Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Circulaire Bestuurlijke boete

De Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

i.a.a. de Hoofden Burgerzaken

Onderwerp: Circulaire Bestuurlijke boete

Directie Burgerschap en Informatiebeleid Afdeling Identiteit

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

Servicedesk BPR T 088-9001000

Datum: 18 november 2013

Kenmerk: 2013-0000710938

Doelstelling Juridische grondslag

Relaties met andere circulaires

Verzoek om medewerking

Artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen (BRP)

Ingangsdatum:6 januari 2014

Geldig tot: n.v.t.

1. Inleiding

Gaarne vraag ik uw aandacht en uw medewerking voor het volgende.

Binnenkort treedt de nieuwe Wet basisregistratie personen (BRP) in werking. De basisregistratie personen bevat persoonsgegevens over ingezetenen van Nederland en daarnaast persoonsgegevens over niet-ingezetenen. Het doel van de basisregistratie personen is om overheidsorganen te voorzien van de in de registratie opgenomen gegevens van burgers, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak.

De Wet BRP geeft de colleges van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om een bestuurlijke boete van ten hoogste 325 euro op te leggen. Deze boete kan worden opgelegd aan burgers die een in de wet opgenomen verplichting niet nakomen, die van belang is voor de correcte bijhouding van de basisregistratie personen.

2. Wijziging ten opzichte van de Wet GBA

In de Wet GBA was het niet nakomen van dergelijke verplichtingen door de burger als overtreding strafbaar gesteld. De Wet BRP kiest de bestuurlijke weg en legt de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de naleving van de verplichtingen van de burger bij het college van burgemeester en wethouders, die daarvoor het instrument van de bestuurlijke boete kan gebruiken. Ieder college kan daarin zijn eigen beleid bepalen.

3. De verplichtingen van de burger en de bestuurlijke boete

Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 4.17 van de Wet BRP de burger een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van

de verplichtingen, opgenomen in de artikelen 2.38, 2.39, 2.40, vijfde lid, 2.43 tot en met 2.47, 2.50, 2.51 en 2.52 van de Wet BRP. Het betreft hier verplichtingen zoals het doen van aangifte van verblijf en adres, aangifte van adreswijziging, het kiezen van een briefadres als er geen woonadres is en het verschaffen van inlichtingen en overleggen van geschriften die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de basisregistratie. Daarnaast kan een boete worden opgelegd wanneer een burger bewust toelaat dat iemand anders, ten onrechte, op zijn woonadres is ingeschreven.

4. Aanwijzen toezichthouder

De Wet BRP verplicht in artikel 4.2 het college van burgemeester en wethouders om bij inwerkingtreding van de wet ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger (zie punt 2). De aanwijzing als toezichthouder betekent dat de desbetreffende ambtenaren komen te beschikken over de bevoegdheden die in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn genoemd, zoals het vorderen van inlichtingen en inzage van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. De Wet GBA bevatte geen grondslag voor het aanwijzen van ambtenaren als toezichthouder.

5. Beleidsregels vanuit gemeenten

Het instrument van de bestuurlijke boete beoogt de kwaliteit van de gegevens over de ingezetenen in de basisregistratie verder te verhogen en is bedoeld als ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders, die belast zijn met de correcte bijhouding van de basisregistratie personen. Het college kan zelf het beleid bepalen met betrekking tot de toepassing van de bestuurlijke boete. Daarbij kan de “Handreiking Bestuurlijke Boete” die de NVVB heeft opgesteld voor het toepassen van deze sanctiemogelijkheid als uitgangspunt worden genomen.

Ik verzoek u nadrukkelijk om met het voorgaande rekening te houden en binnen uw organisatie de noodzakelijke maatregelen te treffen.

6. Nadere informatie

U kunt met nadere vragen over deze circulaire contact opnemen met het Contactcentrum van het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) op telefoonnummer 088 - 9001000. De informatie is bovendien beschikbaar op de website www.bprbzk.nl.

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk

 

Datum: 18 november 2013

Kenmerk: 2013-0000710938

Delen

Scroll naar boven