Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

W187 Oplegnotitie - Haal Centraal API's Fase I-4

1 Probleemstelling

1.1 Omschrijving

Het programma Haal Centraal van de VNG (inmiddels ondergebracht onder programma Toekoms BRP van RvIG) zorgt ervoor dat gegevens uit landelijke basisregistraties eenvoudig direct bij de bron kunnen worden opgehaald door gemeentelijke taakapplicaties en systemen van andere afnemers met behulp van Application Programming Interfaces (API's). De BRP is één van die landelijke basisregistraties. Door aan te sluiten op deze API's hoeven gemeenten geen gemeentelijke gegevensmagazijnen meer bij te houden waarin zij feitelijk een kopie van de eigen basisregistratie personen bewaren ten behoeve van binnengemeentelijke bevragingen. De instandhouding van die gegevensmagazijnen is duur doordat gegevensuitwisseling ermee via complexe en verouderde StUF-BG koppelvlakken gebeurt. Daarnaast ontstaan er verschillen tussen de gegevens in de BRP en in die gegevensmagazijnen, en geldt voor afnemers dat die nogal eens op verschillende wijze omgaan met de gegevens uit de BRP, en bijvoorbeeld de aanschrijfnaam op verschillende wijzen samenstellen uit de naamgegevens uit de BRP. De doelstellingen van Haal Centraal zijn dan ook: kostenreductie, een efficiëntere en effectievere wijze van het gebruik van gegevens uit de BRP, betere kwaliteit, meer consistentie bij het gebruik van die gegevens en dataminimalisatie.

Om te onderzoeken of aansluiting op de BRP API's van het programma Haal Centraal het inderdaad mogelijk maakt om afscheid te nemen van die gemeentelijke gegevensmagazijnen is RvIG samen met de VNG een pilot gestart waarin een aantal gemeenten én afnemers de BRP gaan bevragen via de API's van Haal Centraal. In eerste instantie zullen deze API's alleen gegevens verstrekken waarin de wet reeds voorziet (fase I). In fase II zullen ze ook informatie verstrekken die van de BRP-gegevens kan worden afgeleid (zoals leeftijd op basis van de geboortedatum, en aanschrijfnaam op basis van naamgegevens en aanduiding naamgebruik). Om die informatie te mogen verstrekken, is echter nodig dat het Experimentenbesluit Dataminimalisatie in werking treedt, omdat daarin wordt geregeld dat de Minister BRP-gegevens mag bewerken tot informatie, en die informatie mag verstrekken.

De API's van Haal Centraal vormen een nieuwe wijze van ad hoc gegevensverstrekking uit BRP-V en dienen als zodanig ook in het LO te worden beschreven, en geschouwd en getoetst te worden.

In eerdere wijzigingsvoorstellen zijn de verstrekking van gegevens door middel van de BRP Personen API (fase I-1 | W162), de BRP Reisdocumenten API (fase I-2 | W171) en de BRP Bewoning API (fase I-3 | W185) in het LO opgenomen. Dit LO-wijzigingsvoorstel beschrijft de verstrekking van gegevens over de verblijfplaatshistorie door middel van de BRP Historie API. In een later LO-wijzigingsvoorstel zal hieraan de Partnerhistorie worden toegevoegd.

1.2 Herkomst

De wens van de gemeenten en de VNG om BRP-gegevens direct bij de bron op te halen.

1.3 Raakvlakken

Er zijn geen raakvlakken met andere LO-wijzigingen anders dan de hierboven genoemde.

2. Oplossing

2.1 Huidige situatie

In de huidige situatie houden gemeenten een schaduwregistratie bij van hun eigen inwoners, en bevragen ze BRP-V via de adhoc webservice wanneer gegevens van niet-inwoners nodig zijn (in dat geval functioneert de gemeente dus als buitengemeentelijke afnemer - GABA). Ook afnemers bevragen de BRP-V via de adhoc webservice. Dit is een SOAP webservice. Toegang tot deze webservice, autorisatie voor adhoc verstrekking van de gevraagde gegevens en protocollering van die verstrekkingen zijn in het LO beschreven. Met de invoering van de BRP Personen API, de BRP Reisdocumenten API en de BRP Bewoning API is de behoefte aan een eigen gegevensmagazijn sterk verminderd, maar nog niet verdwenen.

2.2 Oplossing

Het onderhavige LO-wijzigingsvoorstel bevat het logisch ontwerp van een eerste versie van de BRP Historie API. Het technisch ontwerp staat op de Github pagina's van de RvIG. De API’s worden ontsloten via een API Gateway, een in de markt gebruikelijke wijze voor het regelen van toegang, authenticatie en autorisatie tot API's.

Gemeenten hebben voor het raadplegen van de gegevens van eigen inwoners geen aanvullende autorisaties nodig; dit geldt niet als gegevensverstrekking door de Minister. Voor het raadplegen van de gegevens van niet-eigen inwoners, en voor alle verstrekkingen aan afnemers, voldoen de bestaande autorisaties voor ad hoc gegevensverstrekking.

Alle bevragingen via API's worden gelogd én geprotocolleerd. Logging wordt gedaan door de API Gateway; protocollering wordt gedaan door de API applicatie door alle gegevens met betrekking tot een verstrekking aan te bieden aan een protocolleringsinterface van BRP-V. De BRP-V leest deze gegevens in, in de eigen protocolleringstabellen, zodat deze terechtkomen in de bestaande protocolleringsoverzichten wanneer een gemeente daarom vraagt.

Alleen deelnemers aan de pilot van Haal Centraal kunnen gebruik maken van de BRP API's. Deelname aan de pilot is echter niet beperkt tot deze gemeenten en afnemers: wanneer een andere gemeente of afnemer deel wil nemen aan de pilot, kan deze eveneens het convenant ondertekenen en aansluiten op de API’s.

2.3 Openstaande punten

Voor fase I (verstrekking van gegevens, nog geen afgeleide informatie) bevat de BRP Historie API alleen nog de verblijfplaatshistorie. In een later LO zal hieraan de partnerhistorie worden toegevoegd. Voor fase II (verstrekking van informatie; W172) moet het Experimentbesluit Dataminimalisatie in werking treden, zodat de Minister gegevens mag verwerken tot informatie, en die informatie mag verstrekken. Omdat die verstrekkingen in een afzonderlijke LO-wijziging worden beschreven is dat voor nu geen openstaand punt.

3 Invoering

Toegang tot de API wordt uitsluitend verstrekt aan deelnemers van de pilot van Haal Centraal. Voor alle overige gemeenten en afnemers heeft deze wijziging geen consequenties.

4 Gevolgen

4.1 Documentatie

Deze wijziging in LO BRP heeft geen gevolgen voor andere logisch ontwerpen (LO BSN, LO BRPk, LO BES en LO PGK), ook niet voor de HUP en de WIR.

4.2 Gemeenten

Voor gemeenten die niet deelnemen aan de pilot van Haal Centraal verandert er niets. Voor gemeenten die wel deelnemen, wordt het mogelijk om BRP-V te bevragen via de nieuwe BRP Historie API. De API verstrekt vooralsnog uitsluitend gegevens zoals het LO die al beschrijft, en nog geen "informatie".

4.3 Afnemers

Uitsluitend deelnemers aan de pilot ondervinden gevolgen. Die kunnen de BRP Historie API bevragen zodra ze hun systemen daar geschikt voor hebben gemaakt en toegang tot de API Gateway hebben gekregen.

4.4 IND

Geen gevolgen.

4.5 Caribische landen en Caribisch Nederland

Geen gevolgen.

 4.6 RvIG-systemen

Er zijn geen gevolgen voor het bestaande berichtenverkeer via de berichtendienst en de webservices. De API vormt echter wel een nieuwe wijze van gegevensverstrekking en de berichten die ondersteund worden om gegevens op te vragen via deze API, worden dan ook in dit wijzigingsvoorstel toegevoegd aan het LO.

Delen

Scroll naar boven