Steekproef uitgevoerde zelfevaluaties paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) controleert ieder jaar bij 35 gemeenten of de zelfevaluaties paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK) een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid.

Steekproef onder 35 gemeenten

Een onafhankelijk onderzoeksbureau controleert namens RvIG of de antwoorden in de zelfevaluaties PNIK naar waarheid zijn ingevuld. Het gaat niet om een beoordeling van individuele gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd via een steekproef onder 35 gemeenten. In dit onderzoek worden ook de antwoorden van de relevante vragen van de ENSIA-vragenlijst meegenomen. De gemeenten worden gekozen door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Gemeenten die 2 jaar op rij in één van beide steekproeven zijn gevallen (BRP en/of PNIK) kunnen het daarop volgende jaar niet getrokken worden. Heeft een gemeente meerdere uitgiftelocaties, dan wordt één locatie getrokken. De openbare lichamen en de aangewezen gemeenten worden niet bij de steekproef betrokken.

Datum
Planning steekproef PNIK 2018 voor gemeenten
15 november 2018 Algemene e-mail aan contactpersonen PNIK voor aankondiging steekproef
7 januari 2019
  • Uiterste datum waarop de brieven aan de burgemeester worden verzonden voor deelname aan de steekproef
  • Afschrift van de brief wordt per e-mail aan de contactpersonen verzonden
14 januari 2019 E-mails voor de gemeenten die niet in de steekproef vallen, worden aan de contactpersonen verzonden
Vanaf 14 januari 2019 Er wordt contact opgenomen voor het maken van een afspraak voor de steekproef met de contactpersonen reisdocumenten
Januari/februari 2019

Uitvoering steekproef PNIK bij 35 gemeenten

April 2019 Terugkoppeling steekproef per individuele gemeente aan de burgemeester