Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruik van persoonsgegevens voor het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Op deze pagina lees je welke gegevens worden verwerkt voor het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO), voor welk doel en op welke manier.

Welke persoonsgegevens verwerkt RvIG van mij?

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verwerkt persoonsgegevens voor het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het gaat om de volgende gegevens van de melder: geslacht, achternaam, voornaam, adres, land, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer een gemachtigde de melding invult, worden van de gemachtigde de volgende gegevens verwerkt: geslacht, achternaam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Waarvoor gebruikt RvIG mijn gegevens?

RvIG verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelstellingen en taken:

 • Het adviseren en ondersteunen van de burger bij het oplossen van problemen die zijn ontstaan door de registratie van gegevens bij de overheid;
 • Het adviseren en ondersteunen van de burger bij het herstellen van fouten in de registratie van zijn of haar persoonsgegevens;
 • Het verstrekken van informatie aan de burger over de verwerking van gegevens in overheidsregistraties.

Hoe komt RvIG aan mijn gegevens?

RvIG ontvangt je gegevens van jou zelf op basis van je toestemming.

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Je gegevens worden pas verwerkt en gedeeld met bevoegde instanties nadat je hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven op het meldingsformulier van het MFO.
RvIG gebruikt je gegevens in eerste instantie om je melding te kunnen behandelen en bewaart deze zo lang als nodig is in het belang van deze melding, maximaal 5 jaar. Je melding kan daarvoor worden doorgestuurd naar bevoegde instanties. Dit zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, het Kadaster en gemeentes. Als de informatie in de melding bruikbaar is, verwerken deze organisaties de melding in hun eigen informatiesystemen. De informatie kan worden toegevoegd aan een bestaand onderzoek of er kan een nieuw onderzoek worden gestart. Soms kan een gesloten onderzoek worden heropend. De instanties zijn primair zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij altijd houden aan bestaande wet- en regelgeving voor privacy en het doen van onderzoeken.

Hoe lang bewaart RvIG mijn gegevens?

RvIG bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig is in het belang van je melding. Dat is in ieder geval niet langer dan 5 jaar. De overige gegevens in je melding worden maximaal 10 jaar bewaard. Als je wil dat je persoonsgegevens (eerder) verwijderd worden, kun je hiertoe een verzoek doen (zie hierna). 

Welke rechten heb ik als het gaat om mijn gegevens bij het MFO?

Omdat er bij het MFO sprake is van gegevensverwerking op basis van toestemming kun je aanspraak maken op de rechten genoemd in artikel 15 t/m 21 van de AVG. Het gaat om de volgende rechten:

 • Inzage (art. 15 AVG): het recht om je (verwerkte) persoonsgegevens in te zien;
 • Rectificatie (art. 16 AVG): het recht om je persoonsgegevens te wijzigen;
 • Gegevenswissing (art. 17 AVG): Het recht om ‘vergeten’ te worden;
 • Beperking van gegevensverwerking (art. 18 AVG): het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Overdraagbaarheid (art. 20 AVG): het recht om je (verwerkte) persoonsgegevens te laten verstrekken in een vorm die het voor jou makkelijk maakt om je gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie;
 • Bezwaar (art. 21 AVG): het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Ook kun je de toestemming om je persoonsgegevens te verwerken intrekken, je persoonsgegevens zullen dan worden verwijderd. Intrekking van toestemming tast overigens niet de rechtmatigheid aan van verwerkingen die op basis van toestemming hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Hoe kan ik een verzoek indienen?

Je verzoek op grond van de AVG kunt u indienen door een schriftelijk verzoek te sturen naar:
Ministerie van BZK
CIO/AVG
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Vermeld in je brief minimaal:

 • Naam
 • Adres
 • Welke gegevens je wil inzien en/of welke gegevens je wil laten wijzigen.

Voordat aan je verzoek kan worden voldaan moet het ministerie van BZK uw identiteit kunnen vaststellen. Voeg daarom een kopie van je geldige identiteitsbewijs bij je verzoek. je kunt hiervoor gebruik maken van de gratis app KopieID die je kunt downloaden op je telefoon of tablet.

Je ontvangt in principe binnen 1 maand een beslissing op je verzoek. Dit is conform artikel 12 lid 3 AVG. Als je het niet eens bent met de beslissing kun je achtereenvolgens bezwaar maken en beroep instellen bij de rechtbank. Meer informatie over bezwaar en beroep staat op Rijksoverheid.nl.  

Hoe kan ik een klacht indienen?

Ben je het niet eens met de manier waarop RvIG omgaat met je persoonsgegevens of je verzoek afhandelt? Dan kun je een klacht indienen bij het ministerie van BZK, via het hierboven vermelde adres.
Bent je daarna niet tevreden bent met de manier waarop BZK met je klacht omgaat? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie over hoe je dit doet staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
BZK heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. Je kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

Scroll naar boven