Invulhulp Artikel 20,21,23,23a,24 onder a

Invulhulp bij het formulier artikel 20, 21, 23, 23a, 24 onder a van het Register paspoortsignaleringen.

MENU:
Opslaan als: Tussentijds opslaan van het formulier is mogelijk
Printen: Printen is mogelijk wanneer alle verplichten velden zijn in-gevuld
Reset: Alle gegevens worden gewist

VRAAG

 1. Te vermelden: Hier betreft het een nieuw signaleringsverzoek
  Te handhaven: Hier gaat het om de handhaving van een bestaande signalering
 2. Hier de gegevens invullen van de persoon die gesignaleerd dient te worden.
 3. Artikel 20: Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze Minister die het aangaat, indien het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken persoon zich door verblijf buiten het Koninkrijk zal onttrekken aan zijn militaire verplichtingen, dan wel zijn vervangende dienstplicht.
  Artikel 21: Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze Minister die het aangaat, indien het gegronde vermoeden bestaat dat een persoon ten aanzien van wie in buitengewone omstandigheden krachtens de wet of landsverordening een verbod geldt het land te verlaten, dit verbod zal overtreden.
  Artikel 23: Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze Minister die het aangaat, indien het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken persoon buiten het Koninkrijk handelingen zal verrichten, die een bedreiging vormen voor de veiligheid en andere gewichtige belangen van het Koninkrijk of een of meerdere landen van het Koninkrijk dan wel de veiligheid van met het Koninkrijk bevriende mogendheden.
  Artikel 23a: Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze Minister die het aangaat, indien naar aanleiding van een daarop betrekking hebbende kennisgeving door een bevoegde autoriteit van een met het Koninkrijk bevriende  mogendheid het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken persoon zich in dat land zal onttrekken aan een tegen hem ingestelde strafvervolging of tenuitvoerlegging van een hem opgelegde straf of maatregel in verband met gedragingen die naar het recht van een van de landen binnen het Koninkrijk een misdrijf opleveren waarvoor een vrijheidsstraf van een jaar of van langere duur kan worden opgelegd.
  Artikel 24 lid a: Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van onze Minister die het aangaat, onderscheidenlijk een met de uitvoering van deze wet belaste autoriteit die het aangaat, indien het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken persoon zich schuldig zal maken aan gedragingen welke naar het recht geldend in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten misdrijven opleveren en tot de strafbaarstelling waarvan een het Koninkrijk bindend verdrag verplicht en hij binnen of buiten het Koninkrijk in de voorafgaande tien jaar wegens zodanige gedragingen of medeplichtigheid daaraan onherroepelijk is veroordeeld.
  LET OP: Één keuzemogelijkheid invullen.
 4. Punt 3 nader toevoegen.
 5. Opname in het Opsporingsregister is alleen mogelijk wanneer betrok-kene in het bezit is van een geldig paspoort.
 6. Wanneer hier ‘ja’ is aangevinkt dan wordt betrokkene in kennis gesteld over de opname in het Register Paspoortsignalering middels een ken-nisgevingbrief.
 7. Hier de contactgegevens invullen van de bevoegde medewerker die verdere informatie over de signalering kan verstrekken. Deze contact-gegevens worden ook aan de burger verstrekt indien ‘ja’ is aangevinkt bij punt 6.
 8. Bij de indienende instantie dient een dossier aanwezig te zijn. Dit dos-sier niet meesturen naar RvIG!

Hier de contactgegevens invullen van de hiertoe bevoegde medewerker. Wanneer geen eigen briefpapier aanwezig is dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid uw logo toe te voegen op het formulier. Na aanvinken van het hokje verschijnt de mogelijkheid de gegevens van de organisatie in te vullen. Voor het toevoegen van het logo dient u te klikken op het vierkant. Het logo dat u hier toevoegt komt links bovenaan op het formulier te staan, en wordt afgedrukt.