Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van je worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Feitelijk wordt deze verantwoordelijkheid ingevuld door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), die een aantal taken uitvoert namens de minister van BZK. RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van persoonsgegevens. RvIG is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Je kunt RvIG hierop aanspreken.

Waarvoor gebruikt RvIG mijn gegevens?

RvIG verwerkt persoonsgegevens voor de volgende werkterreinen:

Basisregistratie personen (BRP)

Gemeenten beheren persoonsgegevens van inwoners van Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP).  RvIG is verantwoordelijk voor de gegevens van niet-ingezetenen. Deze worden beheerd in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), die onderdeel is van de BRP. Inwoners van Nederland zijn verplicht om veranderingen in hun persoonsgegevens door te geven aan de gemeente waar ze wonen. Gemeenten verwerken deze gegevens via hun eigen computersysteem in de BRP.

Als je ingezetene bent van een Nederlandse gemeente zijn jouw gegevens opgenomen in de BRP. Bij de gemeente kun je om inzage van je persoonsgegevens in de BRP verzoeken en kun je informatie krijgen over de ontvangers van je gegevens uit de BRP. Ook digitaal kun je hierover informatie vinden: zie Mijnoverheid.nl en Rijksoverheid.nl.

Als je geen ingezetene bent van een Nederlandse gemeente, kunnen je gegevens opgenomen zijn in de RNI. Inzage van je gegevens kun je vragen bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen (RNI-loket).

Alle overheidsinstanties moeten de BRP gebruiken voor uitvoering van hun taken. Daarom is het voor het uitvoeren van taken belangrijk dat er een correcte registratie van persoonsgegevens is.

Om te zorgen dat deze gegevens juist zijn en blijven zijn er verschillende instrumenten. Een daarvan is De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) RvIG voert deze taak uit namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. RvIG stuurt adressen voor onderzoek naar gemeenten. Deze adressen worden met behulp van algoritmen, profielen, gemaakt. Hoe deze profielen werken kunt u terugvinden in het algoritmeregister van de overheid.

Beheervoorziening BSN (BV BSN)

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de BRP. De overheid gebruikt het BSN bij de verwerking van persoonsgegevens en in contact met de burger. Een BSN is een zogenaamd 'informatieloos' nummer. Dit betekent dat er geen persoonlijke informatie, bijvoorbeeld iemands geboortedatum, in het BSN verwerkt is. Een persoon is daarom niet te herkennen aan een BSN.

De Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) is het geheel van voorzieningen dat zorgt voor het beheer van het BSN. In de BV BSN staan enkele persoonsgegevens (waaronder het BSN) die ook zijn opgenomen in de BRP. De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) maakt het mogelijk dat organisaties die werken met het BSN (zoals gemeenten of andere overheidsorganisaties) toegang krijgen tot de BV BSN.

Basisregister reisdocumenten

Het Basisregister Reisdocumenten bevat Nederlandse reisdocumenten die niet meer in omloop mogen zijn omdat ze van rechtswege zijn vervallen. RvIG beheert het Basisregister. Toegang hebben alleen bestuursorganen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken op basis van de Paspoortwet.

Als je reisdocument niet meer in omloop mag zijn omdat het van rechtswege is vervallen, worden persoonsgegevens van jou verwerkt in het Basisregister reisdocumenten.

Register paspoortsignaleringen (RPS)

In het Register paspoortsignaleringen (RPS) zijn de gegevens opgenomen van personen aan wie geen paspoort verstrekt mag worden. En personen van wie het paspoort vervallen verklaard is.

In het RPS worden alleen personen opgenomen die op grond van de Paspoortwet aanspraak maken op een Nederlands reisdocument. Dit kunnen ook personen zijn met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Een aantal instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, mogen een persoon in dit register laten opnemen. Er zijn verschillende wettelijke gronden om een persoon op te nemen in het RPS. Deze gronden richten zich op het beschermen van een fundamenteel belang van de samenleving. RvIG beheert het RPS.

Als je een brief hebt ontvangen over opname van jouw persoonsgegevens in het RPS, worden je gegevens in het RPS verwerkt.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)

Bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI), ondergebracht bij RvIG, kunnen burgers terecht voor: 

 • het melden van identiteitsfraude;
 • tips om identiteitsfraude te voorkomen;
 • advies en ondersteuning als men slachtoffer is van identiteitsfraude.

Als je een melding hebt gedaan bij het CMI, worden jouw persoonsgegevens door het CMI verwerkt.

Hoe bewaart RVIG mijn gegevens?

Op grond van de AVG mag RvIG je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor je gegevens zijn verzameld. Na verloop van de bewaartermijn worden je gegevens vernietigd of geanonimiseerd. In sommige gevallen volgen de bewaartermijnen uit de wet, in andere gevallen stelt het ministerie van BZK die vast.

In bepaalde gevallen komen de gegevens op grond van de Archiefwet in aanmerking voor archivering in het algemeen belang. In dat geval worden de gegevens na verloop van tijd overgebracht naar het Nationaal Archief.

Hoe beschermt RVIG mijn gegevens (beveiliging)?

RvIG voldoet aan de AVG door passende maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Hiervoor heeft RvIG onder meer de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen:

 • De beveiliging van de gegevens voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan informatiebeveiliging.
 • De gegevens worden opgeslagen in een speciaal, streng beveiligd computercentrum.
 • Het transport van de gegevens gebeurt via een besloten netwerk (geen internet) en tijdens het transport worden de gegevens versleuteld.
 • Uitsluitend bevoegde medewerkers hebben toegang tot de gegevens, met gebruik van een beveiligde persoonsgebonden pas en een wachtwoord.
 • Alle handelingen van deze medewerkers worden opgeslagen, zodat later te achterhalen is wie wat gedaan heeft in de computersystemen.
 • Alle beveiligingsvoorschriften worden regelmatig gecontroleerd, zowel door RvIG zelf als door externe beveiligingsspecialisten.

Welke rechten heb ik?

Op grond van de AVG heb je mogelijk recht op:

 • inzage in je gegevens;
 • correctie en verwijdering van je gegevens;
 • het wissen van je gegevens;
 • beperking van het gebruik van je gegevens
 • bezwaar tegen de gegevensverwerking.

Er kunnen (wettelijke) redenen zijn waarom jouw verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, zullen wij dit goed aan je uitleggen. Zie daarvoor de specifieke informatie van de hierboven genoemde werkterreinen.  

Je verzoek op grond van de AVG kun je indienen door een brief te sturen naar het ministerie van BZK, postbus 20011, 2500 EA Den Haag of via het contactformulier.

Je ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op jouw verzoek. Als je het niet eens bent met de beslissing kun je hiertegen bezwaar en beroep instellen. Op Rijksoverheid.nl vind je meer informatie over bezwaar en beroep.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je hebt het recht om bij de autoriteit een klacht over BZK in te dienen. Dat kan online, of bel 0900 - 2001 201. 

Meer informatie

Meer informatie over de privacywetgeving vind je op Rijksoverheid.nl. Meer informatie over de werkterreinen van RvIG vind je op www.rvig.nl en www.rijksoverheid.nl.

Contact

Heb je vragen aan RvIG? Stel je vraag aan de Frontoffice van RvIG.

Telefoon: 088 900 1000 (lokaal tarief).

Vanuit het buitenland bel je naar: 00 31 88 900 1000. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@rvig.nl.

De Frontoffice is bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Het ministerie van BZK heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. Je kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

Website RvIG

Persoonsgegevens die je opgeeft op rvig.nl, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor je ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving. Meer informatie over privacy vind je op Rijksoverheid.nl.

Scroll naar boven