Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruik van persoonsgegevens voor het Register paspoortsignaleringen (RPS)

Op deze pagina lees je welke gegevens worden verwerkt voor het Register paspoortsignaleringen, voor welk doel en op welke manier.

Welke persoonsgegevens verwerkt RvIG van mij?

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verwerkt persoonsgegevens voor het RPS in de rol van beheerder en in de rol van signalerende instantie.

Als beheerder van het RPS verwerkt RvIG persoonsgegevens van personen die worden voorgedragen om te worden opgenomen in het Register paspoortsignaleringen (RPS). Het RPS is een registratie van personen van wie het recht op een reisdocument kan worden beperkt. Deze beperking kan inhouden dat iemand niet in het bezit mag blijven van zijn/haar huidige Nederlands paspoort of dat de uitgevende instantie weigert een aangevraagd paspoort te verstrekken. Een aantal instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, kan verzoeken om een persoon in dit register te laten opnemen. Er zijn verschillende wettelijke gronden om een persoon op te nemen in het RPS. Iedere grondslag richt zich op het beschermen van een fundamenteel belang van de samenleving.

Als beheerder van het RPS verwerkt RvIG de volgende persoonsgegevens:  geslachtsnaam, tussenvoegsels, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, verblijfsstatus, burgerservicenummer, administratienummer, geslacht, reisdocumentnummer.

In haar signalerende rol verwerkt RvIG persoonsgegevens van personen die (mogelijk) het Nederlands reisdocument misbruiken of daarmee frauderen. Ter bescherming van het Nederlands reisdocument neemt RvIG zelf personen op in het RPS. De volgende persoonsgegevens worden hierbij verwerkt: geslachtsnaam, tussenvoegsels, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, verblijfsstatus, burgerservicenummer, administratienummer, geslacht, reisdocumentnummer.

Waarvoor gebruikt RvIG mijn gegevens?

Hieronder worden per rol de verschillende verwerkingen beschreven.

Beheer van het RPS

 • Kennisgeving van opname, verlenging en verwijdering uit het RPS: wanneer een persoon wordt opgenomen in het RPS moet deze in kennis worden gesteld van de opname. Dit doet RvIG door het versturen van brieven aan de personen van wie een adres bekend is in de Basisregistratie Personen. Ook wanneer de signalering in het RPS wordt gehandhaafd of de gegevens uit het RPS worden verwijderd, wordt de  persoon per brief geïnformeerd. Bij opname en verwijdering van een ingezetene in het RPS wordt de gemeente van inschrijving in kennis gesteld. De persoonsgegevens in het RPS worden ook gedeeld met alle paspoortuitgevende instanties.    
 • Verstrekking van inhoudelijke informatie over de signalering: wanneer een gesignaleerd persoon contact opneemt met RvIG om meer informatie te krijgen over de opname van zijn gegevens in het RPS worden zijn persoonsgegevens verwerkt. De persoonsgegevens worden ook verwerkt wanneer de paspoortuitgevende instantie een paspoortaanvraag van een gesignaleerde persoon heeft ontvangen of het paspoort van de gesignaleerde persoon in bezit heeft.
 • Advisering: wanneer autoriteiten belast met de uitvoering van de Paspoortwet (ook buiten kantoortijd) het paspoort van een gesignaleerde aantreffen – bijvoorbeeld de politie tijdens een verkeerscontrole of de Koninklijke Marechaussee bij een grenspassage - worden de persoonsgegevens van gesignaleerde verwerkt voor het adviseren over de acties die voortvloeien uit de opname in het RPS.
 • Vermelding in/verwijdering uit het systeem Executie en Signalering: wanneer het paspoort van een gesignaleerde onmiddellijk moet worden ingenomen, worden de persoonsgegevens van de gesignaleerde door RvIG verstrekt aan de politie. De politie verwerkt de gegevens in het systeem Executie en Signalering. Wanneer het paspoort van de gesignaleerde is ingehouden, van rechtswege is vervallen of wanneer de persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd uit het RPS, wordt wederom door verstrekking van persoonsgegevens door RvIG aan de politie verzocht om de vermelding in het systeem Executie en Signalering te verwijderen.

Rol signalerende instantie

 • (Her)beoordeling opname in het RPS: wanneer RvIG van autoriteiten belast met de uitvoering van de Paspoortwet informatie ontvangt over personen die (mogelijk) het Nederlands reisdocument misbruiken of daarmee frauderen, verwerkt RvIG de persoonsgegevens van de betrokken personen. De verwerking vindt plaats om te beoordelen of voldaan wordt aan de signaleringscriteria en of de betrokken persoon  wordt opgenomen in het RPS. De verwerking ten behoeve van een beoordeling vindt ook plaats wanneer iemand al is opgenomen in het RPS in verband met een (mogelijk) misbruik van een Nederlands reisdocument. Wanneer niet wordt overgegaan tot opname in het RPS of wanneer de bestaande signalering niet wordt verlengd, wordt de ontvangen informatie teruggestuurd naar de betreffende autoriteit of wordt de verwerking van de persoonsgegevens beëindigd.
 • Behandeling van overeenstemmingsverzoeken: wanneer een gesignaleerde persoon in bezit wil komen of blijven van een paspoort en deze een verzoek om tot overeenstemming te komen indient bij RvIG, worden persoonsgegevens verwerkt.
 • Advisering: wanneer autoriteiten belast met de uitvoering van de Paspoortwet advies willen over de verstrekking of vervallenverklaring van een paspoort aan de persoon wiens gegevens op verzoek van RvIG zijn opgenomen in het RPS, verwerkt RvIG persoonsgegevens. Ook worden de persoonsgegevens door RvIG verwerkt wanneer advies wordt gevraagd over de invulling van de betreffende signaleringscriteria.
 • Verstrekking van inhoudelijke informatie over de signalering: wanneer de gesignaleerde persoon contact opneemt met RvIG om informatie verstrekt te krijgen over de invulling van de signaleringscriteria die hebben geleid tot de opname in het RPS, worden persoonsgegevens verwerkt.  
 • Behandeling bezwaarschriften, klachten: wanneer een bezwaarschrift of klacht wordt ingediend, worden de persoonsgegevens verwerkt.

Op grond waarvan verwerkt RvIG mijn gegevens?

RvIG moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van dit artikel is het toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid onder c AVG).

In artikel 25 van de Paspoortwet staat de wettelijke verplichting voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een register bij te houden met personen ten aanzien van wie gronden tot weigering of vervallenverklaring van een paspoort bestaan. De verplichting tot het informeren van de betrokken personen maar ook de paspoortuitgevende instanties en de tot inhouding bevoegde instanties, staat daar ook in genoemd. Verder geeft de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 aan dat het RPS is ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De taken voortvloeiend uit de Paspoortwet ten aanzien van het RPS, zijn gemandateerd naar de Algemeen directeur van RvIG.

In artikel 24, onder b, van de Paspoortwet staat de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om als signalerende instantie op te treden. Met deze bevoegdheid kan de minister personen in het RPS vermelden als ten aanzien van de betreffende persoon het gegronde vermoeden van misbruik van of fraude met Nederlandse reisdocumenten bestaat. De signaleringsbevoegdheid brengt verplichtingen met zich mee die in artikel 44 en 45 van de Paspoortwet staan.

Hoe komt RVIG aan mijn gegevens?

Signalerende instanties verstrekken persoonsgegevens van te signaleren personen aan RvIG ten behoeve van het RPS. RvIG controleert deze aangeleverde persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

Autoriteiten belast met de uitvoering van de Paspoortwet verstrekken aan RvIG persoonsgegevens in verband met het misbruiken van of frauderen met de Nederlandse reisdocumenten door die personen. In verband met het tegengaan van misbruik van of fraude met reisdocumenten, wordt door RvIG het Basisregister reisdocumenten geraadpleegd en worden daaruit persoonsgegevens verwerkt om te kunnen beoordelen of een persoon kan worden opgenomen in het RPS. In het kader van de verlenging of verwijdering van de signalering uit het RPS, raadpleegt RvIG ook het Basisregister reisdocumenten.

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

RvIG verstrekt jouw gegevens alleen aan een andere organisatie wanneer RvIG wettelijk verplicht is om dit te doen.

Op grond van de Paspoortwet verstrekt RvIG informatie over gesignaleerde personen aan paspoortuitgevende instanties en autoriteiten die bevoegd zijn een reisdocument in te houden. Dit zijn:

 • burgemeesters (gemeenten);
 • gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten;
 • gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
 • de minister van Buitenlandse Zaken;
 • de Koninklijke Marechaussee (KMAR);
 • politie.

Hoe lang bewaart RvIG mijn gegevens?

De gegevens van personen die in het RPS staan, worden gedurende de signalering bewaard. Op het moment dat de signalering wordt beëindigd, worden de persoonsgegevens uit het RPS verwijderd. De correspondentie inzake een opname wordt 1 jaar na verwijdering van de opname in het RPS vernietigd.

Welke rechten heb ik als het gaat om mijn gegevens in het RPS?

Je hebt recht op:

 • inzage in jouw gegevens (artikel 15 AVG);
 • rectificatie van jouw gegevens (artikel 16 AVG).

U heeft geen recht op:

 • gegevenswissing (artikel 17 AVG) en beperking van gegevensverwerking (artikel 18 AVG);
  Omdat het RPS gebruik maakt van gegevens uit de BRP bestaat er op grond van artikel 17, derde lid AVG en artikel 18, tweede lid AVG geen recht op gegevenswissing en -beperking. De essentiële functie die deze basisregistratie heeft als centrale en primaire informatiebron voor de overheid verhindert dit. Bij uitoefening van deze rechten zou de informatiestroom binnen de overheid ernstig gehinderd worden, terwijl deze gegevens juist noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taken van de overheidsorganen.
 • overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG);
  Dit recht is niet van toepassing omdat er geen gegevens verwerkt worden op basis van toestemming.
 • bezwaar.
  Het recht op bezwaar is niet van toepassing omdat de opname in het RPS niet is gericht op een rechtsgevolg en daardoor geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar op grond van de AVG is ook niet van toepassing omdat de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting.

Hoe kan ik een verzoek indienen?

Je verzoek op grond van de AVG kun je indienen door een schriftelijk verzoek te sturen naar:

Ministerie van BZK
CIO/AVG
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Vermeld in je brief minimaal:

 • je naam;
 • je adres;
 • welke gegevens je wilt inzien en/of welke gegevens je wilt laten wijzigen.

Voordat aan jouw verzoek kan worden voldaan moet het ministerie van BZK jouw identiteit kunnen vaststellen. Voeg daarom een kopie van je geldige identiteitsbewijs bij je verzoek.

Je ontvangt in principe binnen 1 maand een beslissing op je verzoek. Dit is conform artikel 12 lid 3 AVG. Als je het niet eens bent met de beslissing kun je achtereenvolgens bezwaar maken en beroep instellen bij de rechtbank. Meer informatie over bezwaar en beroep vind je op Rijksoverheid.nl.   

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als je het niet eens bent met de manier waarop RvIG omgaat met jouw persoonsgegevens of jouw verzoek afhandelt, kun je een klacht indienen bij het ministerie van BZK, via het hierboven vermelde adres.

Als je vervolgens niet tevreden bent met de manier waarop BZK met jouw klacht omgaat, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie over hoe je dit doet, vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven