Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Stappen aansluitprocedure BV BSN

Wanneer u als gebruiker wilt aansluiten op de Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) voor het stellen van verificatievragen, moet u de aansluitprocedure doorlopen.

Deze handleiding geeft u in elf overzichtelijke stappen inzicht in het totale aansluittraject. De aansluitprocedure zorgt er daarbij voor dat u op een efficiënte en effectieve manier aansluit op de BV BSN.

Stap 1 Komt de organisatie in aanmerking?

Bepaal of de organisatie gebruik mag maken van de Beheervoorziening Burgeservicenummer (BV BSN).

1.1    Hoe weet ik dat mijn organisatie hiervoor in aanmerking komt?

Allereerst moet de organisatie gebruiker zijn in de zin van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (artikel 1, onderdeel d). De Wet algemene bepalingen BSN kent twee soorten gebruikers:

 • overheidsorganen: met het begrip overheidsorgaan worden bestuursorganen aangeduid uit artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Ministers en organen van provincies, gemeenten en waterschappen vallen hier bijvoorbeeld onder. Personen en instellingen die op grond van het tweede lid van laatstgenoemd artikel niet als bestuursorgaan worden aangemerkt (bijvoorbeeld de Nationale ombudsman) vallen hieronder.
 • niet-overheidsorganen: alleen dan wanneer zij werkzaamheden verrichten waarbij het krachtens de wet het gebruik van het burgerservicenummer is voorgeschreven is het BSN te gebruiken. Bijvoorbeeld zorgaanbieders, onderwijsinstellingen of pensioenfondsen maar bijvoorbeeld ook een werkgever ten behoeve van het verstrekken van salarisinformatie aan de belastingdienst.

Om te bepalen of de organisatie tot een van deze twee categorieën behoort doorloopt u het onderstaande vragenschema:

Image
Schema om te bepalen welk type BV BSN gebruiker de organisatie is

Wanneer u geen gebruiker bent, is het verder doorlopen van dit stappenplan voor u niet relevant.

Verificatievragen

Niet alle gebruikers mogen dezelfde soorten verificatievragen stellen. De BV BSN kent vijf soorten verificatievragen:

 1. Is het nummer een burgerservicenummer? (toetsen geldigheidBSN)
 2. Is het document, met behulp waarvan een persoon zich identificeert, een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1°, 2° of 4°, van de Wet op de identificatieplicht? (toetsen in verkeer zijn van het identiteitsdocument).
 3. Is aan een persoon reeds een BSN toegekend? Zo ja, welk BSN? (opvragen identificerende gegevens op basis van eenBSN)
 4. aan wie is een bepaald BSN toegekend? (opvragen BSN op basis van identificerende gegevens)
 5. Is de combinatie van identificerende gegevens en het BSN correct? (toetsen van de combinatie BSN en identificerendegegevens)

De eerste twee vragen worden ook wel de basisverificatievragen genoemd. Deze twee vragen (1 en 2) mogen alle soorten gebruikers stellen (zie 1.2). Het mogen stellen van de overige drie vragen (3, 4 en 5) is afhankelijk van het soort gebruiker dat u bent (zie 1.3).

1.2    Voor het stellen van welke vragen komt mijn organisatie in aanmerking?

In artikel 14 en 15 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer wordt aangegeven welke vragen u mag stellen. Aan de hand van het onderstaande schema bepaalt u welke verificatievragen de organisatie mag of moet stellen.

Image
Beslisboom welke vragen mag de organisatie stellen aan de BV BSN


Ofwel, iedere gebruiker mag de basisverificatievragen (verificatievraag 1 en 2) stellen. Vraag 1 wordt beantwoord door raadpleging van het Nummerregister. Vraag 2 wordt beantwoord vanuit de achterliggende Documentregisters. Voor de overige drie verificatievragen (3, 4 en 5) komen twee typen organisaties in aanmerking:

 • overheidsorganen
 • organisaties die wettelijk verplicht dan wel bevoegd zijn dit type BSN- verificatievragen te stellen

Deze vragen zijn privacygevoeliger aangezien het antwoord meer gegevens bevat dan alleen geldig of ongeldig. Meer informatie over de gegevens in de antwoorden vindt u in het Logisch ontwerp Bijlage VIII - Notitie Gegevensset.

1.3    Waar vind ik de bevoegdheid of verplichting om de onder 3, 4 en 5 bedoelde verificatievragen te stellen terug?

Die vindt u terug in de regelgeving die op de organisatie van toepassing is. Raadpleeg bij onduidelijkheden een jurist in de organisatie.
Zoals ook uit voorgaande beslisboom is af te leiden, zijn dit de opties wanneer we type gebruiker en verificatievraag met elkaar combineren:

Stap 2 Zoek uit of er een sectorale berichtenvoorziening is

Niet alle organisaties mogen hun vragen rechtstreeks aan de Beheervoorziening BSN stellen. Voor sommige sectoren is er een sectorale berichtenvoorziening, waarvan de sector wettelijk verplicht is gebruik te maken. Gebruikers in deze sectoren moeten zich dan bij hun sectorale berichtenvoorziening aanmelden (zie hiervoor Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, Artikel 17 lid 1). Als er geen wettelijke verplichting bestaat deze sectorale berichtenvoorziening te gebruiken, heeft de gebruiker de keuze om al dan niet zelf op de Beheervoorziening BSN aan te sluiten.

Op dit moment bestaan:

 • de Berichtenvoorziening voor de strafrechtsketen
 • de sectorale berichtenvoorziening voor de zorg (SBV-Z). Meer informatie over de SBV-Z vindt u op de website SBV-Z: BSN in de zorg, onze zorg. Ten aanzien van de inhoud van deze website neemt u contact op met het algemene nummer 0900 2324342.

Om uit te zoeken of er in uw sector of branche mogelijk ook plannen zijn om een sectorale berichtenvoorziening op te zetten neemt u contact op met uw brancheorganisatie of het verantwoordelijke ministerie. Als u verplicht bent uw verificatievragen via een sectorale berichtenvoorziening te stellen, dan is het verder doorlopen van dit stappenplan voor u niet relevant. U moet contact opnemen met uw sectorale berichtenvoorziening.

Stap 3 Bepaal de interne consequenties

Onder interne consequenties verstaan we de consequenties voor uw werkprocessen, de overige organisatorische consequenties en de financiële en technische consequenties van de invoering van het BSN en aansluiting op de Beheervoorziening BSN (BV BSN).

Bij het uitwisselen van de verificatievraag en -antwoord heeft de organisatie een berichtenvoorziening nodig. U moet zelf beslissen of u een dergelijke berichtenvoorziening bouwt, laat bouwen of een berichtenvoorziening BSN aanschaft bij een leverancier. Wilt u zelf een berichtenvoorziening bouwen of meer weten over de technische consequenties? Bekijk dan het Logisch Ontwerp  van de BV BSN.

Het Logisch Ontwerp BV BSN is bedoeld voor de technische specialist in de organisatie die verantwoordelijk is voor de bouw van een berichtenvoorziening. In het Logisch Ontwerp staan onder meer de eisen waaraan een berichtenvoorziening moet voldoen om te communiceren met de BV BSN. Naast raadpleging van het Logisch Ontwerp BV BSN vindt u meer technische informatie op onze website. U kunt uiteraard ook contact opnemen met het contactcentrum op telefoonnummer 088 900 1000.

Stap 4 Meld de organisatie aan voor aansluiting

Meld de organisatie aan voor aansluiting op de Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN). Gebruik hiervoor het aanmeldformulier. Bij dit formulier zit een duidelijke invulinstructie. Vul het formulier volledig (digitaal) in en verstuur het (digitaal of per post) naar de beheerorganisatie van de BV BSN. Voeg een document toe waaruit de tekenbevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt zoals een kopie van een mandaatbesluit of een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

De wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie moet het aanmeldformulier namelijk ondertekenen. Als er geen mandaatbesluit voorhanden is moet een gemeente de aanmelding bijvoorbeeld laten ondertekenen door de burgemeester of de gemeentesecretaris. Bij de beoordeling van uw aanmelding zal de beheerorganisatie BV BSN de tekenbevoegdheid verifiëren.

Bevoegdheid wettelijk vertegenwoordigen organisatie

Voor niet-overheidsorganen blijkt de bevoegdheid bijvoorbeeld uit de statuten en/of de registratie bij de Kamer van Koophandel. Voor ministeries of overige bestuursorganen is de vertegenwoordigingsbevoegdheid vastgelegd in een mandaatbesluit.

Stap 5 Ontvang bevestiging voortzetting procedure tot aansluiting

Als duidelijk is dat de organisatie inderdaad een wettelijke grondslag heeft om als gebruiker de Beheervoorziening BSN te bevragen, ontvangt u een schriftelijke bevestiging dat de procedure tot aansluiting zal worden voortgezet. In de brief leest u tevens dat u voor het vervolgtraject een PKIoverheid-Certificaat nodig heeft. Deze moet de organisatie zelf aanvragen. Zie de nadere uitleg bij stap 6 over het PKIoverheid-Certificaat.

Stap 6 Berichtenvoorziening, PKIo-certificaat en test

Draag zorg voor een berichtenvoorziening, vraag een PKIoverheid-Certificaat aan en voer de test uit.

In deze stap komt het aan op de technische realisatie. Er bestaan twee mogelijkheden om een berichtenvoorziening te realiseren:

 • Koop een berichtenvoorziening in bij een leverancier en koppelt deze aan of bedt deze in in uw huidige syste(e)m(en).
 • Bouw zelf een berichtenvoorziening (of laat dit doen).

Afhankelijk van wat u besloten heeft bij stap 3 maakt u een keuze. De berichtenvoorziening moet wel in een eigen en beveiligde omgeving worden geplaatst. De netwerktoegang tot de Beheervoorziening BSN (BV BSN) is niet mogelijk via het openbare internet. Toegang is momenteel alleen mogelijk via een aansluiting op Gemnet.

De technische eisen waaraan elke berichtenvoorziening van gebruikers moet voldoen, zijn vastgelegd in het logisch ontwerp BSN. Alleen wanneer aan deze eisen is voldaan mag er met de BV BSN worden gecommuniceerd.

Proefomgeving

Voordat de organisatie wordt aangesloten op de BV BSN, moet worden getoetst of de berichtenmodule van de organisatie werkt volgens de daarvoor geldende afspraken. Voor deze toets heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) een proefomgeving beschikbaar die te benaderen is via het internet. Wij adviseren u om de berichtenmodule gestructureerd te testen volgens een door de organisatie op te stellen testplan.

PKIoverheid-Certificaat

RvIG heeft besloten voor het testen van het berichtenverkeer gebruik te maken van het PKIoverheid-Certificaat. Het betreft hier een Services Certificaat (type Organisatie) die de organisatie zelf moet aanschaffen. De organisatie heeft dit PKI-Overheidcertificaat straks ook nodig voor de productieomgeving van de BV BSN.

De levertijd voor het PKIoverheid-Certificaat is minimaal 3 weken (behalve als de organisatie alle gegevens in één keer goed heeft aangeleverd). Als de organisatie reeds 'abonnee' is bij de leverancier kan de levertijd worden bekort.

Het PKIoverheid-Certificaat is te verkrijgen bij de dienstverleners van PKIoverheid-Certificatie ook wel Certificate Service Providers (CSP's) genoemd. Er is een lijst met CSP's beschikbaar.

Installeren, activeren en autoriseren certificaat

Na ontvangst van het certificaat moet de organisatie deze installeren en activeren op de server die wordt verbonden met de BV BSN. Het contact met de BV BSN verloopt via een beveiligde verbinding. Voordat de organisatie de BV BSN kan bevragen, moet daarom eenmalig het PKI-Overheidcertificaat (publieke sleutel) worden verstrekt aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens om het systeem van de organisatie te autoriseren voor het BV BSN-systeem. Het certificaat verzendt u per mail naar info@rvig.nl. Let op, het bestand dat u verzendt moet de extensie
.cer of .pem hebben.

Het certificaat wordt vervolgens geregistreerd in de proefomgeving BV BSN. Zodra registratie heeft plaatsgevonden, ontvangt u bericht dat u kunt starten met testen. Tevens ontvangt u een verwijzing naar de regels voor gebruik van de aansluiting op de BV BSN en een beschrijving van de aansluittoets.

Stap 7 Voer de aansluittoets uit

Op basis van de beschrijving aansluittoets voert u de aansluittoets uit. Die toets houdt in dat u een (volledig voorgeschreven) testscenario doorloopt in de proefomgeving.

Stap 8 Ontvang bevestiging positief resultaat aansluittoets

Als de organisatie de aansluittoets met goed gevolg heeft doorlopen, dan doet u daarvan per mail (info@rvig.nl) melding bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. De organisatie ontvangt vervolgens een bevestiging met de mededeling dat het eerder ontvangen PKIoverheid-Certificaat nu tevens op de productieomgeving Beheervoorziening Burgerervicenummer is geregistreerd. U ontvangt daarbij ook de gegevens voor de gebruikersinterface. U realiseert nu de technische aansluiting op de productieomgeving BV BSN .

Stap 9 Proefbevraging

Start de proefbevraging voor de Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN).

De proefomgeving waarin u de test en aansluittoets heeft uitgevoerd gebruikt u nu om uw medewerkers op te leiden (ook wel de proefbevraging genoemd). Als uw medewerkers zijn opgeleid, is de organisatie klaar om vragen te stellen aan de BV BSN in de productieomgeving.

Stap 10 Productiebevraging

Start de productiebevraging.
De organisatie is nu gereed om op de gewenste aansluitdatum te starten met de productiebevraging.

Stap 11 Evalueer de aansluitprocedure en het gebruik

De organisatie is nu aangesloten op de Beheervoorziening BSN (BV BSN). Mogelijk hebben de aansluitprocedure en/of het gebruik van de Beheervoorziening Burgerservicenummer vragen bij u opgeroepen of zijn er nog onduidelijkheden.
Mocht dit het geval zijn, neemt u daarover dan contact op met onze servicedesk op telefoonnummer 088 900 1000 of per mail (info@rvig.nl).

Meer informatie over het Burgerservicenummer vind je op deze website.

Delen

Scroll naar boven