Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruik van persoonsgegevens voor de Basisregistratie personen (BRP)

Op deze pagina lees je welke gegevens van je worden verwerkt voor de Basisregistratie Personen, voor welk doel en op welke manier.

Gebruik van persoonsgegevens voor de Basisregistratie personen (BRP)

Welke gegevens verwerkt RvIG van mij?

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert de Registratie niet-ingezetenen (RNI). RvIG doet dit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast is RvIG verantwoordelijk voor de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP). Deze bestaat onder meer uit een kopie van alle persoonslijsten die in de gemeentelijke voorzieningen zijn opgeslagen. RvIG verwerkt alle persoonsgegevens op de persoonslijsten van personen die in de BRP staan.

Waarvoor gebruikt RvIG mijn gegevens?

RvIG verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

 • registratie en beheer van de RNI;
 • het beheer van de centrale voorzieningen van de BRP;
 • het bevorderen van de kwaliteit van de BRP-gegevens, waaronder de verwerking van gegevens in het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA);
 • het verstrekken van in de BRP opgenomen gegevens aan (semi-)overheidsorganisaties, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun wettelijke taak.

Op grond waarvan verwerkt RvIG mijn gegevens?

RvIG moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van dit artikel mogen jouw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid onder c AVG). De Wet BRP verplicht RvIG tot het beheer van de BRP, het bewaken van de kwaliteit van BRP-gegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan (semi-)overheidsorganisaties.

Hoe komt RVIG aan mijn gegevens?

Je bent verplicht je in te schrijven bij de gemeente waar je woont. De persoonsgegevens die de gemeente registreert worden dan ook in de centrale gegevensverzameling van de BRP opgenomen. Woon je niet in Nederland, dan kun je je inschrijven als niet-ingezetene. Gegevens over niet-ingezetenen worden ook in de BRP geregistreerd, in de zogeheten Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit vindt plaats bij een RNI-loket, via de laatste woongemeente bij emigratie of door middel van een aangewezen bestuursorgaan (ABO). ABO’s zijn door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen om informatie aan te leveren aan de RNI.

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

De gegevens in de BRP worden gebruikt door geautoriseerde (semi-)overheidsorganisaties die voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken persoonsgegevens nodig hebben. De Belastingdienst, het UWV en pensioenfondsen zijn voorbeelden van organisaties die gebruik mogen maken van persoonsgegevens in de BRP. Deze (semi-)overheidsorganisaties krijgen uitsluitend die gegevens uit de BRP verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun publieke taak. De autorisatiebesluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant en zijn te raadplegen via de website Publicaties.rvig.nl.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

De LAA is een samenwerking van overheidsinstanties die werken aan het herkennen en herstellen van incorrecte adresgegevens in de BRP. Dat is belangrijk omdat alle overheidsinstanties adresgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken uit de BRP halen. Als mensen verkeerd geregistreerd staan, kan de overheid ze niet bereiken. Dat kan gevolgen hebben bijvoorbeeld doordat mensen zorg en eventuele toeslagen mislopen, dat mensen ten onrechte overheidsgeld krijgen of dat boetes niet geïnd kunnen worden.
Door centraal informatie te delen ontwikkelen de samenwerkende organisaties signalen van mogelijk onjuiste adresgegevens. Deze signalen worden ontwikkeld op basis van een risicoprofiel. Een risicoprofiel beschrijft een veelvoorkomende onwenselijke situatie waardoor bij een organisatie twijfel bestaat over de juistheid van een adres. Hoe deze risicoprofielen werken kun je terugvinden in het algoritmeregister van RvIG.  
RvIG is, namens de Minister van BZK, wettelijk bevoegd om voor LAA persoonsgegevens te verwerken en daarbij gebruik te maken van deze risicoprofielen. Ook is de minister bevoegd om deze gegevens te delen met gemeenten en gebruikers van de BRP. Dat betekent dat zowel gemeenten als specifieke overheidsinstanties mogelijk je gegevens in het kader van LAA verwerken. Je kunt op de websites van deze organisaties, veelal in de privacyverklaring, lezen hoe dat gebeurt en op welke manier je van jouw rechten gebruik kunt maken.

Hoe lang bewaart RvIG mijn gegevens?

Persoonsgegevens in de BRP worden voor altijd bewaard.

Welke rechten heb ik als het gaat om mijn gegevens in de BRP en de RNI?

De AVG is niet volledig van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden op grond van de Wet BRP. Bepaalde AVG-rechten worden specifiek in de Wet BRP geregeld. Dit heeft tot gevolg dat sommige rechten worden beperkt of uitgesloten. Zo bestaat er geen recht op beperking van gegevensverwerking. De essentiële functie die de BRP (waar de RNI onderdeel van is) heeft als centrale en primaire informatiebron voor de overheid, verhindert dit. Bij uitoefening van dit recht zou de informatiestroom binnen de overheid ernstig worden gehinderd, terwijl de betreffende gegevens juist noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taken van RvIG.
Woon je in Nederland, dan kun je je voor het uitoefenen van jouw AVG-rechten wenden tot de gemeente waar je woont. Sta je geregistreerd in de RNI, dan kun je terecht bij een RNI-loket.
Een LAA-signaal kan aanleiding geven tot een adresonderzoek van de gemeente. De gemeente legt het onderzoek en de bevindingen vast in een onderzoeksdossier. Dit onderzoeksdossier wordt beheerd door de gemeente. Op grond van de AVG is het mogelijk om inzage te verkrijgen in het onderzoeksdossier waarin je gegevens voorkomen, je kunt je hiervoor wenden tot de gemeente waar je ingeschreven staat.

Je kunt de hierna genoemde AVG-rechten uitoefenen:

 • inzage in jouw gegevens (artikel 2.81 / 2.55 Wet BRP / art. 15 AVG)
 • correctie van jouw gegevens (artikel 2.81 / 2.58 Wet BRP / art. 16 AVG)
 • wissing van jouw gegevens (artikel 2.81 / 2.58 Wet BRP / art. 17 AVG)

Het recht op gegevenswissing is nauw verbonden met het recht op correctie en zal met name uitgeoefend kunnen worden met het doel foutieve gegevens te wissen. De aard van de BRP verzet zich tegen een algemeen recht op het wissen van (correcte) BRP-gegevens.

Je hebt geen recht op:

 • beperking van gegevensverwerking (artikel 2.58a Wet BRP / art. 18 AVG)
 • Dit is hierboven toegelicht
 • overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
 • Dit recht is niet van toepassing omdat er geen gegevens verwerkt worden op basis van toestemming
 • bezwaar (artikel 21 AVG)

Het recht op bezwaar geldt niet omdat de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting.

Hoe kan ik een verzoek indienen op grond van de AVG?

Je verzoek op grond van de AVG kun je indienen via het contactformulier of door een schriftelijk verzoek te sturen naar:
 
Ministerie van BZK
CIO/AVG
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Vermeld in je brief minimaal:

 • je naam
 • je adres
 • welke gegevens je wilt inzien en/of welke gegevens je wilt laten wijzigen

Voordat aan je verzoek kan worden voldaan moet het ministerie van BZK jouw identiteit kunnen vaststellen. Voeg daarom een kopie van je geldige identiteitsbewijs bij jouw verzoek.
Je ontvangt in principe binnen 1 maand een beslissing op jouw verzoek. Dit is in overeenstemming met artikel 12 lid 3 AVG. Als je het niet eens bent met de beslissing kun je achtereenvolgens bezwaar maken en beroep instellen bij de rechtbank. Meer informatie over bezwaar en beroep vind je op Rijksoverheid.nl.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als je het niet eens bent met de manier waarop RvIG omgaat met jouw persoonsgegevens of jouw verzoek afhandelt, kun je een klacht indienen bij het ministerie van BZK, via het hierboven vermelde adres.
Als je vervolgens niet tevreden bent met de manier waarop BZK met jouw klacht omgaat, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie over hoe je dit doet, vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven