Registratie Niet-ingezetenen (RNI)

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de RNI. Inschrijven in de RNI of het wijzigen van persoonsgegevens kan bij een loketgemeente of een Aangewezen bestuursorgaan.

Inschrijven of gegevens wijzigen in de RNI

De RNI is bedoeld voor personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Ook mensen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen zich inschrijven in de RNI.

RvIG schrijft zelf geen mensen in en wijzigt geen persoonsgegevens in de RNI. Inschrijven in de RNI kan bij de 19 RNI-loketten verspreid over Nederland.

Deze loketten kunnen verder

  • de persoonsgegevens wijzigen
  • inzage geven in persoonsgegevens
  • afschriften en uittreksels verstrekken

Inschrijving in de RNI door een bestuursorgaan

Omdat niet-ingezetenen veelal buiten Nederland wonen kunnen bestuursorganen ook personen inschrijven in de RNI. Het gaat daarbij om de volgende bestuursorganen:

  • Belastingdienst
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • CAK
  • Buitenlandse Zaken (voor geprivilegieerden)

De bestuursorganen zijn door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen om informatie aan te leveren aan de RNI. Deze bestuursorganen worden in de wet Aangewezen bestuursorganen (ABO’s) genoemd.

Bijhouden van gegevens in de RNI door bestuursorganen

ABO’s zijn niet verplicht om alle personen uit de eigen registratie in te laten schrijven in de RNI. Maar wanneer de persoon eenmaal in de RNI is ingeschreven, dan is de ABO verplicht om wijzigingen in de gegevens door te geven.

Zusterorganisaties van bestuursorganen in het buitenland

Bestuursorganen verzamelen de gegevens van personen in het buitenland niet altijd zelf. Ook zusterorganisaties in het buitenland mogen de identiteit van een persoon vaststellen en gegevens verzamelen. Met verschillende landen zijn verdragen gesloten waarin die samenwerking is vastgelegd.

Paspoort en identiteitskaart als controle

Bij het inschrijven en aanpassen van persoonsgegevens speelt identificatie altijd een belangrijke rol. Gemeenten en de RNI-loketten mogen persoonsgegevens alleen aanpassen wanneer de persoon zich kan identificeren met een identiteitsbewijs.