Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruik van persoonsgegevens voor het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)

Op deze pagina lees je welke gegevens worden verwerkt voor het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude, voor welk doel en op welke manier.

Welke persoonsgegevens verwerkt RvIG van mij?

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). Het gaat om de volgende gegevens van de melder: geslachtsnaam, voornaam, adres, land, geboortedatum, nationaliteit, e-mailadres en telefoonnummer. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor gebruikt RvIG mijn gegevens?

RvIG verwerkt jouw persoonsgegevens in verband met de volgende doelstellingen en taken:

 • de burger adviseren en ondersteunen bij het tegengaan van ongewenste gevolgen van fouten in en fraude en/of misbruik met zijn of haar persoonsgegevens;
 • de burger adviseren en ondersteunen bij het herstellen van fouten in zijn of haar persoonsgegevens;
 • de burger informatie verstrekken over identiteitsfraude en -fouten in persoonsgegevens in overheidsregistraties. 

Op grond waarvan verwerkt RvIG mijn gegevens?

RvIG moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het toegestaan om jouw persoonsgegevens te verwerken als je hiervoor toestemming heeft gegeven.

 RvIG kan alleen met jouw toestemming de persoonsgegevens verwerken die je invult op het (digitale) meldingsformulier. Daarom wordt expliciet gevraagd om jouw toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet overigens geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw gegevens vóór de intrekking van jouw toestemming.

Hoe komt RVIG aan mijn gegevens?

RvIG ontvangt je gegevens van jouzelf op basis van jouw toestemming.

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Jouw gegevens worden pas verwerkt en gedeeld met bevoegde instanties nadat je hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven op het meldingsformulier CMI.

RvIG gebruikt jouw gegevens in eerste instantie om je melding te kunnen beantwoorden en bewaart deze zo lang als nodig is in het belang van je melding, maximaal 10 jaar. Jouw melding kan daarvoor worden doorgestuurd naar bevoegde instanties. Dit zijn bijvoorbeeld de politie, Belastingdienst, RDW, Koninklijke Marechaussee, overige bijzondere opsporingsdiensten en andere instanties waar het CMI afspraken mee heeft. Als de informatie in de melding bruikbaar is, verwerken deze organisaties de melding in hun eigen informatiesystemen. De informatie kan worden toegevoegd aan een bestaand onderzoek of er kan een nieuw onderzoek worden gestart. Soms ook kan een oude zaak worden heropend. De instanties zijn primair zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij altijd houden aan bestaande wet- en regelgeving voor privacy en het doen van onderzoeken.

Hoe lang bewaart RvIG mijn gegevens?

RvIG bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig is in het belang van je melding. Dat is in ieder geval niet langer dan 10 jaar. Als je wilt dat jouw gegevens (eerder) verwijderd worden, kun je hiertoe een verzoek doen (zie hierna).  

Welke rechten heb ik als het gaat om mijn gegevens bij het CMI?

Omdat er bij het CMI sprake is van gegevensverwerking op basis van toestemming kun je aanspraak maken op de rechten genoemd in artikel 15 t/m 21 van de AVG. Het gaat om de volgende rechten:

 • inzage (art. 15 AVG): het recht om je (verwerkte) persoonsgegevens in te zien;
 • rectificatie (art. 16 AVG): het recht om je persoonsgegevens te wijzigen;
 • gegevenswissing (art. 17 AVG): Het recht om ‘vergeten’ te worden;
 • beperking van gegevensverwerking (artikel 18 AVG): het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • overdraagbaarheid (art. 20 AVG): het recht om jouw (verwerkte) persoonsgegevens te laten verstrekken in een vorm die het voor jou makkelijk maakt om jouw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie;
 • bezwaar (art. 21 AVG): het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Hoe kan ik een verzoek indienen?

Je verzoek op grond van de AVG kun je indienen door een schriftelijk verzoek te sturen naar:

Ministerie van BZK
CIO/AVG
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Vermeld in je brief minimaal:

 • jouw naam;
 • jouw adres;
 • welke gegevens je wilt inzien en/of welke gegevens je wilt laten wijzigen.

Voordat aan jouw verzoek kan worden voldaan moet het ministerie van BZK jouw identiteit kunnen vaststellen. Voeg daarom een kopie van je  geldige identiteitsbewijs bij jouw verzoek.

Je ontvangt in principe binnen 1 maand een beslissing op je verzoek. Dit is conform artikel 12 lid 3 AVG. Als je het niet eens bent met de beslissing kun je achtereenvolgens bezwaar maken en beroep instellen bij de rechtbank. Meer informatie over bezwaar en beroep vind je op Rijksoverheid.nl.   

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als je het niet eens bent met de manier waarop RvIG omgaat met jouw persoonsgegevens of jouw verzoek afhandelt, kun je een klacht indienen bij het ministerie van BZK, via het hierboven vermelde adres.

Als je vervolgens niet tevreden bent met de manier waarop BZK met jouw klacht omgaat, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie over hoe je dit doet, vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven