Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Wat kunt u vinden op deze pagina?

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur

Besluit GABA-autorisaties 2019

In het verzoek van [datum], [nummer] heeft het gemeentebestuur van de gemeente [naam gemeente] verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1.    Begripsbepalingen

Artikel 1

 

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. de gemeente: het gemeentebestuur van de gemeente [naam gemeente];
 2. de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen;
 3. het Besluit BRP: het Besluit basisregistratie personen;
 4. de basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel

1.2 van de Wet BRP;

 1. de systematische verstrekking: de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
 2. de systeembeschrijving: de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;
 3. de persoonslijst: de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;
 4. de ingeschrevene: de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;
 5. autorisatietabelregel: de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
 6. de afnemersindicatie: de codering die de gemeente aanduidt in verband met de uitvoering van dit besluit en die is vermeld in de autorisatietabelregel;
 7. de spontane verstrekking van gegevens: de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder a, van het Besluit BRP;
 8. de verstrekking van gegevens op verzoek: de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;
 9. een actueel gegeven: een gegeven dat overeenkomstig de systeembeschrijving als actueel gegeven in de basisregistratie personen is vermeld;
 10. een infrastructurele wijziging: een wijziging van de categorie Verblijfplaats die overeenkomstig de systeembeschrijving wordt beschouwd als een infrastructurele wijziging;
 11. de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2.    De spontane verstrekking van gegevens aan de gemeente

Artikel 2

 1. Zodra de afnemersindicatie bij de persoonslijst van een ingeschrevene is op- genomen worden aan de gemeente eenmaal de gegevens verstrekt die zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst van de ingeschrevene.
 1. Indien een gegeven dat is opgenomen in bijlage 1 op de persoonslijst van een ingeschrevene wordt gewijzigd, verwijderd of opgenomen en de afnemersindicatie als actuele aanduiding bij deze persoonslijst is vermeld, krijgt de gemeente deze wijziging, verwijdering of opname van het gegeven verstrekt.
 1. De verstrekking bevat bij de wijziging van een gegeven het gegeven zoals dit luidde voor de wijziging en het gegeven zoals dit luidt na de wijziging. Bij een verwijdering van een gegeven bevat de verstrekking het verwijderde gegeven. Bij een eerste opneming van een gegeven op de persoonslijst bevat de verstrekking het opgenomen gegeven. De verstrekking bevat tevens het administratienummer van de ingeschrevene, dat als actueel gegeven op de persoonslijst is vermeld.
 1. De verstrekking aan de gemeente naar aanleiding van de wijziging van het administratienummer van de ingeschrevene bevat een set identificerende gegevens en de ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon. De verstrekking vindt plaats overeenkomstig hetgeen is bepaald in de systeembeschrijving.

Artikel 3

 1. De afnemersindicatie wordt op verzoek van de gemeente bij de persoonslijst van een ingeschrevene opgenomen. De gemeente verzoekt slechts om de opneming, indien de ingeschrevene:
  1. een persoon is ten aanzien van wie de gemeente belasting heft of invordert op grond van titel IV, hoofdstuk XV van de Gemeentewet (met uitzondering van de parkeerbelasting), voor zover de gemeente deze bevoegdheid niet heeft gedelegeerd;
  2. een persoon is ten aanzien van wie de gemeente een BIZ-bijdrage heft op grond van artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones, voor zover de gemeente deze bevoegdheid niet heeft gedelegeerd;
  3. een persoon is ten aanzien van wie de gemeente afvalstoffenheffing heft op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer, voor zover de gemeente deze bevoegdheid niet heeft gedelegeerd;
  4. een persoon is aan wie de gemeente een beschikking heeft verleend op grond van artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken;
  5. een persoon is die een betalingsverplichting heeft jegens de gemeente op grond van:
   • de artikelen 58, 59 en 60 van de Participatiewet;
   • de artikelen 61 tot en met 62i van de Participatiewet;
   • artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
   • artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
  6. een persoon is die een boete opgelegd heeft gekregen op grond van:
   • artikel 18a van de Participatiewet;
   • artikel 1.72 van de Wet kinderopvang.
  7. een persoon is wiens gegevens nodig zijn in verband met een fraudeonderzoek op het gebied van werk en inkomen;
  8. een persoon is aan wie door de gemeente een vrijstelling als bedoeld in artikel 3 van de Winkeltijdenwet is verleend;
  1. een exploitant of leidinggevende is van een horecabedrijf of slijtersbedrijf waaraan op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet door de gemeente een vergunning is verleend;
  2. een persoon is aan wie door de gemeente een aanwezigheidsvergunning op grond van artikel 30b van de Wet op de Kansspelen is verleend;
  3. een persoon is die aan de gemeente een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 heeft gevraagd, of een persoon is aan wie door de gemeente een dergelijke huisvestingsvergunning is verleend;
  4. een persoon is aan wie door de gemeente een urgentietoekenning als bedoeld in artikel 12 van de Huisvestingswet 2014 is verleend;
  5. een persoon is die aan de gemeente een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft gevraagd of een persoon is aan wie een omgevingsvergunning is verleend;
  6. een persoon is die aan de gemeente een vergunning of ontheffing heeft gevraagd die op grond van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente kan worden verleend, of een persoon is aan wie door de gemeente een dergelijke vergunning of ontheffing is verleend;
  7. een persoon is die op grond van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente verplicht is om een melding of een kennisgeving te doen toekomen aan de gemeente;
  8. een persoon is aan wie een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget is verstrekt als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
  9. een persoon is aan wie de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart heeft verstrekt op grond van de artikelen 49 en 53 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;
  10. een persoon is die tussen de 17 en 23 jaar is, die zonder startkwalificatie, dat wil zeggen zonder een diploma van een bepaald niveau, is gestopt met zijn opleiding en die door de gemeente gevolgd wordt of zal gaan worden op grond van de artikelen 118h van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 162b van de Wet op de expertisecentra;
  11. een persoon is die ten opzichte van de gemeente een recht op een pensioen, een nabestaandenpensioen, een bijzonder nabestaandenpensioen of een wezenpensioen heeft op grond van de artikelen 138, 140, 142 of 143 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers of op grond van artikel 10 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;
  12. een persoon is die ten opzichte van de gemeente een recht op wachtgeld heeft, op grond van artikel 125, eerste lid, onder c van de Ambtenarenwet of artikel 95 van de Gemeentewet;
  13. een persoon is die werkzaam is in de sociale werkvoorziening van de gemeente als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Wet Sociale Werkvoorziening en waarvoor de gemeente een uitkering ontvangt als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening;
  14. een jeugdige is als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet ten behoeve van wie de gemeente is gehouden een voorziening te treffen als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid tot en met het derde lid, van de Jeugdwet of ten behoeve van wie de gemeente is gehouden uitvoering te geven aan artikel 2.4, tweede lid, van de Jeugdwet;
  15. de wettelijke vertegenwoordiger of de ouder is als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet van de jeugdige als genoemd in artikel 3, eerste lid, onder u, van dit besluit.
  16. een persoon is die zakelijk gerechtigde is op een onroerende zaak, ten aanzien waarvan de gemeente een publieke taak uitvoert op grond van de Onteigeningswet.
 1. De afnemersindicatie wordt niet bij de persoonslijst van een ingeschrevene opgenomen, indien de afnemersindicatie reeds als actuele aanduiding bij de persoonslijst van de ingeschrevene is vermeld.

Artikel 4

De afnemersindicatie wordt op verzoek van de gemeente verwijderd als actuele aanduiding bij de persoonslijst van een ingeschrevene. De gemeente verzoekt in ieder geval om de verwijdering, indien de ingeschrevene niet meer tot de doelgroep van de gemeente behoort als omschreven in artikel 3, eerste lid, sub a tot en met v.

Paragraaf 3.    De verstrekking van gegevens op verzoek aan de gemeente

Artikel 5

 1. Aan de gemeente wordt op haar verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage 2 tot en met 27b bij dit besluit.
 2. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:
  1. een persoon ten aanzien van wie de gemeente belasting heft of invordert op grond van titel IV, hoofdstuk XV van de Gemeentewet, voor zover de gemeente deze bevoegdheid niet heeft gedelegeerd;
  2. een persoon ten aanzien van wie de gemeente een BIZ-bijdrage heft op grond van artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones, voor zover de gemeente deze bevoegdheid niet heeft gedelegeerd;
  3. een persoon ten aanzien van wie de gemeente afvalstoffenheffing heft op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer, voor zover de gemeente deze bevoegdheid niet heeft gedelegeerd;
  4. de erven van een persoon ten aanzien van wie de gemeente, na het overlijden van die persoon, een vordering heeft voortvloeiend uit bovengenoemde invorderingen of heffingen.
 3. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon aan wie de gemeente een beschikking heeft verleend op grond van artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken.
 4. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 4b bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:
  1. een persoon wiens gegevens nodig zijn voor het opsporen van strafbare feiten op het gebied van de openbare ruimte door een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente, die is aangewezen bij besluit van de minister van Justitie en Veiligheid;
  2. een persoon die een bestuurlijke strafbeschikking krijgt opgelegd of waartegen een proces-verbaal wordt opgemaakt vanwege overtredingen op het gebied van de openbare ruimte door een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente, die is aangewezen bij besluit van de minister van Justitie en Veiligheid.
 5. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 5 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon die bij de gemeente een vrijstelling als bedoeld in artikel 3 van de Winkeltijdenwet aanvraagt of een persoon aan wie door de gemeente een dergelijke vrijstelling is verleend.
 6. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 6 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over exploitanten en leidinggevenden van een horecabedrijf of slijtersbedrijf waarvoor op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet bij de gemeente een vergunning wordt aangevraagd of waaraan door de gemeente een dergelijke vergunning is verleend.
 7. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 7 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon die bij de gemeente een aanwezigheidsvergunning op grond van artikel 30b van de Wet op de Kansspelen aanvraagt of een persoon aan wie door de gemeente een dergelijke vergunning is verleend.
 1. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 8b bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:
  1. een persoon die aan de gemeente een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 heeft aangevraagd, of een persoon aan wie door de gemeente een dergelijke huisvestingsvergunning is verleend;
  2. een persoon die aan de gemeente een urgentietoekenning als bedoeld in artikel 12 van de Huisvestingswet 2014 heeft aangevraagd of aan wie door de gemeente een dergelijke urgentietoekenning is verleend;
  3. een persoon die aan de gemeente een vergunning heeft gevraagd om woonruimte geheel of gedeeltelijk te onttrekken aan de bestemming tot bewoning, op grond van artikel 21 van de Huisvestingswet 2014 of een persoon aan wie door de gemeente een dergelijke vergunning is verleend.
 2. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 9 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:
  1. een persoon die aan de gemeente een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft gevraagd of een persoon aan wie een omgevingsvergunning is verleend;
  2. een persoon die handelt in strijd met het in artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gestelde verbod en waartegen de gemeente op grond van artikel 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht optreedt middels bestuursrechtelijke handhaving;
  3. een persoon die aan de gemeente een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 heeft gedaan;
  4. een persoon die aan de gemeente een ontheffing als bedoeld in artikel 10.63, tweede lid van de Wet Milieubeheer (Stookvergunning) heeft gevraagd, of een persoon aan wie een dergelijke ontheffing is verleend.
 3. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 10 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:
  1. een persoon die aan de gemeente een vergunning of ontheffing heeft gevraagd die op grond van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente kan worden verleend, of een persoon aan wie door de gemeente een dergelijke vergunning of ontheffing is verleend;
  2. een persoon die op grond van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente verplicht is om een melding of een kennisgeving te doen toekomen aan de gemeente.
 4. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 11 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon aan wie de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart heeft verstrekt op grond van de artikelen 49 en 53 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.
 5. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlagen 12b en 12c bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:
  1. een persoon die op grond van artikel 20 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen in bewaring wordt gesteld (bijlage 12b);
  1. een persoon die echtgenoot, wettelijke vertegenwoordiger of naaste (familie-)betrekking van bovengenoemde persoon is en die op grond van artikel 26 van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen door de gemeente in kennis moet worden gesteld over de inbewaringstelling (bijlage 12c).

13. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 13 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon die slachtoffer is van een ramp en wiens gegevens moeten worden opgenomen in het centraal registratie- en inlichtingenbureau van de gemeente als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s.

14. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 14 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon waarvan wordt vermoed dat hij of zij eigenaar is van een gevonden voorwerp dat bij de gemeente in bewaring is gegeven en waarvan de gemeente op grond van het Besluit gevonden voorwerpen de plicht heeft om te trachten de rechtmatige eigenaar te traceren.

15. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 15 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon die gemachtigde is als bedoeld in artikel L8, tweede lid, van de Kieswet wiens gegevens door de gemeente moeten worden geverifieerd.

16. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 16 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon die een kind of een kleinkind is van een persoon die bij de gemeente een verzoek om naturalisatie als bedoeld in artikel 1, onder d, van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap heeft ingediend.

 1. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 17 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon wiens gegevens zijn opgenomen in een archiefstuk en van wie moet worden geverifieerd of hij of zij is overleden, om openbaarmaking van het archiefstuk mogelijk te maken.
 2. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 18 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon die ten opzichte van de gemeente een recht heeft op een pensioen, een nabestaandenpensioen, een bijzonder nabestaandenpensioen of een wezenpensioen op grond van de artikelen 138, 140, 142 of 143 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers of op grond van artikel 10 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.
 3. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 19 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon die ten opzichte van de gemeente een recht op wachtgeld heeft, op grond van artikel 125, eerste lid, onder c van de Ambtenarenwet of artikel 95 van de Gemeentewet.
 4. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 20 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon wiens gegevens noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de burgerlijke stand op grond van de artikelen 16a, 18, tweede lid, 24 of 24a van Boek I van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlagen 21a en 21b bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:
  1. een jeugdige als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet ten behoeve vanwie het college is gehouden een voorziening te treffen als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid tot en met het derde lid, en uitvoering te geven aan artikel 2.4, tweede lid, van de Jeugdwet (bijlage 21a);
  1. de wettelijk vertegenwoordiger of ouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet van bovengenoemde jeugdige (bijlage 21b).

 

 1. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage
 1. bij dit besluit indien het verzoek is gericht op het verkrijgen van gegevens over een persoon die zakelijk gerechtigde is op een onroerende zaak, ten aanzien waarvan de gemeente een publieke taak uitvoert bij of krachtens één van de volgende wetten: de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet bodembescherming, de Huisvestingswet, de Opiumwet, de Waterwet, de Erfgoedwet, de Monumentenwet, de Gemeentewet, de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, de Wegenverkeerswet, de Wegenwet, de Wet Natuurbescherming, de Wet milieubeheer, de Onteigeningswet en de Leegstandwet, en die daarover door de gemeente moet worden aangeschreven.
 2. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage
 3. bij dit besluit indien het verzoek is gericht op het verkrijgen van gegevens over de persoon ten aanzien van wie de gemeente algemene taken uitvoert op grond van artikel 3 van de Wet hergebruik overheidsinformatie, artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur, artikel 15 t/m 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming of artikelen 7:1 en 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

324. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage

 1. bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:
  1. een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland die voor zichzelf of zijn kind zoals genoemd onder artikel 5, lid 30 sub b van dit besluit, een reisdocument of identiteitskaart aanvraagt als bedoeld in artikel 2 van de Paspoortwet;
  2. een kind zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, voor wie de ouder of gezaghebbende een reisdocument of identiteitskaart aanvraagt als bedoeld in artikel 2 van de Paspoortwet.

22. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 25b bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon die een cliënt is als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 1. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 26 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon die ouder, voogd of verzorger is van een leerplichtige jongere die in de gemeente is ingeschreven en op wie de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 2 en 22, eerste lid van de Leerplichtwet rusten.
 2. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 27b bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:
  1. een persoon die een betalingsverplichting heeft jegens de gemeente op grond van:
   • de artikelen 58, 59 en 60 van de Participatiewet;
   • de artikelen 61 tot en met 62i van de Participatiewet;
   • artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
   • artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
  2. een persoon die een boete opgelegd heeft gekregen op grond van:
   • artikel 18a van de Participatiewet;
   • artikel 1.72 van de Wet kinderopvang.
  • een    persoon    wiens   gegevens    nodig    zijn    in    verband    met    een fraudeonderzoek op het gebied van werk en inkomen.
 1. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 28 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon die werkzaam is in de sociale werkvoorziening van de gemeente als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Wet Sociale Werkvoorziening en waarvoor de gemeente een uitkering ontvangt als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening.
 2. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 29 bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over een persoon die tussen de 17 en 23 jaar is, die zonder startkwalificatie, dat wil zeggen zonder een diploma van een bepaald niveau, is gestopt met zijn opleiding en die door de gemeente gevolgd wordt of zal gaan worden op grond van de artikelen 118h van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 162b van de Wet op de expertisecentra.
 3. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlagen 30a en 30b bij dit besluit indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:
  1. een persoon ten aanzien van wie de gemeente een verplichting heeft op grond van artikel 21 Wet op de lijkbezorging (bijlage 30a);
  2. een persoon die kan voorzien in de lijkbezorging of op wie de gemeente de kosten van lijkbezorging kan verhalen als bedoeld in artikel 22 Wet op de lijkbezorging (bijlage 30b).
 4. Aan de gemeente worden geen gegevens verstrekt indien een of meer van de gegevens, waarvan de gemeente bij haar verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage 2 tot en met 30b bij dit besluit.

 

Paragraaf 4.    De verstrekking van adresgegevens op verzoek aan de gemeente

Artikel 6

 1. Aan de gemeente wordt op haar verzoek een gegeven als opgenomen in bijlagen 4a, 8a, 12a, 25a en 27a bij dit besluit verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van iedere ingeschrevene van wie de actuele adresgegevens in Nederland, die op de persoonslijst zijn opgenomen overeenkomen met:
  1. een in het verzoek aangegeven adres, of
  2. het actuele adres dat op de persoonslijst van een in het verzoek aangegeven ingeschrevene is opgenomen.
 1. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 4a bij dit besluit indien de gegevens van een op een bepaald adres ingeschreven persoon van belang zijn in verband met het opsporen van strafbare feiten op het gebied van de openbare ruimte door een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente die is aangewezen bij besluit van de minister van Justitie en Veiligheid.
 1. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 8a bij dit besluit indien een van de op het adres ingeschreven personen:
  1. een persoon is die aan de gemeente een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 heeft aangevraagd, of een persoon aan wie door de gemeente een dergelijke huisvestingsvergunning is verleend;
  1. een persoon is die aan de gemeente een urgentietoekenning als bedoeld in artikel 12 van de Huisvestingswet 2014 heeft aangevraagd of aan wie door de gemeente een dergelijke urgentietoekenning is verleend;
 1. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 12a bij dit besluit indien een van de op het adres ingeschreven personen een persoon is die op grond van artikel 20 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen in bewaring wordt gesteld.
 2. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 25a bij dit besluit indien een van de op het adres ingeschreven personen een cliënt is als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 3. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 27a bij dit besluit indien een van de op het adres ingeschreven personen:
  1. een persoon is die een betalingsverplichting heeft jegens de gemeente op grond van:
   • de artikelen 58, 59 en 60 van de Participatiewet;
   • de artikelen 61 tot en met 62i van de Participatiewet;
   • artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
   • artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
  2. een persoon is die een boete opgelegd heeft gekregen op grond van:
   • artikel 18a van de Participatiewet, of
   • artikel 1.72 van de Wet kinderopvang.
 4. De gemeente verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage 27a bij dit besluit indien de gegevens van een op een bepaald adres ingeschreven persoon van belang zijn in verband met fraudeonderzoek op het gebied van werk en inkomen.
 5. Aan de gemeente worden slechts gegevens verstrekt indien de gegevens, waarvan de gemeente in haar verzoek gebruik heeft gemaakt, zijn opgenomen in de bijlagen 4a, 8a, 12a, 25a en 27a bij dit besluit.

Paragraaf 5.    Overige verstrekkingen aan de gemeente

Artikel 7

 1. Indien de gegevensverstrekking die op grond van dit besluit aan de gemeente dient plaats te vinden niet of op onjuiste wijze is geschied, wordt dit overeenkomstig hetgeen hierover is geregeld in de systeembeschrijving hersteld. Indien de afnemersindicatie ten onrechte niet bij een persoonslijst is geplaatst, ten onrechte is verwijderd of ten onrechte niet is verwijderd wordt dit hersteld overeenkomstig hetgeen hierover is bepaald in de systeem- beschrijving.
 2. Indien een verstrekking aan de gemeente op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek. Indien de afnemersindicatie als actuele aanduiding bij de persoonslijst is vermeld worden tevens gegevens over het begin, de wijziging of de beëindiging van het onderzoek zelf verstrekt.
 3. Indien de spontane verstrekking van gegevens aan de gemeente een gegeven bevat waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld, bevat de verstrekking tevens deze indicatie. De overige verstrekkingen aan de gemeente die plaatsvinden op grond van dit besluit bevatten geen gegevens waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.
 1. Indien aan de gemeente gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.
 2. Bij de afvoering van een persoonslijst uit de basisregistratie personen worden aan de gemeente, indien de code “fout” als omschrijving reden opschorting bijhouding op de persoonslijst is vermeld en de afnemersindicatie als actuele aanduiding bij de persoonslijst is vermeld, de volgende gegevens verstrekt:
  1. A-nummer persoon;
  2. omschrijving reden opschorting bijhouding;
  3. datum opschorting bijhouding.

 

Paragraaf 6.    De verzending en de ontvangst van berichten

Artikel 8

Indien als gevolg van infrastructurele wijzigingen aan de gemeente op grond van dit besluit gegevens moeten worden verstrekt, kan de gemeente met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens overeenkomen dat de gegevens niet worden verstrekt. De overeenstemming tussen de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de gemeente wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 9

Nadat schriftelijke overeenstemming is bereikt met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens kan de gemeente gebruik maken van een alternatief medium als bedoeld in de systeembeschrijving bij verstrekking van gegevens als bedoeld in paragraaf 2 en in geval van verstrekking van gegevens als gevolg van infrastructurele wijzigingen.

Paragraaf 7.  Slotbepalingen

Artikel 10

 1. De gemeente verstrekt aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.
 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:
  1. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de gemeente;
  2. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de gemeente;
  3. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van de gemeente.

Artikel 11

Het besluit van de [minister/staatssecretaris] van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum], [nummer], wordt ingetrokken.

Artikel 12

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant. 's-Gravenhage, [datum]

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze,

 

 

R. Maas

Algemeen Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

 

Bijlage 1          GEGEVENSSET Alle taken spontaan

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01                          PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

06 OVERLIJDEN

06.08.10                Datum overlijden

 

07 INSCHRIJVING

07.70.10                Indicatie geheim

 

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functie adres

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

Bijlage 2         GEGEVENSSET Gemeentelijke belastingen op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01 PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

05 HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

06 OVERLIJDEN

06.08.10                Datum overlijden

 

07 INSCHRIJVING

07.70.10                Indicatie geheim

 

08 VERBLIJFPLAATS

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functie adres

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.20                Datum aanvang adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

Indien de oorspronkelijke schuldenaar is overleden mogen, indien de schuld overgaat op de erven, aanvullend de volgende gegevens van zijn persoonslijst worden opgevraagd:

 

02 OUDER1

 

02.01.10                A-nummer Ouder1

02.01.20                Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10                Voornamen Ouder1

02.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder1

02.02.40                (Geslachts)naam Ouder1

02.03.10                Geboortedatum Ouder1

 

 1. OUDER2

 

03.01.10                A-nummer Ouder2

03.01.20                Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10                Voornamen Ouder2

03.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder2

03.02.40                (Geslachts)naam Ouder2

03.03.10                Geboortedatum Ouder2

 

05                          HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.01.10                A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20                Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10                Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10                Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

 

 1. KIND

 

09.01.10                A-nummer kind

09.01.20                Burgerservicenummer kind

09.02.10                Voornamen kind

09.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam kind

09.02.40                (Geslachts)naam kind

09.03.10                Geboortedatum kind

 

Bijlage 3         GEGEVENSSET Waardering onroerende zaken op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functie adres

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.20                Datum aanvang adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

 

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 4a        GEGEVENSSET Gemeentelijke

opsporingsambtenaren adresverstrekking op verzoek

Bijlage bij artikel 6 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01                          PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functie adres

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 4b       GEGEVENSSET Gemeentelijke

opsporingsambtenaren op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

01                          PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.03.20                Geboorteplaats persoon

01.03.30                Geboorteland persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functie adres

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 5          GEGEVENSSET Winkeltijden op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01                          PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

 

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 6         GEGEVENSSET Drank- en horecabedrijf op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01                          PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.03.20                Geboorteplaats persoon

01.03.30                Geboorteland persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. NATIONALITEIT

 

04.05.10                Nationaliteit

04.65.10                Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

 1. VERBLIJFSTITEL

 

10.39.10                Aanduiding verblijfstitel

10.39.20                Datum einde verblijfstitel

10.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

10.86.10                Datum van opneming

60                          VERBLIJFSTITEL

60.39.10                Aanduiding verblijfstitel

60.39.20                Datum einde verblijfstitel

60.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

60.86.10                Datum van opneming

 

 1. GEZAGSVERHOUDING

 

11.33.10                Indicatie curateleregister

 

Bijlage 7     GEGEVENSSET Kansspelen op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01                          PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

 

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 8a       GEGEVENSSET Huisvesting adresverstrekking op verzoek

Bijlage bij artikel 6 van dit besluit.

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functie adres

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 8b       GEGEVENSSET Huisvesting op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

 1. PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. OUDER1

 

02.01.10                A-nummer Ouder1

02.01.20                Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10                Voornamen Ouder1

02.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

02.02.40                Geslachtsnaam Ouder1

02.03.10                Geboortedatum Ouder1

 

 1. OUDER2

 

03.01.10                A-nummer Ouder2

03.01.20                Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10                Voornamen Ouder2

03.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

03.02.40                Geslachtsnaam Ouder2

03.03.10                Geboortedatum Ouder2

 

 1. NATIONALITEIT

 

04.05.10                Nationaliteit

04.65.10                Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.01.10                A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20                Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10                Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10                Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10                Functie adres

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

 

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

 1. KIND

 

09.01.10                A-nummer kind

09.01.20                Burgerservicenummer kind

09.02.10                Voornamen kind

09.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40                Geslachtsnaam kind

09.03.10                Geboortedatum kind

 

 1. VERBLIJFSTITEL

 

10.39.10                Aanduiding verblijfstitel

10.39.20                Datum einde verblijfstitel

10.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

10.86.10                Datum van opneming

 

60                          VERBLIJFSTITEL

 

60.39.10                Aanduiding verblijfstitel

60.39.20                Datum einde verblijfstitel

60.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

60.86.10                Datum van opneming

 

 1. GEZAGSVERHOUDING

 

11.32.10                Indicatie gezag minderjarige

11.33.10                Indicatie curateleregister

 

Bijlage 9         GEGEVENSSET Omgevingsvergunning op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01                          PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40                (Geslachts)naam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

 

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 10       GEGEVENSSET APV op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01                          PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40                (Geslachts)naam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

Indien op het verlenen van de vergunning/ontheffing artikel 8.3, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 van toepassing is, kunnen tevens de volgende gegevens worden opgevraagd:

 

 1. NATIONALITEIT

 

04.05.10                Nationaliteit

04.65.10                Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 1. VERBLIJFSTITEL

 

10.39.10                Aanduiding verblijfstitel

10.39.20                Datum einde verblijfstitel

10.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

10.86.10                Datum van opneming

 

60                          VERBLIJFSTITEL

60.39.10                Aanduiding verblijfstitel

60.39.20                Datum einde verblijfstitel

60.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

60.86.10                Datum van opneming

 

Bijlage 11       GEGEVENSSET Gehandicaptenparkeerkaart op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

 

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 12a     GEGEVENSSET Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen adresverstrekking op verzoek

Bijlage bij artikel 6 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functie adres

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 12b GEGEVENSSET Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (opgenomen persoon) op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 1. PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.03.20                Geboorteplaats persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. OUDER1

 

02.01.10                A-nummer Ouder1

02.01.20                Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10                Voornamen Ouder1

02.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

02.02.40                Geslachtsnaam Ouder1

02.03.10                Geboortedatum Ouder1

 

 1. OUDER2

 

03.01.10                A-nummer Ouder2

03.01.20                Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10                Voornamen Ouder2

03.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

03.02.40                Geslachtsnaam Ouder2

03.03.10                Geboortedatum Ouder2

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.01.10                A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20                Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10                Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10                Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functie adres

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

 1. KIND

 

09.01.10                A-nummer kind

09.01.20                Burgerservicenummer kind

09.02.10                Voornamen kind

09.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40                Geslachtsnaam kind

09.03.10                Geboortedatum kind

 

 1. GEZAGSVERHOUDING

 

11.32.10                Indicatie gezag minderjarige

11.33.10                Indicatie curateleregister

 

Bijlage 12c     GEGEVENSSET Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (gerelateerden) op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.03.20                Geboorteplaats persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functie adres

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

Bijlage 13       GEGEVENSSET Rampenbestrijding op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40                (Geslachts)naam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

Bijlage 14       GEGEVENSSET Gevonden voorwerpen op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

 

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 15       GEGEVENSSET Volmachtverlening Kieswet op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

13                          KIESRECHT

 

13.38.10                Aanduiding uitgesloten kiesrecht

13.38.20                Einddatum uitsluiting kiesrecht

 

Bijlage 16       GEGEVENSSET Naturalisatie op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 1. PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.03.20                Geboorteplaats persoon

01.03.30                Geboorteland persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

 

 1. OUDER1

 

02.01.10                A-nummer Ouder1

02.01.20                Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10                Voornamen Ouder1

02.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder1

02.02.40                (Geslachts)naam Ouder1

02.03.10                Geboortedatum Ouder1

 

 1. OUDER2

 

03.01.10                A-nummer Ouder2

03.01.20                Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10                Voornamen Ouder2

03.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder2

03.02.40                (Geslachts)naam Ouder2

03.03.10                Geboortedatum Ouder2

 

 1. NATIONALITEIT

 

04.05.10                Nationaliteit

04.65.10                Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

 1. VERBLIJFSTITEL

 

10.39.10                Aanduiding verblijfstitel

10.39.20                Datum einde verblijfstitel

10.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

10.86.10                Datum van opneming

 

60                          VERBLIJFSTITEL

 

60.39.10                Aanduiding verblijfstitel

60.39.20                Datum einde verblijfstitel

60.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

60.86.10                Datum van opneming

 

 1. GEZAGSVERHOUDING

 

11.32.10                Indicatie gezag minderjarige

 

Bijlage 17      GEGEVENSSET Dispensatie niet-openbare archiefstukken op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

01                          PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

51                          PERSOON

51.01.10                A-nummer persoon

51.01.20                Burgerservicenummer persoon

51.02.10                Voornamen persoon

51.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

51.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40                Geslachtsnaam persoon

51.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

 

58                          VERBLIJFPLAATS

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 18       GEGEVENSSET Pensioenen raadsleden en wethouders op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.01.10                A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20                Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10                Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.20                Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

55                          HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

55.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

 1. KIND

 

09.01.10                A-nummer kind

09.01.20                Burgerservicenummer kind

09.02.10                Voornamen kind

09.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40                Geslachtsnaam kind

09.03.10                Geboortedatum kind

 

Bijlage 19       GEGEVENSSET Wachtgelden

Gemeentepersoneel op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

 1. PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. OUDER1

 

02.01.10                A-nummer Ouder1

02.01.20                Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10                Voornamen Ouder1

02.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

02.02.40                Geslachtsnaam Ouder1

02.03.10                Geboortedatum Ouder1

 

 1. OUDER2

 

03.01.10                A-nummer Ouder2

03.01.20                Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10                Voornamen Ouder2

03.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

03.02.40                Geslachtsnaam Ouder2

03.03.10                Geboortedatum Ouder2

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.01.10                A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20                Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10                Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10                Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

 1. KIND

 

09.01.10                A-nummer kind

09.01.20                Burgerservicenummer kind

09.02.10                Voornamen kind

09.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40                Geslachtsnaam kind

09.03.10                Geboortedatum kind

 

Bijlage 20       GEGEVENSSET Burgerlijke stand op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

 1. PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.03.20                Geboorteplaats persoon

01.03.30                Geboorteland persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

01.81.10                Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

01.81.20                Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

01.82.10                Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

01.82.20                Datum van de ontlening van de gegevens over persoon

01.82.30                Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

01.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Persoon

01.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie persoon

 

 1. PERSOON

 

51.01.10                A-nummer persoon

51.01.20                Burgerservicenummer persoon

51.02.10                Voornamen persoon

51.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

51.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40                Geslachtsnaam persoon

51.04.10                Geslachtsaanduiding

51.81.10                Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

51.81.20                Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

51.82.10                Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

51.82.20                Datum van de ontlening van de gegevens over persoon

51.82.30                Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

51.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Persoon

51.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie persoon

 

 1. OUDER1

 

02.01.10                A-nummer Ouder1

02.01.20                Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10                Voornamen Ouder1

02.02.20                Adellijke titel/predicaat Ouder1

02.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

02.02.40                Geslachtsnaam Ouder1

02.03.10                Geboortedatum Ouder1

02.03.20                Geboorteplaats Ouder1

02.03.30                Geboorteland Ouder1

02.04.10                Geslachtsaanduiding Ouder1

02.62.10                Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder1

02.81.10                Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn

02.81.20                Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn

02.82.10                Gemeente waar de gegevens over Ouder1 aan het document ontleend zijn

02.82.20                Datum van de ontlening van de gegevens over Ouder1

02.82.30                Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder1 ontleend zijn

02.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Ouder1

02.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1

 

 1. OUDER1

 

52.01.10                A-nummer Ouder1

52.01.20                Burgerservicenummer Ouder1

52.02.10                Voornamen Ouder1

52.02.20                Adellijke titel/predicaat Ouder1

52.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder1

52.02.40                Geslachtsnaam Ouder1

52.03.10                Geboortedatum Ouder1

52.03.20                Geboorteplaats Ouder1

52.03.30                Geboorteland Ouder1

52.04.10                Geslachtsaanduiding Ouder1

52.62.10                Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder1

52.81.10                Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn

52.81.20                Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn

52.82.10                Gemeente waar de gegevens over Ouder1 aan het document ontleend zijn

52.82.20                Datum van de ontlening van de gegevens over Ouder1

52.82.30                Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder1 ontleend zijn

52.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Ouder1

52.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1

 

 1. OUDER2

 

03.01.10                A-nummer Ouder2

03.01.20                Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10                Voornamen Ouder2

03.02.20                Adellijke titel/predicaat Ouder2

03.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

03.02.40                Geslachtsnaam Ouder2

03.03.10                Geboortedatum Ouder2

03.03.20                Geboorteplaats Ouder2

03.03.30                Geboorteland Ouder2

03.04.10                Geslachtsaanduiding Ouder2

03.62.10                Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder2

03.81.10                Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn

03.81.20                Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn

03.82.10                Gemeente waar de gegevens over Ouder2 aan het document ontleend zijn

03.82.20                Datum van de ontlening van de gegevens over Ouder2

03.82.30                Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder2 ontleend zijn

03.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Ouder2

03.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

 

 1. OUDER2

 

53.01.10                A-nummer Ouder2

53.01.20                Burgerservicenummer Ouder2

53.02.10                Voornamen Ouder2

53.02.20                Adellijke titel/predicaat Ouder2

53.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder2

53.02.40                Geslachtsnaam Ouder2

53.03.10                Geboortedatum Ouder2

53.03.20                Geboorteplaats Ouder2

53.03.30                Geboorteland Ouder2

53.04.10                Geslachtsaanduiding Ouder2

53.62.10                Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder2

53.81.10                Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn

53.81.20                Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn

53.82.10                Gemeente waar de gegevens over Ouder2 aan het document ontleend zijn

53.82.20                Datum van de ontlening van de gegevens over Ouder2

53.82.30                Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder2 ontleend zijn

53.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Ouder2

53.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

 

 1. NATIONALITEIT

 

04.05.10                Nationaliteit

04.63.10                Reden opname nationaliteit

04.64.10                Reden beëindigen nationaliteit

04.65.10                Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

04.82.10                Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn

04.82.20                Datum van de ontlening dan wel afleiding van de gegevens over nationaliteit

04.82.30                Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn

04.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Nationaliteit

04.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie nationaliteit

 

 1. NATIONALITEIT

 

54.05.10                Nationaliteit

54.63.10                Reden opname nationaliteit

54.64.10                Reden beëindigen nationaliteit

54.65.10                Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

54.82.10                Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn

54.82.30                Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn

54.82.20                Datum van de ontlening dan wel afleiding van de gegevens over nationaliteit

54.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Nationaliteit

54.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie nationaliteit

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.01.10                A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20                Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10                Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.20                Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10                Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20                Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30                Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.04.10                Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.20                Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.30                Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.20                Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.30                Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.40                Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.15.10                Soort verbintenis

05.81.10                Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.81.20                Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.82.10                Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

05.82.20                Datum van de ontlening van de gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.82.30                Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

05.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

55.01.10                A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.01.20                Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.10                Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.20                Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

55.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

55.04.10                Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner

55.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.20                Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.30                Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.07.20                Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.07.30                Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.07.40                Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.15.10                Soort verbintenis

55.81.10                Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.81.20                Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.82.10                Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

55.82.20                Datum van de ontlening van de gegevens over huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.82.30                Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

55.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.68.10                Datum eerste inschrijving

07.69.10                Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

07.70.10                Indicatie geheim

07.87.10                PK-gegevens volledig meegeconverteerd

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10                Functie adres

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

58.10.10                Functie adres

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

58.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

 1. KIND

 

09.01.10                A-nummer kind

09.01.20                Burgerservicenummer kind

09.02.10                Voornamen kind

09.02.20                Adellijke titel/predicaat kind

09.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40                Geslachtsnaam kind

09.03.10                Geboortedatum kind

09.03.20                Geboorteplaats kind

09.03.30                Geboorteland kind

09.81.10                Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

09.81.20                Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

09.82.10                Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn

09.82.20                Datum van de ontlening van de gegevens over kind

09.82.30                Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn

09.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Kind

09.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de Categorie Kind

09.89.10                Registratie betrekking

 

 1. KIND

 

59.01.10                A-nummer kind

09.01.20                Burgerservicenummer kind

59.02.10                Voornamen kind

59.02.20                Adellijke titel/predicaat kind

59.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam kind

59.02.40                Geslachtsnaam kind

59.81.10                Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

59.81.20                Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

59.82.10                Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn

59.82.20                Datum van de ontlening van de gegevens over kind

59.82.30                Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn

59.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Kind

59.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de Categorie Kind

 

 1. VERBLIJFSTITEL

 

10.39.10                Aanduiding verblijfstitel

10.39.20                Datum einde verblijfstitel

10.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

10.86.10                Datum van opneming

 

 1. VERBLIJFSTITEL

 

60.39.10                Aanduiding verblijfstitel

60.39.20                Datum einde verblijfstitel

60.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

60.86.10                Datum van opneming

 

 1. GEZAGSVERHOUDING

 

10.32.10                Indicatie gezag minderjarige

11.33.10                Indicatie curateleregister

 

Bijlage 21a     GEGEVENSSET Jeugd (jeugdige) op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

 1. PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.03.20                Geboorteplaats persoon

01.03.30                Geboorteland persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. OUDER1

 

02.01.10                A-nummer ouder1

02.01.20                Burgerservicenummer ouder1

02.02.10                Voornamen ouder1

02.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40                Geslachtsnaam ouder1

02.03.10                Geboortedatum ouder1

 

 1. OUDER2

 

03.01.10                A-nummer ouder2

03.01.20                Burgerservicenummer ouder2

03.02.10                Voornamen ouder2

03.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40                Geslachtsnaam ouder2

03.03.10                Geboortedatum ouder2

 

 1. NATIONALITEIT

 

04.05.10                Nationaliteit

04.65.10                Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

08 VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10                Functie adres

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.20                Datum aanvang adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

 

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

58.10.10                Functie adres

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

58.13.10                Land adres buitenland

58.13.20                Datum aanvang adres buitenland

58.13.30                Regel 1 adres buitenland

58.13.40                Regel 2 adres buitenland

58.13.50                Regel 3 adres buitenland

58.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

 1. KIND

09.01.10                A-nummer kind

09.01.20                Burgerservicenummer kind

09.02.10                Voornamen kind

09.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40                Geslachtsnaam kind

09.03.10                Geboortedatum kind

 

 1. VERBLIJFSTITEL

 

10.39.10                Aanduiding verblijfstitel

10.39.20                Datum einde verblijfstitel

10.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

10.86.10                Datum van opneming

 

60                          VERBLIJFSTITEL

 

60.39.10                Aanduiding verblijfstitel

60.39.20                Datum einde verblijfstitel

60.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

60.86.10                Datum van opneming

 

 1. GEZAGSVERHOUDING

 

11.32.10                Indicatie gezag minderjarige

 

Bijlage 21b     GEGEVENSSET Jeugd (ouder/ wettelijke vertegenwoordiger) op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK                OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

 

01.01.10                 A-nummer persoon

01.01.20                 Burgerservicenummer persoon

01.02.10                 Voornamen persoon

01.02.20                 Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                 Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                 Geslachtsnaam persoon

01.03.10                 Geboortedatum persoon

01.03.20                 Geboorteplaats persoon

01.03.30                 Geboorteland persoon

01.04.10                 Geslachtsaanduiding

01.61.10                 Aanduiding naamgebruik

 

 1. NATIONALITEIT

 

04.05.10                 Nationaliteit

04.65.10                 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                 Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                 Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                 Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                 Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                 Gemeente van inschrijving

08.09.20                 Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10                 Functie adres

08.10.30                 Datum aanvang adreshouding

08.11.10                 Straatnaam

08.11.15                 Naam openbare ruimte

08.11.20                 Huisnummer

08.11.30                 Huisletter

08.11.40                 Huisnummertoevoeging

08.11.50                 Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                 Postcode

08.11.70                 Woonplaatsnaam

08.11.80                 Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                 Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                 Locatiebeschrijving

08.13.10                 Land adres buitenland

08.13.20                 Datum aanvang adres buitenland

08.13.30                 Regel 1 adres buitenland

08.13.40                 Regel 2 adres buitenland

08.13.50                 Regel 3 adres buitenland

08.14.20                 Datum vestiging in Nederland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

 

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

58.10.10                Functie adres

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

58.13.10                Land adres buitenland

58.13.20                Datum aanvang adres buitenland

58.13.30                Regel 1 adres buitenland

58.13.40                Regel 2 adres buitenland

58.13.50                Regel 3 adres buitenland

58.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

Bijlage 22       GEGEVENSSET Aanschrijven zakelijk gerechtigden op verzoek

 

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                 Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

Bijlage 23       GEGEVENSSET Algemene taken op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/HUWELIJK

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

08                          VERBLIJFPLAATS

 

08.11.10                Straatnaam

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

Bijlage 24       GEGEVENSSET Uitgifte reisdocument aan niet-ingezetenen op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

 1. PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.03.20                Geboorteplaats persoon

01.03.30                Geboorteland persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. OUDER1

 

02.01.10                A-nummer ouder1

02.01.20                Burgerservicenummer ouder1

02.02.10                Voornamen ouder1

02.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40                Geslachtsnaam ouder1

02.03.10                Geboortedatum ouder1

 

 1. OUDER2

 

03.01.10                A-nummer ouder2

03.01.20                Burgerservicenummer ouder2

03.02.10                Voornamen ouder2

03.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40                Geslachtsnaam ouder2

03.03.10                Geboortedatum ouder2

 

 1. NATIONALITEIT

 

04.05.10                Nationaliteit

04.65.10                Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 1. GEREGISTREERD PARTNERSCHAP/HUWELIJK

 

05.01.10                A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20                Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10                Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10                Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

 

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

 

 1. KIND

 

09.01.10                A-nummer kind

09.01.20                Burgerservicenummer kind

09.02.10                Voornamen kind

09.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40                Geslachtsnaam kind

09.03.10                Geboortedatum kind

 

 1. VERBLIJFSTITEL

 

10.39.10                Aanduiding verblijfstitel

10.39.20                Datum einde verblijfstitel

10.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel

 

 1. GEZAGSVERHOUDING

 

11.32.10                Indicatie gezag minderjarige

11.33.10                Indicatie curateleregister

 

 1. REISDOCUMENT

 

12.35.10                Soort Nederlands reisdocument

12.35.20                Nummer Nederlands reisdocument

12.35.30                Datum uitgifte Nederlands reisdocument

12.35.40                Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument

12.35.50                Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument

12.35.60                Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.35.70                Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument

12.36.10                Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument

12.82.10                Gemeente waar het paspoortdossier zich bevindt

12.82.20                Datum van opname in het paspoortdossier

12.82.30                Beschrijving dossier waarin de aanvullende paspoortgegevens zich bevinden

12.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Reisdocument

12.86.10                Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Reisdocument

 

Bijlage 25a      GEGEVENSSET Maatschappelijke onder- steuning adresverstrekking op verzoek

Bijlage bij artikel 6 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functie adres

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 25b     GEGEVENSSET Maatschappelijke

ondersteuning op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. NATIONALITEIT

 

04.05.10                Nationaliteit

04.65.10                Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.01.10                A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20                Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10                Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10                Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10                Functie adres

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

 

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

 1. VERBLIJFSTITEL

 

10.39.10                Aanduiding verblijfstitel

10.39.20                Datum einde verblijfstitel

10.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

10.86.10                Datum van opneming

 

60                          VERBLIJFSTITEL

 

60.39.10                Aanduiding verblijfstitel

60.39.20                Datum einde verblijfstitel

60.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

60.86.10                Datum van opneming

 

 1. GEZAGSVERHOUDING

 

11.32.10                Indicatie gezag minderjarige

11.33.10                Indicatie curateleregister

 

Bijlage 26       GEGEVENSSET Leerplicht (ouders) op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                (Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

Bijlage 27a     GEGEVENSSET Werk en inkomen

adresverstrekking op verzoek

Bijlage bij artikel 6 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functie adres

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

 

Bijlage 27b     GEGEVENSSET Werk en inkomen op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

 1. PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. NATIONALITEIT

 

04.05.10                Nationaliteit

04.65.10                Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.01.10                A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20                Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10                Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10                Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

 1. .08.10               Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10                Functie adres

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

58                          VERBLIJFPLAATS

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.10.10                Functie adres

58.10.30                Datum aanvang adreshouding

58.11.10                Straatnaam

58.11.15                Naam openbare ruimte

58.11.20                Huisnummer

58.11.30                Huisletter

58.11.40                Huisnummertoevoeging

58.11.50                Aanduiding bij huisnummer

58.11.60                Postcode

58.11.70                Woonplaatsnaam

58.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10                Locatiebeschrijving

 

 1. KIND

 

09.01.10                A-nummer kind

09.01.20                Burgerservicenummer kind

09.02.10                Voornamen kind

09.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40                Geslachtsnaam kind

09.03.10                Geboortedatum kind

 

 1. VERBLIJFSTITEL

 

10.39.10                Aanduiding verblijfstitel

10.39.20                Datum einde verblijfstitel

10.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

10.86.10                Datum van opneming

 

60                          VERBLIJFSTITEL

 

60.39.10                Aanduiding verblijfstitel

60.39.20                Datum einde verblijfstitel

60.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

60.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

60.86.10                Datum van opneming

 

 1. GEZAGSVERHOUDING

 

11.32.10                Indicatie gezag minderjarige

11.33.10                Indicatie curateleregister

 

Indien de oorspronkelijke schuldenaar van wie een teveel verstrekte uitkering wordt teruggevorderd is overleden mogen aanvullend de volgende gegevens van zijn persoonslijst worden opgevraagd:

 

 1. OUDER1

02.01.10                A-nummer Ouder1

02.01.20                Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10                Voornamen Ouder1

02.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder1

02.02.40                (Geslachts)naam Ouder1

02.03.10                Geboortedatum Ouder1

 

 1. OUDER2

 

03.01.10                A-nummer Ouder2

03.01.20                Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10                Voornamen Ouder2

03.02.30                Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder2

03.02.40                (Geslachts)naam Ouder2

03.03.10                Geboortedatum Ouder2

 

Bijlage 28       GEGEVENSSET Sociale werkvoorziening op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer Persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

08.10.30                Datum aanvang adreshouding

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

 

58                          VERBLIJFPLAATS

 

58.09.10                Gemeente van inschrijving

58.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

 

 

Bijlage 29       GEGEVENSSET Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 1. PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.03.20                Geboorteplaats persoon

01.03.30                Geboorteland persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. OUDER1

 

02.03.20                Geboorteplaats ouder1

02.03.30                Geboorteland ouder1

 

 1. OUDER2

 

03.03.20                Geboorteplaats ouder2

03.03.30                Geboorteland ouder2

 

 1. NATIONALITEIT

 

04.05.10                Nationaliteit

04.65.10                Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.09.20                Datum inschrijving in de gemeente

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.14.20                Datum vestiging in Nederland

 

 1. VERBLIJFSTITEL

 

10.39.10                Aanduiding verblijfstitel

10.39.20                Datum einde verblijfstitel

10.39.30                Ingangsdatum verblijfstitel

10.85.10                Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de Categorie Verblijfstitel

 

 1. GEZAGSVERHOUDING

 

11.32.10                Indicatie gezag minderjarige

 

Bijlage 30a      GEGEVENSSET Wet op de lijkbezorging (overleden persoon) op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

 1. PERSOON

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

 

 1. OUDER1

 

02.01.10                A-nummer ouder1

02.01.20                Burgerservicenummer ouder1

02.02.10                Voornamen ouder1

02.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40                Geslachtsnaam ouder1

02.03.10                Geboortedatum ouder1

 

 1. OUDER2

 

03.01.10                A-nummer ouder2

03.01.20                Burgerservicenummer ouder2

03.02.10                Voornamen ouder2

03.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40                Geslachtsnaam ouder2

03.03.10                Geboortedatum ouder2

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.01.10                A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20                Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10                Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10                Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functieadres

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

 1. KIND

 

09.01.10                A-nummer kind

09.01.20                Burgerservicenummer kind

09.02.10                Voornamen kind

09.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40                Geslachtsnaam kind

09.03.10                Geboortedatum kind

 

Bijlage 30b     GEGEVENSSET Wet op de lijkbezorging (gerelateerden) op verzoek

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

 

RUBRIEK               OMSCHRIJVING

 

01                          PERSOON

 

01.01.10                A-nummer persoon

01.01.20                Burgerservicenummer persoon

01.02.10                Voornamen persoon

01.02.20                Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40                Geslachtsnaam persoon

01.03.10                Geboortedatum persoon

01.04.10                Geslachtsaanduiding

01.61.10                Aanduiding naamgebruik

 

 1. HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

05.02.30                Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40                Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10                Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10                Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 1. OVERLIJDEN

 

06.08.10                 Datum overlijden

 

 1. INSCHRIJVING

 

07.70.10                Indicatie geheim

 

 1. VERBLIJFPLAATS

 

08.09.10                Gemeente van inschrijving

08.10.10                Functieadres

08.11.10                Straatnaam

08.11.15                Naam openbare ruimte

08.11.20                Huisnummer

08.11.30                Huisletter

08.11.40                Huisnummertoevoeging

08.11.50                Aanduiding bij huisnummer

08.11.60                Postcode

08.11.70                Woonplaatsnaam

08.11.80                Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90                Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10                Locatiebeschrijving

08.13.10                Land adres buitenland

08.13.30                Regel 1 adres buitenland

08.13.40                Regel 2 adres buitenland

08.13.50                Regel 3 adres buitenland

 

Toelichting

 

 1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

 

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

 

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zo- genoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

 

 1. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

 

De spontane verstrekking van gegevens

Met behulp van de spontane verstrekking van gegevens kan een afnemer zijn eigen bestand actueel houden. De afnemer wordt met behulp van deze gegevensverstrekking op de hoogte gehouden van mutaties in de gegevens van de personen die tot de doelgroep van de afnemer behoren. Om de spontane verstrekking mogelijk te maken moeten de persoonslijsten van deze personen worden gemarkeerd. De markering vindt plaats door het opnemen van de afnemersindicatie van de afnemer bij de betreffende persoonslijst.

De spontane verstrekking betreft een vastgestelde (sub)set van gegevens van een persoonslijst. Zodra de afnemersindicatie van een afnemer bij een persoonslijst is geplaatst krijgt deze afnemer eenmalig de gehele set gegevens verstrekt. Hierna krijgt de afnemer, indien een van de in de set opgenomen gegevens wijzigt, het oude en het nieuwe gegeven verstrekt. Bij opname van een gegeven bevat de verstrekking het nieuwe gegeven, bij verwijdering van een gegeven bevat de verstrekking het verwijderde gegeven.

Afnemersindicaties kunnen op drie verschillende wijzen bij een persoonslijst worden geplaatst. In de eerste plaats op verzoek van een afnemer. Ten tweede door middel van een selectie: eenmalig of periodiek worden afnemersindicaties geplaatst bij persoonslijsten die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Ten derde door middel van sleutelrubrieken, waarbij een afnemersindicatie bij de persoonslijst wordt opgenomen indien een bepaald gegeven op de persoonslijst van een persoon wordt opgenomen of gewijzigd en de desbetreffende persoonslijst na die wijziging of opneming aan één of meer gestelde voorwaarden voldoet.

De afnemersindicatie wordt niet bij een persoonslijst geplaatst als dezelfde afnemersindicatie reeds als actuele aanduiding bij de persoonslijst is opgenomen.

In het geval dat een ingeschrevene over wie gegevens verstrekt worden niet (meer) behoort tot de doelgroep dient bij de persoonslijst van die ingeschrevene geen afnemersindicatie (meer) voor te komen. Dit betekent dat de afnemer de verplichting heeft de eerder geplaatste afnemersindicatie te laten verwijderen. De afnemersindicatie blijft als historische aanduiding bij de persoonslijst van de ingeschrevene staan.

 

De verstrekking op verzoek

Een organisatie kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke personen mogen worden opgevraagd

De adresverstrekking op verzoek

Op verzoek worden gegevens verstrekt van alle personen die op dat moment zijn ingeschreven op een bepaald adres in Nederland. In het verzoek kan worden aangegeven welk adres het betreft. Echter, in het verzoek kunnen in plaats van het adres ook gegevens van een ingeschrevene worden opgenomen. De gegevensverstrekking bevat dan de gegevens van alle personen die op dat moment op hetzelfde adres zijn ingeschreven als de (in het verzoek aangeduide) ingeschrevene. De set gegevens die mag worden opgevraagd is opgenomen in het autorisatiebesluit.

 

Overige verstrekkingen

Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Ook kan voorkomen dat afnemersindicaties ten onrechte zijn verwijderd of niet zijn opgenomen. Om dit te herstellen wordt een zogenaamd “herstelbericht” verstuurd. Tevens worden de ontbrekende afnemersindicaties (opnieuw) geplaatst of verwijderd.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt. Uitzondering hierop is de spontane verstrekking die het gevolg is van de correctie van het foutieve gegeven. Deze spontane verstrekking vindt wel plaats, waarbij met het oude gegeven dat wordt verstrekt tevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” wordt meeverstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet- ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

Een persoonslijst die ten onrechte in de basisregistratie personen is opgenomen, wordt afgevoerd. Bij afvoering worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst en het administratienummer van de ingeschrevene verstrekt.

 

 1. De verzending en ontvangst van berichten

Onder infrastructurele wijziging wordt verstaan een gemeentenaamswijziging, een samenvoeging van gemeenten, een opdeling van een gemeente in een aantal nieuwe gemeenten of een gemeentedeelwijziging. Door een infrastructurele wijziging kan een groot aantal persoonslijsten gewijzigd worden met als gevolg dat aan de afnemer gegevens worden verstrekt. Het is mogelijk dat de afnemer geen behoefte heeft aan de ontvangst van deze gegevens of deze gegevens op andere wijze verstrekt wenst te krijgen. Om de verstrekking van overbodige gegevens te voorkomen, maakt het besluit het mogelijk dat overeengekomen wordt dat deze gegevens niet of op andere wijze worden verstrekt.

Over de verstrekking van gegevens via alternatieve media, al dan niet naar aanleiding van infrastructurele wijzigingen, over de leverings- en selectiedata en over andere relevante onderwerpen dient overeenstemming te zijn met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

 1. Gemeente [naam gemeente]

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van het gemeentebestuur van de gemeente [naam gemeente] (in deze toelichting genoemd: de gemeente).

De gemeente is een rechtspersoon waaronder verschillende overheidsorganen vallen als bedoeld in artikel 1.1, onder t, van de Wet BRP. In het onderhavige autorisatiebesluit wordt de gemeente geautoriseerd voor het verstrekt krijgen van gegevens uit de basisregistratie personen van ingeschrevenen die niet zijn ingeschreven in de gemeente [naam gemeente]. Ingeschrevenen die zijn ingeschreven in gemeente [naam gemeente] vallen niet binnen de doelgroep en over deze personen mogen op grond van dit autorisatiebesluit aldus geen gegevens worden opgevraagd uit de basisregistratie personen.

  1. Taken van de gemeente

De gemeente ontvangt de gegevens ter uitvoering van wettelijke taken op de volgende gebieden:

   • Gemeentelijke belastingen;
   • Waardering onroerende zaken;
   • Gemeentelijke opsporingsambtenaren;
   • Winkeltijden;
   • Drank- en horecabedrijf;
   • Kansspelen;
   • Huisvesting;
   • Omgevingsvergunning;
   • Algemene plaatselijke verordening;
   • Gehandicaptenparkeerkaart;
   • Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen;
   • Rampenbestrijding;
   • Gevonden voorwerpen;
   • Volmachtverlening Kieswet;
   • Naturalisatie;
   • Dispensatie niet-openbare archiefstukken;
   • Pensioenen raadsleden en wethouders;
   • Wachtgelden gemeentepersoneel;
   • Burgerlijke stand;
   • Jeugd;
   • Het aanschrijven van zakelijk gerechtigden op onroerende zaken;
   • Algemene taken;
   • Uitgifte reisdocument aan niet-ingezetenen (beperkt tot de gemeenten die hiertoe zijn aangewezen)
   • Maatschappelijke ondersteuning;
   • Leerplicht (ouders);Werk en inkomen;
   • Sociale werkvoorziening;
   • Regionale meld- en coördinatiefunctie (beperkt tot de 39 gemeenten die hiertoe zijn aangewezen);
   • Voorzien in lijkbezorging;

 

Het rapport bij de GABA-autorisaties (publicaties.rvig.nl) geeft een uitgebreide beschrijving van alle bovengenoemde taken waarvoor de gemeente is geautoriseerd. Tevens wordt in dit rapport per taak aangegeven op welke wijze over welke personen welke gegevens uit de basisregistratie personen mogen worden opgevraagd. Hiernaar wordt verwezen voor een nadere toelichting op de inhoud van de taken, de wijzen van verstrekken, de doelgroep en de gegevens die op grond van dit besluit verstrekt mogen worden.

Indien de gemeente bepaalde taken, zoals de uitvoering van de Participatiewet of de uitvoering van de WMO, heeft gedelegeerd aan andere partijen, wordt voor die taak aan de gemeente geen autorisatie verleend. De partij die de taak gaat uitvoeren, kan voor die taak zelf worden geautoriseerd om gegevens uit de basisregistratie personen te verkrijgen. Dit ter voorkoming van dubbele autorisaties voor eenzelfde taak, hetgeen de transparantie en de kenbaarheid van de gegevensverstrekking negatief zou beïnvloeden.

 

  1. Wijzen van verstrekken aan de gemeente

De gemeente krijgt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de hierboven beschreven taken op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie personen. De systematische verstrekking aan de gemeente vindt plaats door middel van spontane gegevensverstrekking, gegevensverstrekking op verzoek en adresverstrekking op verzoek. Tot de doelgroep van de gemeente behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

De spontane verstrekking van gegevens aan de gemeente

De gemeente krijgt spontane verstrekking van gegevens die zijn opgenomen in bijlage 1. De afnemersindicaties kunnen worden geplaatst op verzoek. De gemeente beperkt het plaatsen van haar indicaties tot de persoonslijsten van ingeschrevenen, waarvoor gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een of meer hiervoor vermelde taken.

 

Verwijderen van een afnemersindicatie

In het geval dat een ingeschrevene over wie gegevens verstrekt worden niet (meer) behoort tot de doelgroep dient bij de persoonslijst van die ingeschrevene geen afnemersindicatie (meer) voor te komen van de gemeente. De gemeente dient zelf te verzoeken om verwijdering van de afnemersindicatie.

 

De verstrekking van gegevens op verzoek aan de gemeente

De gemeente mag tevens op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in de bijlagen 2 tot en met 27b. De gemeente beperkt haar vragen om persoonsgegevens tot de persoonslijsten van ingeschrevenen, waarvoor gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor vermelde taken.

 

Adresverstrekking op verzoek aan de gemeente

De gemeente kan tevens gegevens die zijn opgenomen in de bijlagen 4a, 5a, 9a, 12a en 14a verstrekt krijgen van personen die ingeschreven zijn op een bepaald adres in Nederland. De gemeente kan in haar verzoek zelf aangeven welk adres dit betreft. De gemeente kan in plaats van het adres in Nederland ook andere gegevens van een ingeschrevene in haar verzoek opnemen. Het krijgt dan gegevens verstrekt van de personen die op hetzelfde adres zijn ingeschreven als deze (in het verzoek aangeduide) ingeschrevene.

De gemeente is alleen bevoegd om gegevens te verzoeken, indien deze noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van taken genoemd in het artikel over adresverstrekkingen op verzoek.

 

  1. Bijzonderheden aangaande de gemeente

Met de inwerkingtreding van versie 3.9 van het Logisch Ontwerp GBA (LO 3.9) heeft de gemeente de mogelijkheid gekregen om voor het bijhouden van persoonsgegevens in de basisregistratie als bedoeld in artikel 1.4 of ten behoeve van een verzoek als bedoeld in artikel 3.22 van de Wet BRP, de hele persoonslijst van een ingeschrevene en de bijbehorende afnemersindicaties te raadplegen.

Hiervoor is een afzonderlijke aansluiting op de basisregistratie personen gerealiseerd.

Het raadplegen van een persoonslijst ten behoeve van de voormelde verantwoordelijkheden van de gemeente wordt gedaan door de afdeling Burger- of Publiekszaken van de gemeente.

In aansluiting bij de gemeentelijke praktijk dient de gemeente de afzonderlijke tabel die is gerealiseerd ten behoeve van de raadpleging van de persoonslijst ook te gebruiken ten behoeve van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen voor uitvoering van de taken die door de afdeling Burger- of Publiekszaken worden uitgevoerd. Dit zijn de volgende taken:

   • Volmachtverlening Kieswet
   • Naturalisatie
   • Burgerlijke stand
   • Uitgifte paspoort niet-ingezetenen (voor zover de gemeente voor deze taak is geautoriseerd)

 

De verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen voor alle andere taken blijft via de autorisatie voor algemene gemeentetaken plaatsvinden.

 1. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de gemeente tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in haar taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gemeente om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de gemeente.

 

 1. Wijzigingen

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van [datum] [nummer] ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van de algehele herziening van de modelautorisatie van gemeenten als afnemer van de basisregistratie personen. De herziening omvat verzoeken van gemeenten tot autorisatiewijziging, het herstellen van fouten en het wegnemen van inconsistenties. Ten gevolge van de herziening hebben wijzigingen plaatsgevonden in de gegevenssets en in de taken waarvoor de gemeente is geautoriseerd.

 

 1. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.

Delen

Scroll naar boven