • Als de zoekvraag voldoet aan allebei de verplichte zoekpaden, dan wordt op basis van zoekpad 2 gezocht.

1.2.3. Haal gegevens op uit registraties

Er wordt in de betreffende registraties (GBA en RNI) gezocht met de identificerende gegevens uit de meeneemlijst. Eerst wordt gezocht met de meeneemlijst (het verplichte zoekpad) met per veld alle voor dat veld vastgestelde zoekmethoden
zie ook Alternatieve scenario’s 2).
De methode van zoeken is beschreven in het Functioneel Ontwerp van de beheercomponent van de betreffende registratie.

De volgende gegevens dienen opgehaald te worden:

Op te halen gegevens

BSN
Voornamen
Adellijke titel/predikaat
Voorvoegsels geslachtsnaam
Geslachtsnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Geslachtsaanduiding
Aanduiding gegevens in onderzoek persoon
Datum ingang onderzoek persoon
Datum einde onderzoek persoon
Datum overlijden
Aanduiding gegevens in onderzoek overlijden
Datum ingang onderzoek overlijden
Datum einde onderzoek overlijden
Omschrijving reden opschorting
Indicatie geheim
Gemeente van inschrijving
Functie adres
Gemeentedeel
Straatnaam
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode

Op te halen gegevens

Woonplaatsnaam
Locatiebeschrijving
LandAdresBuitenland
DatumAanvangAdresBuitenland
Regel1AdresBuitenland
Regel2AdresBuitenland
Regel3AdresBuitenland
Land vanwaar ingeschreven
Aanduiding gegevens in onderzoek adres
Datum ingang onderzoek adres
Datum einde onderzoek adres

1.2.4. Controleer zoekresultaat

Het aantal resultaten wordt gecontroleerd:

 • Als er geen resultaten gevonden zijn, wordt dit teruggemeld aan de afzender (zie Alternatieve scenario’s 3).
 • Als er in totaal (GBA én RNI) meer dan één resultaat gevonden is, wordt de volgende zoekstap uitgevoerd. Hiervoor wordt het optionele veld met de hoogste wegingsfactor* toegevoegd aan de meeneemlijst en wordt er gezocht in de resultaten die in de vorige stap uit de registraties zijn opgehaald. Er wordt hierbij gezocht met alle voor dat veld vastgestelde zoekmethoden (Zie ook de aanvullende specificaties).

Deze stap wordt herhaald totdat er in totaal maximaal één resultaat gevonden is of totdat er geen velden meer aan de meeneemlijst toegevoegd kunnen worden.

Alle gegevens die in een identificerende gegevensset in een vraag opgenomen kunnen worden, zijn binnen de BV BSN in een instelbare prioriteitsvolgorde gezet. De relatieve positie van ieder gegeven in deze prioriteitsvolgorde heet “wegingsfactor”. Een lage wegingsfactor betekent dat het gegeven relatief onbelangrijk is, terwijl een hoge wegingsfactor betekent dat het gegeven relatief belangrijk is. Een wegingsfactor is uniek per gegeven.

1.2.5. Controleer gevonden BSN

Indien er meerdere gelijke Burgerservicenummers zijn gevonden, wordt een melding aan de afzender en het nummerfoutenlogboek gestuurd (zie Alternatieve scenario’s 4).

De volgende resultaten worden uit het zoekresultaat verwijderd:

 • Het BSN heeft niet de status “in verkeer” (zie Alternatieve scenario’s 5)
 • Het BSN is niet afkomstig uit de registratie, die in het nummerregister bij het BSN geregistreerd staat. (zie Alternatieve scenario’s 6)

Voor deze gevallen wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek
toegevoegd.

Hierna wordt het aantal zoekresultaten gecontroleerd:

 • Als er meer dan één resultaat is, wordt dit in het antwoord aan de afzender gemeld (zie Alternatieve scenario’s 7).
 • Als er geen resultaten zijn, wordt dit in het antwoord aan de afzender gemeld (zie Alternatieve scenario’s 3).
 • Als er één resultaat is, wordt dit in het antwoordbericht opgenomen.

1.3. Afronding

1.3.1. Stel antwoordbericht “Bulkvraag” samen

Het bericht wordt als volgt samengesteld, namelijk:

Antwoordbericht

Algemeen deel

Berichtnummer afzender
BV BSN Berichtnummer
Berichtresultaatcode (37000)
Omschrijving berichtresultaat (“Verwerking bericht succesvol”)

1 of meerdere antwoorden

Vraagnummer
Resultaatcode (37002)
Omschrijving resultaat (”Resultaat gevonden”)
BSN
Voornamen
Adellijke titel/predikaat
Voorvoegsels geslachtsnaam
Geslachtsnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Geslachtsaanduiding
Aanduiding gegevens in onderzoek persoon
Datum ingang onderzoek persoon
Datum overlijden
Aanduiding gegevens in onderzoek overlijden
Datum ingang onderzoek overlijden
Omschrijving reden opschorting
Indicatie geheim
Gemeente van inschrijving1
Functie adres1
Gemeentedeel1
Straatnaam1
Huisnummer1
Huisletter1
Huisnummertoevoeging1
Aanduiding bij huisnummer1
Postcode1
Woonplaatsnaam1
Locatiebeschrijving1
LandAdresBuitenland2

 

Antwoordbericht

DatumAanvangAdresBuitenland2
Regel1AdresBuitenland2
Regel2AdresBuitenland2
Regel3AdresBuitenland2
Land vanwaar ingeschreven1
Aanduiding gegevens in onderzoek adres1
Datum ingang onderzoek adres1
 • Gegevens in onderzoek

Als in de registratie de datum ingang onderzoek is gevuld en de datum einde onderzoek niet is gevuld, dan betekent dit dat de betreffende gegevens in onderzoek zijn. De aanduiding gegevens in onderzoek is dan gevuld. In alle andere gevallen betekent het dat de betreffende gegevens niet in onderzoek zijn. De datum ingang onderzoek en de aanduiding gegevens in onderzoek worden dan niet in het antwoordbericht opgenomen. Datum einde onderzoek wordt niet in het antwoordbericht opgenomen.

 • Indicatie geheim

Het veld indicatie geheim wordt in het antwoordbericht als volgt opgenomen:

 • Indien indicatie geheim = 0, dan wordt “Nee” opgenomen in het antwoordbericht.
 • Indien indicatie geheim <> 0, dan wordt “Ja” opgenomen in het antwoordbericht. Dit betekent dat er een beperking op de gegevensverstrekking van toepassing is en worden de verblijfplaatsgegevens (aangeduid met een 1 en 2 niet in het antwoordbericht opgenomen.

 

 • Reden opschorting

Als in de registratie de omschrijving reden opschorting gelijk is aan “O” (overlijden), “E” (emigratie) , “M” (ministerieel besluit) of gemeente van inschrijving = “Registratie Niet Ingezetenen (RNI) “, worden de binnenlandse verblijfplaatsgegevens (aangeduid met een 1) niet in het antwoordbericht opgenomen.

 • Als in de registratie de gemeente van inschrijving is ongelijk aan “Registratie Niet Ingezetenen (RNI) “, worden de buitenlandse verblijfplaatsgegevens (aangeduid met “2”) niet in het antwoordbericht opgenomen.

1.3.2. Leg antwoord bulkvraag vast

Het antwoord op de bulkvraag wordt vastgelegd bij het behandelnummer, zodat deze later opgehaald kan worden.

1.3.3. Vul het auditlog

Het systeem registreert in het auditlog het resultaat van alle bovenstaande stappen. De volgende gegevens worden hierbij vastgelegd (zie ook Alternatieve scenario´s 8):

Gegevens auditlog

Toelichting

Huidige datum en tijd Systeemdatum-tijd
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht

Gegevens auditlog

Toelichting

Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie de stap die uitgevoerd is
Resultaat van de uitgevoerde actie Resultaat van de uitgevoerde stap
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

Wanneer alle stappen met succes zijn doorlopen, worden de voorkomens van de betreffende stappen in het auditlog verwijderd. Van het verwerkte bericht wordt één nieuw voorkomen aangemaakt met de volgende gegevens:

Gegevens auditlog

Toelichting

Huidige datum en tijd Datum-tijd van de eerste stap van het auditlog van betreffende bericht
Identificatie afzender DN uit het certificaat
BV BSN-berichtnummer Het toegekende BV BSN berichtnummer
Berichtnummer afzender Overnemen uit vraagbericht
Indicatie eindgebruiker/instantie Overnemen uit vraagbericht
Uitgevoerde actie “Bericht verwerkt”
Resultaat van de uitgevoerde actie “Succesvol
Resultaatcode Berichtresultaatcode uit het antwoordbericht

2. Alternatieve scenario’s

2.1. Alternatief 1: Set van identificerende gegevens niet valide

Indien de set van identificerende gegevens niet voldoet aan één van de zoekpaden, wordt voor deze set “Vraag voldoet niet aan een toegestaan zoekpad” (resultaatcode 37004) in het antwoordbericht opgenomen.
Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

2.2. Alternatief 2: Fout bij ophalen gegevens

Indien er een fout optreedt bij het ophalen van de gegevens uit de registratie, wordt de melding ”Er is een fout opgetreden” (berichtresultaatcode 2) in het antwoordbericht verstuurd naar de afzender.. Daarnaast wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.

2.3. Alternatief 3: Geen resultaten gevonden

Indien er geen resultaten zijn gevonden, wordt de melding “Geen resultaat gevonden” (resultaatcode 37001) in het antwoordbericht opgenomen. Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

2.4. Alternatief 4: Meerdere resultaten met hetzelfde BSN gevonden

Indien er meerderde resultaten zijn gevonden met hetzelfde BSN wordt de melding “Vraag heeft niet tot één persoon geleid” (37006) in het antwoordbericht opgenomen.

Er wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd.
In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Gegevens nummerfoutenlogboek

Toelichting

Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “Meerdere resultaten met hetzelfde BSN gevonden”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht.

Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

2.5. Alternatief 5: In registratie gevonden BSN heeft niet de status “in verkeer”

Indien het in de registratie gevonden nummer in het nummerregister niet de status “in verkeer’” heeft, wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd.
In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Gegevens nummerfoutenlogboek

Toelichting

Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “In registratie gevonden BSN heeft niet de status “in verkeer”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht.

Hierna wordt met de beschreven flow verder gegaan.

2.6. Alternatief 6: Gevonden BSN is niet afkomstig uit de registratie, die in het nummerregister geregistreerd staat.

Indien het BSN is niet afkomstig uit de registratie, die in het nummerregister bij het BSN geregistreerd staat, wordt een melding aan het nummerfoutenlogboek toegevoegd.
In het nummerfoutenlogboek worden de volgende gegevens opgenomen:

Gegevens nummerfoutenlogboek

Toelichting

Foutnummer Uniek volgnummer
BV BSN-Berichtnummer Nummer van het bericht waarbij de fout optrad
BSN BSN waar de fout betrekking op heeft
Indicatie van de fout “BSN is in register [GBA of RNI] gevonden, maar staat volgens nummerregister in [RNI of GBA]”
Datum/tijd Datum tijd van constatering van de fout
Status van de verwerking van de fout Open

Indien het nummerfoutenlogboek niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen. Dit heeft verder geen invloed op de verwerking van het bericht.

Hierna wordt met de beschreven flow verder gegaan.

2.7. Alternatief 7: Meerdere resultaten met verschillende BSN’s gevonden

Indien er meerderde resultaten zijn gevonden met verschillende BSN’s, wordt de melding “Vraag heeft niet tot één persoon geleid” (37006) in het antwoordbericht opgenomen.
Hierna wordt verdergegaan met de volgende vraag, indien deze aanwezig is.

2.8. Alternatief 8: Fout bij vullen auditlog

Indien het auditlog niet gevuld kan worden, wordt een melding in het systeemfoutenlogboek opgenomen en moet de verwerking van het bericht stoppen. Aan de afzender van het bericht wordt de melding "Er is een fout opgetreden" (berichtresultaatcode 2) verstuurd.
Indien het tussenstappen betreft wordt direct verdergegaan met de afronding, waarbij in het antwoordbericht de genoemde berichtresultaatcode en omschrijving worden opgenomen.
Indien het de laatste stap betreft, zal wel de beheerorganisatie, maar niet de afzender hierover geïnformeerd worden.

3. Subprocessen

Niet van toepassing.

4. Belangrijke scenario’s

Niet van toepassing.

5. Precondities

 • Er is een bulkvraag aanwezig

6. Postcondities

 • Alle ondernomen acties zijn vastgelegd in het auditlog;
 • •Er is een antwoordbericht samengesteld.

7. Extensies

Niet van toepassing.

8. Speciale eisen

Niet van toepassing

9. Aanvullende informatie

9.1. Activiteitendiagram

Download PDF

Document

 

Delen

Scroll naar boven