Overslaan en naar de inhoud gaan

Het beleid rond registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens vormen de basis voor veel taken van de overheid. Denk daarbij aan het vaststellen van sociale uitkeringen en het versturen van stempassen voor verkiezingen. De overheid wil de kwaliteit van de persoonsgegevens verbeteren en fraude tegengaan. 

De Wet Basisregistratie Personen en de registratie van persoonsgegevens

In 2014 is de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) in werking getreden. De wet bepaalt dat alle persoonsgegevens in één centrale registratie komen: de Basisregistratie Personen (BRP). Op dit moment maken gemeenten nog gebruik van eigen administraties.

Efficiënt gebruik van persoonsgegevens

De Wet BRP richt zich op het steeds efficiënter gebruik van persoonsgegevens. Doordat gegevens van inwoners van Nederland en niet-ingezetenen in één administratie worden opgeslagen, verbetert de kwaliteit van die gegevens. Procedures voor het opvragen en aanpassen van persoonsgegevens worden efficiënter.   

Bij dit alles moet echter altijd rekening worden gehouden met privacy. Persoonsgegevens moeten veilig worden opgeslagen en verstrekt aan gebruikers. Fraude met persoonsgegevens moet worden bestreden.

Het beleid voor de BRP

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is daarbij verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van persoonsgegevens. Dat beleid richt zich op:

  • De technologische modernisering van de basisregistratie.
  • Verbetering van de kwaliteit van de gegevens in de basisregistratie.
  • Verbetering van de dienstverlening en vermindering van de administratieve lasten van de gebruikers van de basisregistratie.
  • Het tegengaan van fraude met persoonsgegevens.
  • Actuele ontwikkelingen rond de BRP

Daarnaast moet het beleid ook steeds inspelen op actuele ontwikkelingen. Denk daarbij aan wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek of de registratie van levenloos geboren kinderen . En aan maatregelen om fraude tegen te gaan door dubbele inschrijving van personen in de BRP.

De uitvoering van het beleid ten aanzien van persoonsgegevens

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft in dit alles een uitvoerende en adviserende rol. Aan de ene kant zorgt RvIG ervoor dat de registratie en verstrekking van persoonsgegevens voldoet aan de wet. Ze ontwikkelt de systemen voor opslag en uitwisseling van gegevens en bepaalt de eisen waaraan de systemen van de afnemers moeten voldoen.

Aan de andere kant adviseert RvIG het ministerie over het beleid. Ervaringen uit de praktijk zijn aanleiding om wetten aan te scherpen of de eisen aan systemen aan te passen.

Ervaringen uit de praktijk

De RvIG overlegt daarvoor in twee werkgroepen met vertegenwoordigers van gebruikers van de BRP. Beide werkgroepen zijn onderdeel van het Gebruikersoverleg BRP

In de Werkgroep Beleidsaspecten Basisregistratie Personen bespreken verschillende partijen diepgaand de actuele beleidsonderwerpen op het terrein van de persoonsregistratie. Het overleg bestaat uit gemeenten, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en gebruikers van de BRP.
In de Werkgroep Kwaliteit Basisregistratie Personen overleggen verschillende partijen over de kwaliteit van de gegevens in de BRP. Het overleg bestaat uit gemeenten, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en gebruikers van de BRP.

Scroll naar boven