ENSIA en de zelfevaluatie PNIK

De Eenduidige Normering Single Information Audit (ENSIA) richt zich op de gemeentelijke verantwoording rond de informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG.

Aanleiding ENSIA

Om de administratieve lasten voor de gemeenten te beperken is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om vermindering van de auditlast. Dit verzoek is de aanleiding voor het project ENSIA.

Wijzigingen zelfevaluatie PNIK

Omdat ENSIA alleen verantwoording aflegt over vragen met betrekking tot informatieveiligheid, blijven de huidige zelfevaluaties paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK) bestaan. De implementatie van ENSIA heeft tot de volgende wijzigingen in het evaluatie-instrument voor gemeenten geleid:

  1. Aanpassingen vragenlijsten zelfevaluatie PNIK
    De vragen over informatieveiligheid zijn uit de vragenlijsten PNIK overgebracht naar de ENSIA-vragenlijst. De vragen in de vragenlijsten over specifieke PNIK-onderwerpen blijven bestaan.
  2. Kwaliteitsmonitor versus ENSIA-tool
    De vragenlijsten met de PNIK-vragen zijn beschikbaar via de Kwaliteitsmonitor. Vragen die specifiek gaan over informatieveiligheid BRP/PNIK zijn beschikbaar via de ENSIA-tool.
  3. Managementrapportage en uittreksel
    De uitkomsten van de  vragen over informatieveiligheid BRP/PNIK en de uitkomsten van de PNIK-vragen zullen na 1 januari 2019 door RvIG in de Kwaliteitsmonitor worden samengevoegd zodat een compleet beeld geschetst wordt van de beveiliging en de processen rondom deze onderwerpen in de managementrapportages en uittreksels.

PNIK-vragen in Kwaliteitsmonitor BIG-vragen in ENSIA-tool
Overzicht data 2018
Vragenlijsten beschikbaar 1 juli 2018 1 juli 2018
Deadline invullen vragenlijst 31 december 2018 31 december 2018
Deadline insturen uittreksel 14 februari 2019 30 april 2019 *

*Collegeverklaring en assurancerapport

Meer informatie

Meer informatie over ENSIA vindt u op de website van ENSIA.