Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarplan RvIG 2024

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens. Dat doen wij in een snel veranderende samenleving waarin de veiligheid en betrouwbaarheid van identiteitsgegevens van essentieel belang is.

Ook in 2024 staat RvIG voor:

 • Een uitstekende dienstverlening;
 • Samen met ketenpartners;
 • Toekomstbestendig door innovatie;
 • Voor burgers;
 • Zowel analoog als digitaal.

Op deze pagina staan de belangrijkste punten uit het Jaarplan 2024 samengevat. Het complete jaarplan is aan te vragen via info@rvig.nl

 

Ontwikkelingen voor RvIG

RvIG staat in 2024 voor een aantal bijzondere ontwikkelingen.

Politieke context

Het Jaarplan werd opgesteld ten tijde van de verkiezingen voor het nieuwe kabinet. De uitkomst van de verkiezingen kan zowel inhoudelijk als budgettair gevolgen hebben voor de opdrachten aan RvIG en voor de randvoorwaarden waaronder RvIG werkt.

Sourcingproblematiek

Onze omgeving digitaliseert in een steeds hoger tempo. Ook in de dienstverlening van RvIG speelt dat een rol. RvIG heeft de ambitie om haar eigen ICT-diensten te verbeteren maar stuit hierbij op beperkingen bij de huidige leveranciers. Daarom werkt RvIG aan een plan om de eigen organisatie voor wat betreft de ICT op orde te maken en de afhankelijkheid van externe leveranciers te verminderen. Wij willen extra inzetten op het versterken van de interne ICT-organisatie en samenwerking met partners.

Ontwikkeling van de organisatie

In 2023 heeft RvIG een verandertraject ingezet om de organisatie door te ontwikkelen. Het doel is om beter aan te sluiten bij de verwachtingen en behoeften van klanten en gebruikers. Dat kan door de gewenste dienstverlening in de stelsels van ‘identiteitsgegevens’ (zoals de BRP) en ‘identiteitsmiddelen’ (zoals paspoorten en identiteitskaarten) weer centraal te stellen.

Dienstverlening

Reisdocumenten en identiteitskaarten

Veel Nederlandse burgers gebruiken een paspoort of identiteitskaart om zich te identificeren en om mee te reizen. RvIG beheert het reisdocumentenstelsel. In 2024 zijn onder andere de volgende activiteiten voorzien:

 • Gemeenten adviseren en begeleiden bij de verwachte toename in het aantal paspoortaanvragen, de zogenaamde ‘paspoortpiek’.
 • Werken aan een alternatief voor onderdelen van het Register Paspoortsignaleringen.
 • Het ‘Basisregister Reisdocumenten’ uitbreiden met nieuwe functionaliteiten.
 • Deelname aan de internationale pilot Digital Travel Credential. De Europese Commissie kan leerpunten gebruiken voor een conceptverordening. Zo blijft RvIG betrokken bij belangrijke ontwikkelingen.
 • Het nieuwe model 2024 voor paspoorten en identiteitskaarten lanceren.
 • Een impactanalyse uitvoeren voor de functie ‘pin-reset’ in de DigID-applicatie.
 • Het Programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) richt zich op stapsgewijze verbeteringen in de ICT-infrastructuur achter het reisdocumentenstelsel. In het komende jaar starten we met de uitrol van nieuwe apparatuur aan de gemeentebalie, worden verifiërende en handhavende instanties overgezet naar het nieuwe basisregister en brengen we het StopID-initiatief voor burgers en gebruikers onder de aandacht.
 • Het Programma Risicoreductie, optimalisering, data-integriteit en services (RODS) is opgericht om fouten en fraudegevoeligheid in het proces van aanvraag en uitgifte van identiteitsdocumenten te verminderen. In 2024 zet RvIG bijeenkomsten en voorlichtingsmiddelen in om bewustwording bij gemeenten te versterken. Ook werkt zij aan modernisering van biometrie-afname aan de balie en aan impactanalyses naar verduidelijkende maatregelen voor de verplichte verklaring omtrent gedrag en functiescheiding. RvIG wil ook verbeteringen faciliteren in registratie, data-analyse, en toezicht om mogelijke fouten en fraude bij het uitgeven en bijhouden van identiteitsdocumenten tegen te gaan.

Basisregistratie Personen (BRP)

RvIG beheert het stelsel Basisregistratie Personen (BRP). De primaire dienstverlening is het leveren van identiteitsgegevens aan afnemers. Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties van de overheid die op hun beurt identiteitsgegevens nodig hebben voor hun dienstverlening. Het BRP-netwerk en de BRP-verstrekkingen moeten daarom onafgebroken beschikbaar zijn. In 2024 heeft RvIG onder andere de volgende activiteiten voorzien:

 • Trajecten voor het autoriseren en aansluiten van afnemers aan de BRP verbeteren.
 • Een nieuwe applicatie voor beheer van gegevens van niet-ingezetenen lanceren.
 • Gemeenten ondersteunen bij de zelfevaluatie om deze naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.
 • Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) dient om de adreskwaliteit van de gegevens in de BRP te verbeteren. Dat doen wij onder andere door het ontwikkelen van functionaliteiten als de terugmeldvoorziening, en van meer signalen voor huisbezoeken door gemeenten.
 • Het Programma Toekomst BRP (tBRP) verzorgt de stapsgewijze doorontwikkeling van de BRP. In 2024 worden nieuwe informatievragen ontwikkeld. Dat zijn vragen die afnemers aan de BRP kunnen stellen om bepaalde gegevens te zien. Het gaat onder meer om de aanschrijfnaam van personen en om gezagsrelaties bij minderjarigen. Ook worden zoekmogelijkheden in de BRP voor afnemers verbeterd.

Burgerservicenummer (BSN)

Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer dat het voor overheidsdiensten mogelijk maakt om burgers op eenduidige wijze te kunnen identificeren. RvIG beheert, onderhoud en houdt toezicht op het BSN-stelsel. Het komende jaar wordt de samenwerking verder uitgebouwd met onder andere woningcorporaties en hun leveranciers.

Voorzieningen Caribisch deel van het Koninkrijk

RvIG is verantwoordelijk voor het beheer, verstrekking en de verbetering van de stelsels van identiteitsmiddelen en identiteitsgegevens in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Naar verwachting wordt er eind 2024 nieuwe apparatuur voor de vernieuwde ID-kaart BES geleverd. Ook wordt er gewerkt aan de invoering van het Burger Service Nummer (BSN) in het Caribisch gebied. Het voornemen is om alle ingezetenen van het Caribisch deel van het Koninkrijk op uiterlijk 1 juli 2025 van een BSN te voorzien en DUO aan te sluiten op de Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Zo kunnen studenten uit deze gebieden al een BSN hebben voordat zij naar Nederland reizen.

Electronic Identity and Trust Services (eIDAS)

Volgens de eIDAS-verordening kunnen Nederlandse burgers via DigiD en eHerkenning digitaal zaken doen met buitenlandse overheidsorganisaties en vice versa. RvIG ondersteunt dit met het eIDAS-knooppunt, het BRP-koppelpunt en de eIDAS-attributendienst. In 2024 ligt de focus op de verdere ontwikkeling van deze diensten, de koppelpunten en de keten. Onder de nieuwe Europese verordening eIDAS 2.0 moet elke EU-lidstaat minstens één digitale identiteitswallet aan zijn burgers aanbieden. RvIG neemt deel aan het Programma European Digital Identity Stelsel NL en zal meewerken aan Europese pilots in dit kader.

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) & Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Burgers kunnen bij RvIG terecht voor hulp en advies bij (vermoedens van) identiteitsfraude, verkeerd geregistreerd staan bij een overheidsorganisatie, of informatie over opname in het Register paspoortsignaleringen. De nadruk ligt in 2024 onder andere op nog klantgerichtere dienstverlening, het creëren van een wettelijke grondslag voor de meldpunten, en een vernieuwde KopieID-app.

Bedrijfsvoering

Strategisch personeelsplan

RvIG zet in 2024 in op een aantal speerpunten voor strategisch personeelsbeleid.
-    Doorontwikkelen naar een toekomstgerichte en wendbare organisatie.
-    Aantrekkelijk werkgeverschap bevorderen door te investeren in behoud en werving van (nieuwe) medewerkers.
-    Investeren in een cultuur van leren en ontwikkelen als randvoorwaarde voor een toekomstgerichte organisatie.
-    Investeren in een veilige, diverse en inspirerende werkomgeving.

Centrale regie op de Informatiehuishouding

In 2024 verankert RvIG haar centrale regie op de gehele Informatiehuishouding van de organisatie, zogenaamde CIO-taken, in volwaardige functies. Daarnaast belegt ze de verantwoordelijkheid in een CIO-Office op strategisch niveau. RvIG creëert wendbaarheid en weerbaarheid door te investeren in mens, proces en systeem. Het komende jaar worden de details uitgewerkt aan de hand van de vier thema’s uit de informatie-strategie van de Rijksoverheid.

Omzet in 2024

De vastgestelde begroting voor 2024 is € 189,9 miljoen. Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van RvIG is een kostendekkende exploitatie. De kosten voor het beheer van de BRP worden doorberekend aan de gebruikers. De kosten voor het beheer van de reisdocumentenketen worden gedekt uit het tarief dat RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties. Specifieke opdrachten worden betaald door de opdrachtgever, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Scroll naar boven