Overslaan en naar de inhoud gaan

Akten

Het Burgerlijk Wetboek BES boek 1, waarin het opmaken van een akte met betrekking tot een levenloos geboren kind is geregeld, stelt geen specifieke eisen en voorwaarden om een dergelijke akte te kunnen opmaken.
De ambtenaar van de burgerlijke stand beslist of hij over voldoende informatie en/of bewijsstukken (zoals een verklaring van de verloskundige of het ziekenhuis) beschikt. Ambtenaren zullen ruimhartig met deze voorwaarden omgaan. Dit is omdat een doodgeboren kind een ingrijpende gebeurtenis is en de registratie geen rechtsgevolgen heeft voor de aanvrager.

Nee, dit verzoek kan worden gedaan, zelfs al is dat jaren na het opmaken van de akte. Het verzoek moet worden gedaan door de ouder zelf.

Nee, er zijn geen wettelijke eisen voor de duur van de zwangerschap. De ambtenaar van de burgerlijke stand bepaalt in elk individueel geval of een akte op basis van de door de ouder verschafte informatie kan worden opgemaakt.

Ouders kunnen alsnog het verzoek doen om een akte van levenloos geboren te laten opmaken bij de burgerlijke stand van het eiland waar het kind is geboren. De ambtenaar zal daartoe overgaan nadat hij heeft vastgesteld dat er daadwerkelijk een doodgeboren kind ter wereld is gekomen. De wetgever vraagt aan de ambtenaar om ruimhartig hiermee om te gaan. Indien er geen akte overlegd kan worden kan er een verklaring onder eed of belofte worden afgenomen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand beslist of hij over voldoende informatie en bewijsstukken beschikt om een akte van de burgerlijke stand op te maken (artikel 1:18 BW BES). De ambtenaar kijkt naar elk individueel geval. Als er geen akte van levenloos geboren kind is opgemaakt en de ouders wensen dat alsnog, dan zal de ambtenaar dat doen nadat hij heeft vastgesteld dat er daadwerkelijk een levenloos geboren kind ter wereld is gekomen. Hij is hier, als bestuursorgaan, toe bevoegd en kan hierdoor een verklaring onder eed laten afleggen. De regering vertrouwt erop dat daar ruimhartig mee wordt omgegaan.

Het is mogelijk om, op basis van de akte van levenloos geboren kind, het kind in de PIVA op de persoonslijst van de verzoekende ouder bij te laten schrijven. Ook kinderen die in het buitenland zijn geboren en een aantal jaren hebben geleefd maar voor verhuizing naar BES zijn overleden, kunnen op verzoek van de ouder op het persoonslijst worden bijgeschreven.
Het staat de ouders vrij om (via de rechter) de akte van levenloos geboren te laten vervangen in een akte van geboorte en een akte van overlijden.

Ja, dat kan als een kind zelf niet in de PIVA stond ingeschreven. Bijvoorbeeld wanneer een kind is overleden voordat de ouders op de BES kwamen wonen. Het kind is dan niet ingeschreven geweest op de BES. Ouders kunnen vanaf 1 januari 2022 verzoeken om de gegevens van dit kind op hun eigen persoonslijst op te laten nemen. Het kind krijgt daarmee geen eigen persoonslijst. Als het overleden kind al wel zelf in de PIVA stond ingeschreven, staan de gegevens over dat kind al op de persoonslijst van de ouders, een verzoek is dan niet nodig.

Scroll naar boven