Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur
Zoeken in

Formulier artikel 20, 21, 23, 23a en 24 lid a Paspoortwet

Verzoek tot opneming of handhaving in het Register paspoortsignaleringen (artikel 20, 21, 23, 23a, 24 onder a Paspoortwet).

Invulinstructies

Hieronder vind je de invulinstructies voor het formulier Verzoek (artikel 20, 21, 23, 23a, 24 onder a) tot opneming of handhaving in het register paspoortsignaleringen.

Menu

 • Opslaan als: Tussentijds opslaan van het formulier is mogelijk.
 • Printen: Printen is mogelijk wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld.
 • Reset: Alle gegevens worden gewist.

Vragen

 1. Op te nemen: Het gaat hier om een nieuw signaleringsverzoek. Te handhaven: Het gaat hier om een handhaving van een bestaande signalering.
 2. Hier de gegevens invullen van de persoon die gesignaleerd moet worden.
 3. Artikel 20: Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze Minister die het aangaat, indien het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken persoon zich door verblijf buiten het Koninkrijk zal onttrekken aan zijn militaire verplichtingen, dan wel zijn vervangende dienstplicht.

  Artikel 21: Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze Minister die het aangaat, indien het gegronde vermoeden bestaat dat een persoon ten aanzien van wie in buitengewone omstandigheden krachtens de wet of landsverordening een verbod geldt het land te verlaten, dit verbod zal overtreden.

  Artikel 23: Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze Minister die het aangaat, indien het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken persoon buiten het Koninkrijk handelingen zal verrichten, die een bedreiging vormen voor de veiligheid en andere gewichtige belangen van het Koninkrijk of een of meerdere landen van het Koninkrijk dan wel de veiligheid van met het Koninkrijk bevriende mogendheden.

  Artikel 23a: Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze Minister die het aangaat, indien naar aanleiding van een daarop betrekking hebbende kennisgeving door een bevoegde autoriteit van een met het Koninkrijk bevriende mogendheid het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken persoon zich in dat land zal onttrekken aan een tegen hem ingestelde strafvervolging of tenuitvoerlegging van een hem opgelegde straf of maatregel in verband met gedragingen die naar het recht van een van de landen binnen het Koninkrijk een misdrijf opleveren waarvoor een vrijheidsstraf van een jaar of van langere duur kan worden opgelegd.

  Artikel 24 lid a: Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van onze Minister die het aangaat, onderscheidenlijk een met de uitvoering van deze wet belaste autoriteit die het aangaat, indien het gegronde vermoeden bestaat dat de betrokken persoon zich schuldig zal maken aan gedragingen welke naar het recht geldend in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten misdrijven opleveren en tot de strafbaarstelling waarvan een het Koninkrijk bindend verdrag verplicht en hij binnen of buiten het Koninkrijk in de voorafgaande tien jaar wegens zodanige gedragingen of medeplichtigheid daaraan onherroepelijk is veroordeeld. LET OP: Eén keuzemogelijkheid invullen. Punt 3 nader toelichten.
  Opname in het Executie & Signalering (E&S) systeem is alleen mogelijk wanneer betrokkene in het bezit is van een geldig paspoort.
   
 4. Vul hier nadere toelichting in op het verzoek.
 5. Opname in het Executie & Signalering (E&S) systeem is alleen mogelijk wanneer betrokkene in het bezit is van een geldig paspoort.
 6. Bij de indienende instantie moet een dossier aanwezig zijn. Dit dossier niet meesturen naar RvIG!
 7. Hier de contactgegevens invullen van de tot ondertekening bevoegde medewerker.

Ondertekening

Desgewenst kun je de handtekening als JPG-format invoegen. Het is ook mogelijk om het formulier na het afdrukken te voorzien van een natte handtekening. Je moet het formulier op eigen briefpapier printen. Wanneer geen eigen briefpapier aanwezig is dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid jullie eigen logo toe te voegen op het formulier. Na aanvinken van het hokje verschijnt de mogelijkheid de gegevens van de organisatie in te vullen. Voor het toevoegen van het logo moet je klikken op het vierkant. Het logo dat je hier toevoegt komt links bovenaan op het formulier te staan, en wordt afgedrukt.

Download het formulier

Delen

Scroll naar boven