Missie en visie

Onze Missie

RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens.

Onze Visie

In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van essentieel belang.

RvIG:

  • voor uitstekende dienstverlening
  • samen met ketenpartners
  • toekomstbestendig door innovatie
  • voor burgers
  • zowel analoog als digitaal

Persoonsgegevens, reisdocumenten en het burgerservicenummer (BSN)

RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. We geven de burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens. En we beheren de reisdocumenten van het koninkrijk.

Een belangrijke rol in overheidstaken

De dienstverlening van RvIG speelt daarmee een belangrijke rol in veel taken van de overheid. Gemeenten, bestuursorganen en particuliere organisaties met een publieke taak vertrouwen voor de uitvoering van hun taken op gegevens van RvIG.

De paspoorten en identiteitskaarten die RvIG uitgeeft zorgen voor betrouwbare identificatie van personen. Niet alleen aan de grens, maar ook bij de registratie van persoonsgegevens of bijvoorbeeld de aanvraag van een uitkering. Misbruik van persoonsgegevens wordt daarmee tegengegaan.

De hoogste eisen

RvIG moet daarbij voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van privacy, gegevensbeveiliging en procedures voor de uitwisseling van gegevens. Alleen organisaties die daarvoor toestemming hebben, mogen persoonsgegevens inzien. En ze krijgen alleen die gegevens die ze nodig hebben voor hun taken. Paspoorten en identiteitskaarten moeten zo goed mogelijk worden beveiligd tegen misbruik.

Nieuwe ontwikkelingen

Innovatie speelt daarbij steeds een centrale rol. Zo ontwikkelt RvIG nieuwe software voor reisdocumenten en verbetert het aanvraag- en uitgifteproces. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van de elektronische identiteitskaart, waarmee burgers zich online kunnen identificeren. Zowel in nationaal als internationaal verband spelen we een belangrijke rol bij de ontwikkeling van systemen om betrouwbaar gegevens uit te wisselen tussen burger en overheid. 

Betrouwbaarheid en deskundigheid

Betrouwbaarheid en deskundigheid staan voorop in de dienstverlening van RvIG. Technisch specialisten werken dagelijks aan een steeds betere beveiliging van de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. Inhoudelijk deskundigen adviseren beleidsmakers over wet- en regelgeving. Ze luisteren naar de gebruikers van de systemen en signaleren maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het beleid rond identiteitsgegevens. In samenwerking met gemeenten en afnemers wordt de dienstverlening aan burgers steeds verder verbeterd.

Samen zorgen deze specialisten er voor dat het Nederlandse systeem voor identiteitsgegevens tot de betrouwbaarste en veiligste van de wereld behoort. En we werken er hard aan om dat zo te houden.