Overslaan en naar de inhoud gaan

MFO voor overheidsorganisaties

Het MFO is begin 2021 van start gegaan. Vanaf dat moment komen er bij het MFO-meldingen binnen en worden deze in behandeling genomen. Daarmee is de samenwerking met onze partners (overheidsorganisaties) feitelijk gestart. Wij krijgen regelmatig dezelfde vragen over deze samenwerking.

Intentieverklaring

Met de intentieverklaring worden de uitgangspunten en de basisafspraken van deze samenwerking over en weer uitgesproken.

Het MFO borgt de kennis die het opdoet naar aanleiding van de behandeling van meldingen en deelt deze met zijn partners. Samen met deze partners draagt het MFO bij aan verbetering van het stelsel van overheidsregistraties en de kwaliteit van (het gebruik) van overheidsregistraties in het algemeen.

Naar verwachting gaat het om enkele meldingen per jaar, waarbij wij de overheidsorganisatie namens een burger of bedrijf om hulp vragen bij het corrigeren van gegevens. Het kan uiteraard ook voorkomen dat de overheidsorganisatie een beroep doet op het MFO.

Nee. Met de ondertekening van de intentieverklaring onderschrijft de organisatie de visie van het MFO. Hierin wordt de mens centraal gesteld en in gezamenlijkheid gekeken naar het herstellen van een fout in een registratie of een juiste interpretatie van een registratie.

Graag ontvangen wij contactgegevens van 2 of 3 contactpersonen bij de overheidsorganisatie waarmee wij kunnen afstemmen en aan wie wij meldingen kunnen voorleggen. Zo kunnen we met elkaar de melder (burger, bedrijf, overheidsorganisatie) sneller helpen.

Te denken valt aan een senior medewerker of specialist, hoofd burgerzaken of een coördinator basisregistraties; vaak gaat het om BRP/RNI, BAG, BGT. Als de overheidsorganisatie een klachtenmeldpunt heeft, dan kan dat ook een goed contactpunt zijn voor het MFO.

Gegevensuitwisseling

  • We nemen eerst contact op met de melder (burger, bedrijf, overheidsorganisatie) om haar/zijn melding waar nodig telefonisch toe te lichten.
  • Vervolgens nemen we telefonisch contact op met de betrokken instantie, bijvoorbeeld de gemeente.
  • Wanneer een burger melding doet bij het MFO verklaart deze in te stemmen met gegevensverwerking en doorzending naar instanties die door het MFO worden ingeschakeld om fouten in registraties gecorrigeerd te krijgen.
  • We kunnen eerst een casusomschrijving sturen (zonder persoonsgegevens) naar een op te geven mailadres.
  • We kunnen ook bellen of afspreken te worden teruggebeld.
  • Wanneer we een meldingsformulier (met persoonsgegevens) doorsturen, doen we dit via een beveiligd systeem. Hiervoor is een mobiel telefoonnummer van de ontvanger vereist (en afhankelijk van het systeem ook een account). Wanneer de overheidsorganisatie een andere manier van het beveiligd versturen van informatie gebruikt, dan staan wij daar uiteraard voor open.
  • Na afhandeling geven we een terugkoppeling aan de melder

Ja, we verzamelen en verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het behandelen van de melding. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt niet via het meldingsformulier uitgevraagd.

Wanneer de overheidsorganisatie een MFO-meldingsformulier via ons ontvangt is zij zelf verantwoordelijk voor een correcte gegevensverwerking, het voorkomen van datalekken etc. Naar verwachting hoeft een eenvoudig verzoek niet lang te worden bewaard. Wat telefonisch kan worden afgehandeld, handelen we telefonisch af.

Nee, er is geen nieuw systeem nodig. Het heeft de voorkeur om aan te sluiten bij een bestaand systeem van meldingen/klachtafhandeling die de overheidsorganisatie nu al heeft. Vaak gaan meldingen over de BRP/RNI, soms over andere overheidsregistraties, zoals de BAG of BGT.

Bevoegdheden

Het wijzigen van gegevens in een basisregistratie is en blijft de bevoegdheid van de bronhouder. Het MFO toetst de inhoudelijke beoordeling van de bronhouder niet. Dit geldt ook voor beheerders van andere overheidsregistraties. Ook mengen wij ons niet in juridische procedures, zoals AVG-, bezwaar- en beroepsprocedures.

In gezamenlijk overleg is er een mogelijkheid tot een “ronde tafel”-gesprek waarbij de betrokkenen worden uitgenodigd. Dit gesprek kan worden begeleid door een medewerker van het MFO.

Het MFO kan een adviserende, begeleidende en/of coördinerende rol aannemen. Dit is afhankelijk van het type melding. Centraal staat dat we graag de samenwerking met elkaar zoeken.

Meldingen

Overheidsorganisaties, zoals bijvoorbeeld gemeenten, kunnen ook een melding doen bij het MFO, bijvoorbeeld bij registratie-overstijgende kwesties. Wij zijn in eerste instantie te bereiken via onze Frontoffice, bijvoorbeeld als een melding voorbesproken dient te worden. Een melding indienen doe je via het Meldingsformulier voor overheidsorganisaties.

Melders (burger, bedrijven en overheidsorganisaties) kunnen een meldingsformulier van het MFO invullen. De informatie over het MFO en ook de meldingsformulieren staan op onze website. De website is rechtstreeks, maar ook via Rijksoverheid.nl te benaderen. Wij stellen het op prijs wanneer de overheidsorganisatie een doorverwijzing naar het MFO op haar eigen website plaatst, maar het is uiteraard aan de overheidsorganisatie zelf.

Scroll naar boven